Kvalitetssikret av Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest (Maropp), Nasjonalt fagråd for maritime fagskoler 23. september 2021

Skipsmotormekanikar

Ein skipsmotormekanikar held ved like og reparerer skipets motorar og andre mekaniske delar.

Arbeidsoppgaver

Ein skipsmotormekanikar heitte tidlegare motormann, men får nytt namn frå 01.08.2022, i samband med fagfornyelsen.

Skipsmotormekanikar bruker verktøy, sveise-, måle- og testutstyr for vedlikehald av skipsmaskineri, ventilar og røyrsystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein skipsmotormekanikar:

 • vedlikehald i maskinrom og andre tekniske rom
 • vaktfunksjon
 • forefallende arbeid
 • motormekanikk
 • halde orden, reinhald og rydding
 • avfallshandtering
 • observere og rapportere avvik
 • følgje gitte rutinar og prosedyrar
 • sikkerheit og beredskap

Arbeidet ledast av ein maskinist eller maskinsjef. Motormenn jobbar på sjøen, gjerne i lengre periodar, og du må vere forberedt på å jobbe turnus.

Alle som skal jobbe på skip, må ha ein helseattest som viser at du kan jobbe om bord på eit skip. Då skal ein sjømannslege sjekka mellom anna syn, høyrsle, og den fysiske funksjonsevna di. Dette gjeld og lærlingar som skal jobbe om bord. 

Hvor jobber skipsmotormekanikarar ?

Ein motormann jobbar som oftast om bord på skip, men det er og mogeleg å jobbe på landbasert industri.

Intervjuer

Motormann Thrine Gohn klatret opp i ubåten hun jobber på.

Motormann

Thrine Gohn

Thrine er motormann på ubåt. En liten verden på dypet med både faglige og sosiale utfordringer.

Viktige egenskaper

Som motormann er det viktig å arbeide nøyaktig og sjølvstendig. Du må vere flink til å takle stress og handtere utfordringar. Det er viktig med gode samarbeidsevner og du bør vere sosial. Det er ein fordel å ha gode engelskkunnskapar, og du bør vere nysgjerrig og ha ei interesse for faget.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Du kan og ta fagbrev som skipsmotormekanikar i Forsvaret.

Etter- og vidareutdanning

Du kan utdanne deg vidare til maskinist eller maskinsjef når du har oppnådd nok fartstid om bord. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som skipsmotormekanikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant skipsmotormekanikare

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455231 - Skipsmotormekanikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med skipsmotormekanikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 8342111 - SKIPSMEKANIKER
 • 8342105 - SKIPSMEKANIKERASPIRANT
 • 8342101 - MOTORMANN
 • 8113114 - MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY)

Andre yrke

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Flymotormekaniker i arbeid

Flymotormekanikar

Ein flymotormekanikar arbeider med service, overhaling, reparasjon og testing av motorar i luftfartøy.