Gjennomgått i samarbeid med Norsk Fysisk Selskap, Norsk Fysisk Selskap 07. desember 2022

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Arbeidsoppgaver

Ein fysikar arbeider med fenomen og krefter som oppstår mellom dei ulike delane av materien og objekt, både kring oss i kvardagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikarar jobbe innanfor fleire område som for eksempel medisin og elektronikk. 

Fysikarar kan forske på alt frå fornybar energi til hjernen. Som fysikar lærer du å bruke verktøy som programmering og datasimuleringar og å handtere store datamengder og komplekse analysar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein fysikar:

 • utvikle og teste modellar for å skildre fysiske fenomen i naturen
 • utarbeide og teste modellar for kompliserte prosessar innan industri og teknologi
 • utvikle og teste nye instrument og måleteknikkar, til bruk innan mellom anna medisin, miljøovervaking og energiteknologi

Ein fysikar brukar vitskaplege metodar i arbeidet sitt, slik som eksperiment, teoretiske modellar og matematiske simuleringar. 

Kor jobbar fysikarar?

Som fysikar kan du arbeide både i det offentlege og det private. Eksempel på arbeidsstader er ulike teknologibedrifter, oljebransjen eller private konsulentfirma. Fysikarar kan arbeide i ulike departement og direktorat, i den vidaregåande skulen eller ved høgskular og universitet. Fysikarar arbeider òg i IT-bransjen og nokre jobbar i helsevesenet.

Intervjuer

Portrett av en smilende kvinne i hvit skjorte. Hun har mørkt hår og pannelugg. Bakgrunnen er en grå vegg.

Fysiker

Trine Kvam Olafsen

– Det jeg elsker med fysikk er at det handler om å forstå hvordan verden fungerer, fra små elementærpartikler til store galakser, sier Trine.
Portrett av Endre Grøvik i hvit labfrakk utenfor en bygning

Fysiker

Endre Grøvik

– Som fysiker må du ha en faglig nysgjerrighet og en lidenskap for realfag, sier Endre Grøvik.

Viktige eigenskapar

Som fysikar må du ha evne til abstrakt tenking. Du må ha interesse for konkrete løysingar, og du må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og å løyse problem.

Lønn

Utdanning

 

 

Dei vanlegaste jobbane blant fysikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8521 - Fysiske fag
 • 7521 - Fysiske fag
 • 759914 - Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig
 • 759908 - Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk
 • 756203 - Master of Philosophy, solid earth physics, toårig
 • 756210 - Master of Science, solid earth physics, toårig

Bedrifter som ansetter fysikarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fysikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114109 - PETROFYSIKER
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111105 - KJERNEFYSIKER
 • 2111104 - FYSIKER
 • 2111103 - ATOMFYSIKER
 • 2111101 - ASTROFYSIKER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.