Kvalitetssikret av Utenriksdepartementet Rekrutteringsenheten 15. desember 2022

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Arbeidsoppgaver

Ein diplomat (utanrikstenestemann) er ein offisiell representant for Noreg i utlandet. Diplomatens viktigaste oppgåva er å fremme norske interesser i det landet ein er stasjonert i, og bidra til gode relasjonar mellom Noreg og andre land.

Som diplomat må du rekne med å bli tenestegjere i ulike land i løpet av karrieren. Du må også rekne med å skifte mellom periodar i utlandet som diplomat, og periodar der du jobbar for Utanriksdepartementet i Oslo. Dette er eit yrke for personar som liker å reise, toler store endringar i kvardagen og liker å treffe nye menneske.

Vanlege arbeidsoppgåver for diplomaten:

 • hjelpe norske statsborgarar i utlandet
 • forme norske dokument, som til dømes visum til utanlandske borgarar
 • rapportere til Utanriksdepartementet om tilstanden i landet du er stasjonert i
 • hjelpe norske bedrifter med å etablere seg i det landet du er stasjonert i
 • legge til rette for kulturell utveksling mellom Noreg og vertslandet

Typiske diplomatstillingar er ambassadør, attaché, konsul, ministerråd, ambassadesekretær og ambassaderåd. 

Hvor jobber diplomatar ?

Som diplomat kan du jobbe på ein av Noregs 100 utanriksstasjonar (ambassadar eller faste delegasjonar).

Intervjuer

Diplomat

Tone Allers

-Vi er mye ute og møter folk. Alt fra de som bor i en landsby i Irak til beslutningstagere på regjeringsnivå, sier Tone Allers.

Viktige egenskaper

Du bør vere flink til å kommunisere, og du bør ha lett for å komme i kontakt med ulike typar menneske. Ein diplomat bør ha solide språkkunnskapar, spesielt i engelsk og helst i det språket brukt på tenestestaden òg. Ettersom du opptrer på vegner av Noreg, må du vere høfleg, korrekt og tolmodig.

Sidan du ofte har kontakt med representantar frå andre land, bør du ha ei generell oversikt over politikk og samfunnsliv i verda, og spesielt i det landet du er stasjonert.

Lønn

Utdanning

Utenriksdepartementets aspirantopptak er ein vanleg måte å bli rekruttert til utanrikstenesta på, men du kan også bli tilsett i Utenriksdepartementet ved utlysing av ledige enkeltstillingar. Det er ikkje eit krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringa givast normalt til de som er tatt opp som aspirantar, men enkelte deler av opplæringa vert tilbode også andre tilsette i utanrikstenesta. Før utreise til utanriksstasjonar er det vanleg å bli pålagt å gjennomføre fleire forskjellige førebuande kurs. 

UDs aspirantkurs er eit treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utanrikstenesta. Kurset er ein kombinasjon av opplæring og praksis – i Noreg og utanlands. Årleg takast det opp om lag 15 aspirantar. 

Meir informasjon om aspirantordninga finn du på Utanriksdepartementets sider.

Opptakskrav

 • høgare utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med svært gode resultat (det er vanleg å ha gjerne juss, statsvitskap, økonomi, historie)
 • svært gode kunnskapar i engelsk og helst andre språk i tillegg 
 • sterke mellommenneskelege og interkulturelle ferdigheiter
 • noko internasjonal arbeidserfaring er ein fordel
 • tilpassingsevne
 • vere norsk statsborgar
 • god vandel 

De vanligste jobbene blant UD-aspirantutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 731901 - Aspirantkurs for utenrikstjenesten

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med diplomatar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2419105 - AMBASSADESEKRETÆR
 • 1120141 - CHARGE D'AFFAIRES
 • 1120139 - ATTACHE
 • 1120138 - AMBASSADØR
 • 1120137 - AMBASSADERÅD
 • 1120136 - VISEKONSUL
 • 1120114 - MINISTERRÅD
 • 1120108 - KONSUL
 • 1120107 - GENERALKONSUL

Andre yrke

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.

Bibliotekar

Bibliotekarer hjelper brukere av biblioteket med å finne informasjonen de er ute etter.

Filolog

En filolog studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, spesielt eldre tekster i originalspråket.

Filosof

En filosof studerer de mest grunnleggende spørsmål som angår menneskets tilværelse.

Forfatter

Forfattere skriver romaner, dikt, teaterstykker, fagbøker og lignende.

Forsker

Forskeren jobber systematisk og strukturert med å finne ny viten og øke kunnskap.

Geograf

Geografer studerer mennesker, samfunn og natur, og ser på sammenhengen mellom disse.

Guide

Som guide leder du omvisninger for besøkende.

Idrettskonsulent

En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.