Kvalitetssikret av NITO 24. oktober 2022

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.

Arbeidsoppgaver

Ein bioingeniørs kjerneoppgåver er å samle inn blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultata. Kvalitetssikra analyseresultat dannar et viktig grunnlag for å stille diagnosar og gi riktig behandling.

Som bioingeniør bruker du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og halde ved like alle typar analysemaskiner. Maskinene er alt frå små håndholdte pasientnære apparat til store automatiserte analysehaller. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bioingeniør:

 • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosessar i kroppen, både normale og unormale
 • påvise sopp, bakteriar og virus
 • undersøke om bakteriar har utvikla antibiotikaresistens
 • tappe blodgivere, lage blodprodukt og påvise ulike blodtypar hos givere og mottakarar
 • gjennomføre gentestar og gi genetisk rettleiing til de som har fått gjennomført ein gentest
 • omarbeida og preparere celle-, vevsprøver og organ frå pasientar for vidare undersøking
 • analysere legemiddel for å sjå etter forgiftingar, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
 • undersøke fysiologiske prosessar i kroppen med radioaktive isotopar.

Ein bioingeniør jobbar tett med pasientar, og du må ta deg av dei på ein god måte. Bioingeniørar jobbar også saman med anna helsepersonell, som for eksempel legar og forskarar.

Bioingeniørar er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet. Bioingeniørar arbeider etter egne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelege situasjonar.

Hvor jobber bioingeniørar ?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typar offentlege og private medisinske laboratorium, i forskingsinstitusjonar og i medisinsk tekniske firma. Eksempel på arbeidsplassar er sjukehusas medisinske laboratorium, i private medisinske laboratorium, med veterinærmedisin, sal av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typar laboratorium med biologisk materiale.

Nokon jobbar også med produksjon av medisinar eller mat, forsking eller næringsmiddelkontroll. 

Intervjuer

Bioingeniør Benedikthe Celine Hartvigsen er avbildet inne på laboratoriet på Haugesund sjukehus. Hun er kledd i hvite sykehusklær, og har lyst hår oppsatt i hestehale. Bak henne skimter vi laboratorieutstyr.

Bioingeniør

Benedikthe Celine Hartvigsen

Jobben vår er et viktig steg i behandlingen av pasienter, og kan være avgjørende for å finne rett diagnose og medisin, sier bioingeniør Benedikthe.

Viktige egenskaper

Bioingeniørane må vere ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må også vere opptatt av hygiene og sikkerheit på laboratoria. Du bør også vere opptatt av etikk. 

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Fleire av høgskolane og universiteta har tilbod om masterstudium for bioingeniørar eller masterstudium som er bioingeniørfagleg relatert.

Oversikt over videreutdanningstilbod hos NITO

De vanligste jobbene blant bioingeniørutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 669937 - Bachelor, bioingeniørfag, treårig
 • 669912 - Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag
 • 669907 - Ingeniørutdanning, bioingeniør, toårig
 • 669906 - Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med bioingeniørar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3211127 - BIOKJEMITEKNIKER
 • 3211124 - PREPARANT (LEDENDE)
 • 3211123 - PREPARANT II
 • 3211122 - PREPARANT I
 • 3211118 - FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR)
 • 3211117 - AVDELINGSBIOINGENIØR
 • 3211116 - PREPARANTASSISTENT
 • 3211115 - PREPARANT
 • 3211113 - AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211112 - BIOINGENIØR II
 • 3211111 - OVERBIOINGENIØR
 • 3211110 - SPESIALBIOINGENIØR
 • 3211109 - FØRSTEPREPARANT
 • 3211107 - OVERINGENIØR (BIOINGENIØR)
 • 3211106 - BIOINGENIØR III
 • 3211105 - BIOINGENIØR I
 • 3211104 - SJEFBIOINGENIØR
 • 3211102 - FYSIOKJEMIKER
 • 3211101 - BIOINGENIØR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.