Kvalitetssikret av Norsk Fysisk Selskap, Norsk Fysisk Selskap 07. desember 2022

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.

Arbeidsoppgaver

Ein fysikar arbeider med fenomen og krefter som oppstår mellom dei ulike delane av materien og objekt, både kring oss i kvardagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikarar jobbe innanfor fleire område som for eksempel medisin og elektronikk. 

Fysikarar kan forske på alt frå fornybar energi til hjernen. Som fysikar lærer du å bruke verktøy som programmering og datasimuleringar og å handtere store datamengder og komplekse analysar. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein fysikar:

 • utvikle og teste modellar for å skildre fysiske fenomen i naturen
 • utarbeide og teste modellar for kompliserte prosessar innan industri og teknologi
 • utvikle og teste nye instrument og måleteknikkar, til bruk innan mellom anna medisin, miljøovervaking og energiteknologi

Ein fysikar brukar vitskaplege metodar i arbeidet sitt, slik som eksperiment, teoretiske modellar og matematiske simuleringar. 

Hvor jobber fysikarar ?

Som fysikar kan du arbeide både i det offentlege og det private. Eksempel på arbeidsstader er ulike teknologibedrifter, oljebransjen eller private konsulentfirma. Fysikarar kan arbeide i ulike departement og direktorat, i den vidaregåande skulen eller ved høgskular og universitet. Fysikarar arbeider òg i IT-bransjen og nokre jobbar i helsevesenet.

Intervjuer

Portrett av Endre Grøvik i hvit labfrakk utenfor en bygning

Fysiker

Endre Grøvik

– Som fysiker må du ha en faglig nysgjerrighet og en lidenskap for realfag, sier Endre Grøvik.

Viktige egenskaper

Som fysikar må du ha evne til abstrakt tenking. Du må ha interesse for konkrete løysingar, og du må like å jobbe systematisk og nøyaktig. Du bør like matematikk og å løyse problem.

Lønn

Utdanning

 

 

De vanligste jobbene blant fysikkutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8521 - Fysiske fag
 • 7521 - Fysiske fag

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med fysikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2149104 - SIVILINGENIØR (FYSIKK)
 • 2114114 - FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114113 - SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114110 - PETROLEUMSGEOFYSIKER
 • 2114109 - PETROFYSIKER
 • 2114106 - SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK)
 • 2114101 - GEOFYSIKER
 • 2111108 - FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111107 - SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111106 - SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI)
 • 2111105 - KJERNEFYSIKER
 • 2111104 - FYSIKER
 • 2111103 - ATOMFYSIKER
 • 2111101 - ASTROFYSIKER

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Dataingeniør som jobbar på datamaskin.

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.