Gjennomgått i samarbeid med Norges Blindeforbund 20. mai 2022

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.

Arbeidsoppgaver

Som førarhundtrenar arbeider du med å trene opp utvalde hundar til å bli hjelpemiddel for menneske med synslidingar.

Sjølve treninga av førarhundar går føre seg over lang tid og blir ikkje avslutta før brukaren og hunden samarbeider godt. Det er viktig at førarhundtrenaren greier å finne ein førarhund som passar saman med behova og personlegdomen til den svaksynte. Hunden må stå på ein eksamen før han kan brukast som førarhund.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein førarhundtrenar:

  • testa og trena hundar til ferdig tenestehund
  • delta på samtreningskurs med hund og bruker
  • trena med hund og bruker på heimstaden til brukaren (kan vera over heile landet)
  • følgje opp hund og bruker på heimstaden
  • planlegga, administrera og dokumentera arbeidet

Jobben som førarhundtrenar kan innebere mange reisedøger i året, og du brukar svært mykje tid utandørs. 

Kor jobbar førarhundtrenarar?

Ein førarhundtrenar arbeider ved ein av dei fire førarhundskolane i landet: Lions førarhundskole, Hundeskolen Veiviseren, Noregs Blindeforbunds førarhundskole og Lund Hundetjenester.

Intervjuer

Carita på gaten i Oslo sammen med en hund som er midt i treningsopplegget for å bli en trygg førerhund.

Førerhundtrener

Carita Margrethe Dahle

Carita ventet i mange år på å bli førerhund aspirant, og er selve beviset på at det er mulig til tross for veldig få jobber.

Viktige eigenskapar

Som førarhundtrenar bør du vera tolmodig, påliteleg og glad i å omgåast menneske og dyr. Du bør ha gode samarbeidsevner og like å hjelpa dei som har behov for det.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på tre skolar i Norge:

For å bli førarhundtrenar må du arbeide på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett inn i jobben som trenar. Utdanninga er lønna.

Det er høge krav for å bli førarhundtrenar. Først må du vente til ein av dei tre førarhundskulane i landet søker aspirantar. Når aspirantstillingar blir utlyste er det mange søkjarar og få plassar.

Opptakskrav
Ein har krav til både arbeidserfaring og livserfaring, og krava kan variere frå skule til skule.

Etter- og vidareutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundetrenar.

Bedrifter som ansetter førarhundtrenarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med førarhundtrenarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 3349106 - FØRERHUNDTRENER
  • 3349102 - HUNDESKOLEINSTRUKTØR

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Hestefaglært

Som hestefaglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.