Gjennomgått i samarbeid med NITO 24. oktober 2022

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.

Arbeidsoppgaver

Ein bioingeniørs kjerneoppgåver er å samle inn blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultata. Kvalitetssikra analyseresultat dannar et viktig grunnlag for å stille diagnosar og gi riktig behandling.

Som bioingeniør bruker du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og halde ved like alle typar analysemaskiner. Maskinene er alt frå små håndholdte pasientnære apparat til store automatiserte analysehaller. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bioingeniør:

 • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosessar i kroppen, både normale og unormale
 • påvise sopp, bakteriar og virus
 • undersøke om bakteriar har utvikla antibiotikaresistens
 • tappe blodgivere, lage blodprodukt og påvise ulike blodtypar hos givere og mottakarar
 • gjennomføre gentestar og gi genetisk rettleiing til de som har fått gjennomført ein gentest
 • omarbeida og preparere celle-, vevsprøver og organ frå pasientar for vidare undersøking
 • analysere legemiddel for å sjå etter forgiftingar, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
 • undersøke fysiologiske prosessar i kroppen med radioaktive isotopar.

Ein bioingeniør jobbar tett med pasientar, og du må ta deg av dei på ein god måte. Bioingeniørar jobbar også saman med anna helsepersonell, som for eksempel legar og forskarar.

Bioingeniørar er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet. Bioingeniørar arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelege situasjonar.

Kor jobbar bioingeniørar?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typar offentlege og private medisinske laboratorium, i forskingsinstitusjonar og i medisinsk tekniske firma. Eksempel på arbeidsplassar er sjukehusas medisinske laboratorium, i private medisinske laboratorium, med veterinærmedisin, sal av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typar laboratorium med biologisk materiale.

Nokon jobbar også med produksjon av medisinar eller mat, forsking eller næringsmiddelkontroll. 

Intervjuer

Bioingeniør Benedikthe Celine Hartvigsen er avbildet inne på laboratoriet på Haugesund sjukehus. Hun er kledd i hvite sykehusklær, og har lyst hår oppsatt i hestehale. Bak henne skimter vi laboratorieutstyr.

Bioingeniør

Benedikthe Celine Hartvigsen

Jobben vår er et viktig steg i behandlingen av pasienter, og kan være avgjørende for å finne rett diagnose og medisin, sier bioingeniør Benedikthe.

Viktige eigenskapar

Bioingeniørane må vere ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må også vere opptatt av hygiene og sikkerheit på laboratoria. Du bør også vere opptatt av etikk. 

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Fleire av høgskolane og universiteta har tilbod om masterstudium for bioingeniørar eller masterstudium som er bioingeniørfagleg relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbod hos NITO

Dei vanlegaste jobbane blant bioingeniørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 669937 - Bachelor, bioingeniørfag, treårig
 • 669912 - Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag
 • 669907 - Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig
 • 669906 - Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig

Bedrifter som ansetter bioingeniørar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med bioingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3211101 - BIOINGENIØR
 • 3211117 - AVDELINGSBIOINGENIØR
 • 3211127 - BIOKJEMITEKNIKER
 • 3211124 - PREPARANT (LEDENDE)
 • 3211123 - PREPARANT II
 • 3211122 - PREPARANT I
 • 3211118 - FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR)
 • 3211116 - PREPARANTASSISTENT
 • 3211115 - PREPARANT
 • 3211113 - AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211112 - BIOINGENIØR II
 • 3211111 - OVERBIOINGENIØR
 • 3211110 - SPESIALBIOINGENIØR
 • 3211109 - FØRSTEPREPARANT
 • 3211107 - OVERINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211106 - BIOINGENIØR III
 • 3211105 - BIOINGENIØR I
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3211102 - FYSIOKJEMIKER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

En anæstesisygeplejerske passer på de vigtigste funktioner til patienten. Dette sker i et avanceret teknologisk miljø. Sygeplejerske/sosu-hjælper/sosu-assistenten håndterer både planlagte situationer og nødssituationer, både på sygehuset og andre steder.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.