Kvalitetssikret av Norsk sykepleierforening 13. januar 2022

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Arbeidsoppgaver

Ein anestesisjukepleiar varetek pasienten sine behov for omsorg og behandling før, under og etter anestesi (bedøving). Anestesi blir gitt i forbindelse med operasjon, undersøkingar og behandlingsprosedyrar og anestesisjukepleiar held ved like grunnleggande livsfunksjonar som pust, blodsirkulasjon og væsketilføring. Anestesisjukepleiaren er derfor den første pasienten møter på operasjonsavdelinga, og den siste som forlèt pasienten ved overføring til oppvakingsavdelinga.

Anestesisjukepleiaren møter pasientar i alle aldrar – frå nyfødde til eldre. Pasientane kan vere heilt friske, men ha behov for ein operasjon, eller dei kan vere kritisk sjuke og trenge operasjon eller behandling for å overleve.

Vanlege oppgåver for ein anestesisjukepleiar er:

 • informere pasientar og pårørande før og etter operasjonen
 • førebu utstyr og medisinar
 • skape tryggleik og vareta pasienten sin integritet i ein sårbar situasjon
 • starte, halde ved like og avslutte anestesi (bedøving)
 • delta i akutteam på sjukehus ved hjartestans, kritisk sjuke pasientar og traumemottak
 • delta utanfor sjukehuset ved akutte hendingar og ved transport

I akutte situasjonar i og utanfor sjukehus må anestesisjukepleiarar kunne vurdere situasjonen sjølvstendig, sette i gang livreddande behandling og ta fagleg grunngitt val. Faget anestesiologi krev solide kunnskapar om mellom anna fysiologi, sjukdomsprosessar og medikament.

På sjukehusa samarbeider anestesisjukepleiarar tett med anestesilege, operasjonssjukepleiar, intensivsjukepleiar, kirurg og andre legar.

Hvor jobber anestesisjukepleiarar ?

Som anestesisjukepleiar jobbar du vanlegvis på operasjonsavdelingar på sjukehus, der pasientane har bruk for anestesi (bedøving). Andre arbeidsplassar kan vere på smerteklinikkar, dagkirurgiske einingar, private klinikkar, oppvaknings- og intensivavdelingar og ved akuttmottak. Nokre stadar kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetenesta. Vidare kan du jobbe offshore, til dømes på båtar og oljeplattformer. Du kan òg jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha leiarjobbar i helsesektoren. 

 

 

Intervjuer

Portrett av anestesisykepleier i uniform

Anestesisykepleier

Petter Støvind

Som anestesisykepleier må man være effektiv, strukturert og nøye i arbeidsoppgavene sine, sier Petter Støvind.

Viktige egenskaper

Som anestesisjukepleiar må du ha observasjonsevne og handlekraft. Du må vere god til å samarbeide og ha evne til å vise ansvar og omsorg. Du kunne halde deg roleg i kaotiske og akutte situasjonar, og klare å halde fokus på pasienten. 

I tillegg må du trivast med å jobbe i eit høgteknologisk miljø.

Lønn

Utdanning

For å bli anestesisjukepleiar må du først bli autorisert sjukepleiar med bachelorgrad. Sjukepleiarutdanninga er treårig, og blir tilbydd ved ei rekke høgskolar og universitet i Norge. Nokre stader er det også mogleg å ta studiet på deltid over fire år. Etter bachelorgraden krevst minimum 2 års praksis som sjukepleiar før du kan begynne på spesialiseringa.

Anestesiutdanning er 1,5 år vidareutdanning på høgskole eller universitet. 30 veker av utdanninga er praksis i anestesiavdeling. Master i anestesisjukepleie er 2-årig og blir tilbydd ved 12 av 13 anestesiutdanningar. Det blir tilbydd utdanningsstilling med minimum 80 prosent lønn ved sjukehusa under utdanning. Du vil da få ei bindingstid på 1-3 år.

Oversikt over vidareutdanning i anestesisjukepleie

De vanligste jobbene blant sjukepleiarar med vidareutdanning i anestesisjukepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 761109 - Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig
 • 661131 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661129 - Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661108 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi
 • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anestesisjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.