Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.

Arbeidsoppgaver

Fotterapeuten jobbar med å behandle lidingar knytt til foten: hud, negler, skjelett og musklar. Ein av dei viktigaste oppgåvene til fotterapeuten er å finne årsaka til problem og lidingar. Sko er eit viktig arbeidsfelt for fotterapeuten. Ei fotterapibehandling gir pleie til føtene og auka velvære.

Vanlege arbeidsoppgåver for fotterapeuten:

 • vurdere funksjonen i foten, og evna til å lede han
 • behandle og førebygge fotproblem knytt til skobruk
 • gi råd og rettleiing om bruk av sko ut ifrå behova til brukaren
 • behandle vorter
 • korrigere og slipe negler
 • behandle ulike lidingar i nagl og hud
 • bruke individuelle avlastingar og såler som behandlingsmetode
 • førebygge og behandle lidingar i foten relatert til sjukdomar som mellom anna diabetes og revmatisme

Du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut.

Kor jobbar fotterapeutar?

Fotterapeutar kan jobbe på private fotklinikkar, sjukehus, sjukeheimar, i heimetenesta, skoleverket, innan idrett, i skobutikkar og i bedriftshelsetenesta. Fotterapeutar flest er sjølvstendig næringsdrivande.

Intervjuer

Margrethe Westerwald på klinikken i Sandefjord. På veggen bak henne henger en plakat som viser hvor kompleks en fot er.

Fotterapeut

Margrethe Westerwald

Føttene skal bære oss hele livet og derfor må vi ta spesielt godt ta vare på dem, smiler Margrethe.
Portrett av Stine Odberg Gaardløs

Fotterapeut

Stine Odberg Gaardløs

– Som fotterapeut bør du vere ein utprega omsorgsperson og genuint interessert i å gi pasienten din betre fothelse, seier Stine Odberg Gaardløs.

Viktige eigenskapar

Som fotterapeut må du vere påliteleg og respektfull overfor pasientane. Du bør ikkje vere redd for å vere nær andre menneske. Det er også viktig å kunne kommunisere godt sidan ein viktig del av jobben er å samarbeide med pasientane og med helsepersonell om behandling av pasientane.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Dei vanlegaste jobbane blant fotterapeututdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 465902 - Fotterapi, Vg3

Bedrifter som ansetter fotterapeutar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med fotterapeutar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 5141102 - FOTTERAPEUT
 • 5141101 - FOTPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Relaterte lenker