Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 02. februar 2022

Kulde- og varmepumpeteknikar

Ei kulde- og varmepumpeteknikar er ein elektrofagarbeider som monterer, held ved like og rettar feil på kuldeanlegg og varmepumper.

Arbeidsoppgaver

Ei kulde- og varmepumpeteknikar jobbar med kuldeanlegg og varmepumpeanlegg med tilhøyrande røyropplegg, elektriske system og automatiserte styringssystem.

Vanlege arbeidsoppgåver for ei kulde- og varmepumpeteknikar:

 • montasje, oppstart og justering av kuldeanlegg og varmepumper
 • kontrollera og halda ved like anlegg
 • finne og reparera feil på anlegg
 • skifta ut delar på anlegg
 • gi råd og informasjon til kundar

Kulde- og varmepumpeteknikeran må ha gode kunnskapar om kuldeteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av kuldeanlegg og varmepumper. Mekanikk, termodynamikk, elektroteknikk, røyrlegging og hardlodding, er nokon av områda du må beherska som kulde- og varmepumpeteknikar. Faget er i sterk teknologisk utvikling på fleire område, ikkje minst når det gjeld miljø og energibruk.

Kulde- og varmepumpeteknikeran arbeider med både store og små kuldeanlegg og varmepumper, som finst over alt i samfunnet. Mellom anna i:

 • kjølediskar og frysere i dagligvare
 • større industrielle fryseanlegg mellom anna i maritim industri
 • fryseanlegg på fiskebåtar
 • varmepumper i større næringsbygg og bustadbygg
 • isanlegg i ishallar og kunstisbanar
 • kjøleanlegg til datasenter og yrkesbygg

Kor jobbar kulde- og varmepumpeteknikarar?

Kulde- og varmepumpeteknikeran kan jobba i bedrifter som spesialiserer på kulde- og varmepumpeteknikk, i elektrobedrifter, bedrifter som jobbar med ventilasjon eller i større entreprenørbedrifter.

Bli med ein kulde- og varmepumpeteknikar på jobb

Korleis er det å jobbe som kulde- og varmepumpeteknikar?

Intervjuer

Ei dame i svart t-skjorte og hvit hjelm. Hun er ute.

Kulde – og varmepumpetekniker

Amalie Nikolaisen

– For meg finnes ikke en vanlig arbeidsdag. Vi gjør veldig mye forskjellig fra dag til dag, og det er kjempegøy, sier Amalie.

Viktige eigenskapar for ein kulde- og varmepumpeteknikar

Ein kulde- og varmepumpemontør må ha interesse for teknologi, ha eit godt handlag og vere nøyaktig. Kulde- og varmepumpemontøren blir ofte sendt aleine ut på oppdrag, og må derfor kunne jobbe sjølvstendig. Du må vere ansvarsmedviten og sørvisretta.

Kva tener kulde- og varmepumpeteknikarar?

Korleis utdannar du deg til kulde- og varmepumpeteknikar?

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Med fagbrev kan du kvalifisere til å starte på ingeniørstudium via Y-vegen. Desse studia er lagt til rette for personar med yrkesfagleg bakgrunn.

Kva for ei utdanning er vanlegast for kulde- og varmepumpeteknikarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Kva jobbar kulde- og varmepumpeteknikkfagutdannede med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 455118 - Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, Vg3
 • 555112 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk

Bedrifter: Kor jobbar kulde- og varmepumpeteknikarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kulde- og varmepumpeteknikarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 8162115 - KULDEMASKINIST
 • 8162102 - KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG)
 • 7241148 - KULDEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7241142 - KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER)
 • 7134125 - VARMEPUMPEMONTØR
 • 7134123 - KULDEMONTØR
 • 7134109 - KULDEMONTØRMESTER (RØRLEGGER VVS)
 • 7134102 - KULDEMONTØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134115 - VVS-MONTØR
 • 7241160 - KULDEMONTØR (ELEKTROFAGARBEIDER)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.