Gjennomgått i samarbeid med Utenriksdepartementet Rekrutteringsenheten 15. desember 2022

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.

Arbeidsoppgaver

Ein diplomat (utanrikstenestemann) er ein offisiell representant for Noreg i utlandet. Diplomatens viktigaste oppgåva er å fremme norske interesser i det landet ein er stasjonert i, og bidra til gode relasjonar mellom Noreg og andre land.

Som diplomat må du rekne med å bli tenestegjere i ulike land i løpet av karrieren. Du må også rekne med å skifte mellom periodar i utlandet som diplomat, og periodar der du jobbar for Utanriksdepartementet i Oslo. Dette er eit yrke for personar som liker å reise, toler store endringar i kvardagen og liker å treffe nye menneske.

Vanlege arbeidsoppgåver for diplomaten:

 • hjelpe norske statsborgarar i utlandet
 • forme norske dokument, som til dømes visum til utanlandske borgarar
 • rapportere til Utanriksdepartementet om tilstanden i landet du er stasjonert i
 • hjelpe norske bedrifter med å etablere seg i det landet du er stasjonert i
 • legge til rette for kulturell utveksling mellom Noreg og vertslandet

Typiske diplomatstillingar er ambassadør, attaché, konsul, ministerråd, ambassadesekretær og ambassaderåd. 

Kor jobbar diplomatar?

Som diplomat kan du jobbe på ein av Noregs 100 utanriksstasjonar (ambassadar eller faste delegasjonar).

Intervjuer

En mann i hvit skjorte og svart dress står foran det norske riksvåpenet. Han smiler mot kamera.

Diplomat

Johan Bjerkem

– Utfordringene som verdens står overfor er mer og mer sammensatte og vi trenger bredest mulig bakgrunn for å kunne dekke alt dette på en god måte, forteller Johan.

Viktige eigenskapar

Du bør vere flink til å kommunisere, og du bør ha lett for å komme i kontakt med ulike typar menneske. Ein diplomat bør ha solide språkkunnskapar, spesielt i engelsk og helst i det språket brukt på tenestestaden òg. Ettersom du opptrer på vegner av Noreg, må du vere høfleg, korrekt og tolmodig.

Sidan du ofte har kontakt med representantar frå andre land, bør du ha ei generell oversikt over politikk og samfunnsliv i verda, og spesielt i det landet du er stasjonert.

Lønn

Utdanning

Utenriksdepartementets aspirantopptak er ein vanleg måte å bli rekruttert til utanrikstenesta på, men du kan også bli tilsett i Utenriksdepartementet ved utlysing av ledige enkeltstillingar. Det er ikkje eit krav om å gjennomføre aspirantopplæring for å bli diplomat. Aspirantopplæringa givast normalt til de som er tatt opp som aspirantar, men enkelte deler av opplæringa vert tilbode også andre tilsette i utanrikstenesta. Før utreise til utanriksstasjonar er det vanleg å bli pålagt å gjennomføre fleire forskjellige førebuande kurs. 

UDs aspirantkurs er eit treårig trainee-program med sikte på fast jobb i utanrikstenesta. Kurset er ein kombinasjon av opplæring og praksis – i Noreg og utanlands. Årleg takast det opp om lag 15 aspirantar. 

Meir informasjon om aspirantordninga finn du på Utanriksdepartementets sider.

Opptakskrav

 • høgare utdanning, fortrinnsvis på masternivå, med svært gode resultat (det er vanleg å ha gjerne juss, statsvitskap, økonomi, historie)
 • svært gode kunnskapar i engelsk og helst andre språk i tillegg 
 • sterke mellommenneskelege og interkulturelle ferdigheiter
 • noko internasjonal arbeidserfaring er ein fordel
 • tilpassingsevne
 • vere norsk statsborgar
 • god vandel 

Dei vanlegaste jobbane blant UD-aspirantutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 731901 - Aspirantkurs for utenrikstjenesten

Bedrifter som ansetter diplomatar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med diplomatar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2419105 - AMBASSADESEKRETÆR
 • 1120141 - CHARGE D'AFFAIRES
 • 1120139 - ATTACHE
 • 1120138 - AMBASSADØR
 • 1120137 - AMBASSADERÅD
 • 1120136 - VISEKONSUL
 • 1120114 - MINISTERRÅD
 • 1120108 - KONSUL
 • 1120107 - GENERALKONSUL

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadøren si hovudoppgåve er å ta vare på Noreg sine interesser i landet han eller ho er utsendt til.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
To personer diskuterer over en bok

Filosof

Ein filosof studerer dei mest grunnleggande spørsmåla som har med mennesket sitt tilvære å gjere.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer korleis stad og rom utviklar seg, og korleis natur, menneske og samfunn påverkar denne utviklinga.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.
Idrettskonsulent i snølek.

Idrettskonsulent

Ein idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet.