Kvalitetssikret av Norsk audigrafforbund 20. mai 2019

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Arbeidsoppgaver

Oppgåva til audiografen er å hjelpe menneske med alle typar av høyrselsproblem, slik at dei kan fungere betre i kvardagen og i livet generelt. Som audiograf møter du menneske i alle aldrar, frå spedbarn til vaksne og eldre som har problem med å høyra.

Pasientane som audiografen møter kan vere alt frå spedbarn til vaksne og eldre, som har problem med høyrsla.

Vanlege arbeidsoppgåver for audiografar:

  • utreiing av høyrslestap
  • tiltak for å betre høyrsla (habilitering) eller få attende høyrsla (rehabilitering)
  • rettleiing av både pasientar og pårørande

Dei aller fleste med nedsett høyrsle vil bli godt hjelpne med høyreapparat. Dette er audiografen si spisskompetanse, og berre audiografar er utdanna til å gjere dette.

Den tekniske delen av arbeidet dannar grunnlaget for at tale og kvardagslyder igjen skal nå hjernen til brukaren. Men den verkelege utfordringa ligg i å skape ei forståing hos pasienten for kor viktig det er å ta i bruk høyreapparat.

Ei viktig oppgåve for audiografen er å forklare korleis høyrsla fungerer og fortelje om sosiale konsekvensar av høyrsletap, tekniske hjelpemiddel og pasientrettigheiter. Det er også svært viktig å lage eit bilete av korleis nedsett høyrsle kan påverke hjernen til menneske.

For spedbarn er høyreapparat vegen til å lære seg å prate. For eldre er bruk av høyreapparat noko som førebygger kognitiv svikt og demens.

Statistisk sett har kvar femte nordmann ei eller anna form for høyrslehemming.

Som ferdig utdanna audiograf kan du jobbe sjølvstendig. Likevel vil eit tverrfagleg samarbeid med øre-, nase- og halsspesialistaudiopedagoger og audioingeniører gi ein styrka tilbod. 

Hvor jobber audiografar ?

Dei fleste audiografar arbeider på sjukehus, hjå privatpraktiserande øyre-, nase- og hals-legar eller hjå leverandørar av høyreapparat. Dei jobbar òg som rådgivarar i til dømes hjelpemiddelsentralar eller bedriftshelsetenesta.

Intervjuer

Audiograf Jorid Løkken

Audiograf

Jorid Løkken

Som audiograf får Jorid Løkken bidra til å gi livskvaliteten tilbake til folk med nedsatt hørsel.

Viktige egenskaper

Du må vera motivert for å arbeida med menneske som har spesielle behov. Samtidig må du vera interessert i teknologi. Du må òg ha empati og gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Utdanninga er grunnlag for å søkje om autorisasjon som audiograf.

Etter- og vidareutdanning
NTNU har mellom anna vidareutdanningstilbod innan tverrfagleg rehabilitering, tverrfagleg rettleiing, databehandling, teiknspråk og helse- og sosialadministrasjon.

Det er mogeleg å ta mastergrad i audiologi ved fleire utanlandske universitet.

De vanligste jobbene blant audiografiutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 669945 - Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner
  • 669936 - Bachelor, audiografutdanning, treårig
  • 669901 - Audiografutdanning, toårig
  • 469902 - Audiografutdanning

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med audiografar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3221107 - LEDENDE AUDIOGRAF
  • 3221102 - AUDIOGRAF

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.