Kvalitetssikret av Norges Blindeforbund 20. mai 2022

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.

Arbeidsoppgaver

Som førarhundtrenar arbeider du med å trene opp utvalde hundar til å bli hjelpemiddel for menneske med synslidingar.

Sjølve treninga av førarhundar går føre seg over lang tid og blir ikkje avslutta før brukaren og hunden samarbeider godt. Det er viktig at førarhundtrenaren greier å finne ein førarhund som passar saman med behova og personlegdomen til den svaksynte. Hunden må stå på ein eksamen før han kan brukast som førarhund.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein førerhundtrener:

  • testa og trena hundar til ferdig tenestehund
  • delta på samtreningskurs med hund og bruker
  • trena med hund og bruker på heimstaden til brukaren (kan vera over heile landet)
  • følgje opp hund og bruker på heimstaden
  • planlegga, administrera og dokumentera arbeidet

Jobben som førarhundtrenar kan innebere mange reisedøger i året, og du brukar svært mykje tid utandørs. 

Hvor jobber førarhundtrenarar ?

Ein førarhundtrenar arbeider ved ein av dei fire førarhundskolane i landet: Lions førerhundskole, Hundeskolen Veiviseren, Norges Blindeforbunds førerhundskole og Lund Hundetjenester.

Intervjuer

Carita på gaten i Oslo sammen med en hund som er midt i treningsopplegget for å bli en trygg førerhund.

Førerhundtrener

Carita Margrethe Dahle

Carita ventet i mange år på å bli førerhund aspirant, og er selve beviset på at det er mulig til tross for veldig få jobber.

Viktige egenskaper

Som førerhundtrener bør du vera tolmodig, påliteleg og glad i å omgåast menneske og dyr. Du bør ha gode samarbeidsevner og like å hjelpa dei som har behov for det.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanne deg til førerhundtrener på fire skolar i Norge:

For å bli førarhundtrenar må du arbeide på skolen i tre år som aspirant. Etter denne perioden går du rett inn i jobben som trenar. Utdanninga er lønna.

Det er høge krav for å bli førarhundtrenar. Først må du vente til ein av dei tre førarhundskulane i landet søker aspirantar. Når aspirantstillingar blir utlyste er det mange søkjarar og få plassar.

Opptakskrav
Ein har krav til både arbeidserfaring og livserfaring, og krava kan variere frå skule til skule.

Etter- og vidareutdanning
Du kan etterutdanne deg til terapihundetrenar.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med førarhundtrenarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3349106 - FØRERHUNDTRENER

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.
Faglærer i musikk.

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.