Kvalitetssikret av Barnesykepleierforbundet, Barnesykepleierforbundet, Norsk sykepleierforening 28. april 2021

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.

Arbeidsoppgaver

Ein barnesjukepleiar er ein spesialsjukepleiar som jobbar med sjuke barn. 

Barnesjukepleiarar har spesialisert kompetanse i sjukepleie til både akutt og kritisk sjuke barn i aldersgruppa 0 til 18 år. 

Barn er avhengige av omsorgspersonane sine, og som barnesjukepleiar skal du og inkludere omsorgspersonane som likeverdige samarbeidspartnarar i sjukepleia til barn.

Ein barnesjukepleiar tar vare på barn og unge som:

 • fødast for tidleg
 • fødast med sjukdom eller utviklingsavvik
 • er utsette for ei ulukke
 • er ramma av akutt eller kritisk sjukdom
 • undersøkast for eller har fått ein forverring av langvarig eller kronisk sjukdom
 • har ein funksjonsnedsetting
 • lever under forhold som gir psykiske, fysiske eller sosiale utviklingsforstyrringar eller skadar

Barnesjukepleiaren har kunnskap om samanhengen mellom helse, alder og sjukdom. Arbeidsoppgåvene varierer ut frå kvar du jobbar og fordjupinga du har. Du må ha autorisasjon frå helsedirektoratet som sjukepleiar for å kunne bli barnesjukepleiar.

Hvor jobber barnesjukepleiarar ?

Barnesjukepleiaren arbeider hovudsakeleg ved nyfødd- og barneintensivavdelingar, poliklinikkar, og vaksenavdelingar med sengeplassar for barn. Ein del barnesjukepleiarar jobbar ved habiliteringsavdelingar, kommunehelsetenesta og barne- og ungdomspsykiatrien.

Intervjuer

Caroline Klemp Barnesykepleier i en gang på sykehuset. Veggene er dekorert med tegninger som barna har laget.

Barnesykepleier

Caroline Klemp

Jeg har nå blitt den irriterende jenta som forteller at jeg gleder meg til mandag og ny uke på barnekirurgen, forteller barnesykepleieren Caroline Klemp.

Viktige egenskaper

Som barnesjukepleiar må du like barn. Du må ha gode kommunikasjonsevner, fordi du må kunne samarbeide med barn i ulike aldrar og utviklingsnivå og med foreldra deira. Du må ha god vurderingsevne og evne til å behalde roa i stressa eller akutte situasjonar.

Lønn

Utdanning

For å bli barnesjukepleiar må du først ta ein treårig bachelorgrad i sjukepleie. Deretter må du studere vidare for å spesialisere deg. Dei fleste tar ei mastergrad i barnesjukepleie på 120 studiepoeng (4 semester). 

Opptakskravet for å bli barnesjukepleiar er bachelorgrad i sjukepleie, norsk autorisasjon som sjukepleiar og minst to års relevant yrkespraksis som autorisert sjukepleiar.

 

De vanligste jobbene blant sjukepleiarar med vidareutdanning i barnesjukepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 661120 - Bachelor, sykepleie, treårig
 • 661109 - Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie
 • 661104 - Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning
 • 661101 - Helsesykepleierutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med barnesjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.