Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 18. februar 2022

Tannhelsesekretær

Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen, og har hovudansvaret for hygiene og smittevern på tannklinikken.

Arbeidsoppgaver

Tannhelsesekretæren jobbar tett på pasientar og pårørande. Som tannhelsesekretær har du hovudansvaret for smittevern og hygiene på tannklinikken. Difor må du kunne mykje om korleis du må verne om pasientanes tryggleik. Tannhelsesekretæren assisterer tannlegen i alle typar behandlingar. Derfor treng tannhelsesekretæren gode kunnskapar innan anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og tanninstrument.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein tannhelsesekretær:

 • arbeid med smittevern
 • desinfisere, sterilisere og vedlikehalde instrument og utstyr
 • handtere tannmaterialar og dei vanlegaste legemidla
 • bestille og lagre behandlingsmaterialar
 • opptak av røntgen
 • enklare laboratoriearbeid
 • klargjere utstyr og instrument til pasientbehandling
 • yte service til pasientar, pårørande og samarbeidspartnarar
 • gjere administrativt arbeid som aktivitetsplanlegging, rekneskap, rapportering, innkalling og journalføring
 • kommunisere med pasientar, pårørande, samarbeidspartnarar i kommunehelsetenesta, NAV og forretningssamband

Tannhelsesekretæren kan sjølvstendig etter delegering tilrettelegga og utføra sykdomsforebyggende oppgåver retta mot den enkelte pasienten og setja lokalbedøvelse.

Tannhelsesekretærar er autorisert helsepersonell. Det er Helsedirektoratet som godkjenner og autoriserer etter at du har tatt utdanninga di.

Hvor jobber tannhelsesekretærar ?

Aktuelle arbeidsplassar for ein tannhelsesekretær er innan den offentlege og private tannhelsetenesta, samt i klinikkar ved dei odontologiske fakulteta i Oslo, Bergen og Tromsø. Du kan òg arbeide ved spesialklinikkar, for eksempel med kjevekirurgi eller kjeveortopedi. Du kan òg arbeide i Forsvaret.

Intervjuer

Tannhelsesekretær

Ina Matre

– Jeg alltid vært interessert og fascinert av tenner, sier Ina Matre og forteller om et veldig variert yrke.

Viktige egenskaper

Som tannhelsesekretær må du kunne arbeide sjølvstendig og saman med andre. Du må ha gode kommunikasjonsevner. Mellommenneskelege eigenskapar er viktig i møte med kollegaer, pasientar og pårørande. Du må òg arbeide effektivt og nøyaktig.

Lønn

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tannhelsesekretærar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 5134103 - TANNHELSESEKRETÆR
 • 5134102 - KLINIKKFULLMEKTIG (TANNPLEIE)
 • 5134101 - KLINIKKASSISTENT (TANNPLEIE)

Andre yrke

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Ambulansearbeider

Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin og rykker ut ved akutt sykdom eller skade.

Anestesisykepleier

Anestesisykepleiere tar vare på og bedøver pasienter under operasjon, undersøkelser og ved akutte situasjoner.

Apotektekniker

Apotekteknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på hørsel og hjelper mennesker med hørselsproblemer.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Bioingeniør

Som bioingeniør samler du inn og analyserer blodprøver og andre typer biologisk prøvemateriale.

Biokjemiker

En biokjemiker forsker på biokjemiske prosesser i levende organismer.

Bioteknolog

Bioteknologer bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkter.