Gjennomgått i samarbeid med HVL - Institutt for byggfag 08. november 2023

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Arbeidsoppgaver

Landsmålaren utfører målingar og berekningar i terreng, registrerer eigedomsgrenser og set ut markørar for desse grensene. På denne måten får ein oversikt over kven som eig ulike areal. Dette kan vera verna naturområde, eller eigedom som skal brukast til bustadbygging eller infrastruktur.

Landsmålaren speler ei viktig rolle når det gjeld byggjeprosjekt, som bustadbygging, bruer, tunnelar og annan infrastruktur. Dei er involverte i prosessen med å plassera og kartleggja kvar ting skal byggjast. Dette inneber både utandørs arbeid på byggjeplassen, der dei bruker moderne utstyr for målingar, og dessutan innandørs arbeid på kontoret, der dei jobbar med å utarbeida planar, kart og dokument.

Det finst ulike målemetodar og dei ulike oppdraga krev dermed ulikt utstyr. Oppgåvene varierer frå enkle måleoppgåver, til krevjande målingar med avansert utstyr.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein landsmålar:

 • Plassera og kontrollera plasseringa på byggverk
 • Utarbeide kart og kartgrunnlag som blir brukt i planlegging og gjennomføring av ulike prosjekt
 • Måla opp eigedomsgrenser og lause eventuelle tvistar om eigedomsrett
 • Måle eksisterande bygningar for å gjenbruka bygningskonstruksjonar

 

Landmålar er ein ubeskytta tittel. Det er i ferd med å bli innført ei ordning kvar personar som skal måla opp eigedomsgrenser må få ein autorisasjon kalla Landmålerbrev. Dette betyr at ikkje kven som helst kan gjera denne typen oppmålingar. For å få eit Landmålerbrev, må du ha rett utdanning og relevant erfaring. Denne ordninga gjeld berre for landsmålarar som skal jobba med å måla opp eigedomsgrenser.

Kor jobbar landmålarar?

Landmålaren jobbar mellom anna i kommunar, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifteretten, kart- og oppmålingsfirma, konsulentfirma, salsfirma, private bedrifter, elverk eller hos entreprenørar.

Intervjuer

En mann smiler til kamera. Bak han er det en hvit vegg.

Landmåler

Geir Alexander Gudmundsen

Du trenger ikke være supergodt trent, men vi er mye ute i terreng og det blir en del gåing rundt i skog og mark, forteller Landmåler Geir om yrket sitt.

Viktige eigenskapar

Som landmålar har du interesse for teknologi og IKT-verktøy. Du bør vere flink til å sette deg inn i prosjekt med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillingar. Du må kunne jobbe strukturert og vere nøyaktig under oppmåling og utrekning. Nokre jobbar går føre seg på fjellet, så du bør også like å vere ute.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanna deg til landsmålar ved universitet og høgskular eller fagskular i Noreg. Sjå oversikt her.

Ei ny ordning frå 2021 krev at du må vera autorisert som landsmålar, viss du skal måla opp eigedom etter matrikkellova. Det er kartverket som gir autorisasjonen. Kravet trer ikkje i kraft før 1. januar 2024. Les meir om autorisasjonsordninga

For å bli autorisert eigedomslandsmålar blir kravd:

bachelor- eller mastergrad med eit godkjent studieprogram (desse er endå ikkje definerte)
annan oppnådde bachelor- eller mastergrad i kombinasjon med 120 studiepoeng i juridiske, matrikulære og geomatikkfaglige emnar, oversyna finn du her.

 

Etter- og vidareutdanning

Universiteta og høgskolane i landet tilbyr fleire mogelegheiter for vidareutdanning innan geomatikk, kartfag, ingeniørstudium, teknologstudium og liknande.

Dei vanlegaste jobbane blant landmålerutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 757103 - Sivilingeniørutdanning, karttekniske fag
 • 756902 - Master, teknologi, geomatikk, femårig
 • 656905 - Bachelor, geomatikk, treårig
 • 457116 - Kart og oppmåling, VK II
 • 657109 - Bachelor, landmåling og eiendomsdesign, treårig
 • 657106 - Videreutdanning for ingeniører, landskapsteknikk og landmåling
 • 557113 - Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag
 • 557123 - Fagskoleutdanning, kart- og oppmålingsfag, toårig
 • 357105 - Kart og oppmåling, VK I
 • 455219 - Kartonasjefaget, VK II
 • 455310 - Industrioppmålingsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter landmålarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med landmålarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3111126 - LANDMÅLER (TEKNIKER)
 • 2148103 - LANDMÅLER (JORDSKIFTE)
 • 2148118 - OPPMÅLINGSINGENIØR
 • 2148114 - SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148125 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148124 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148123 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148122 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING)
 • 2148120 - GEODET
 • 2148119 - TOPOGRAF
 • 2148115 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148111 - INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148110 - OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV)
 • 2148109 - OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148108 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148107 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING)
 • 2148106 - SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING)
 • 3111121 - STIKNINGSINGENIØR

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.