Kvalitetssikret av Norsk sykepleierforbund 13. januar 2022

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Arbeidsoppgaver

Ein anestesisjukepleiar varetek pasienten sine behov for omsorg og behandling før, under og etter anestesi (bedøving). Anestesi blir gitt i forbindelse med operasjon, undersøkingar og behandlingsprosedyrar og anestesisjukepleiar held ved like grunnleggande livsfunksjonar som pust, blodsirkulasjon og væsketilføring. Anestesisjukepleiaren er derfor den første pasienten møter på operasjonsavdelinga, og den siste som forlèt pasienten ved overføring til oppvakingsavdelinga.

Anestesisjukepleiaren møter pasientar i alle aldrar – frå nyfødde til eldre. Pasientane kan vere heilt friske, men ha behov for ein operasjon, eller dei kan vere kritisk sjuke og trenge operasjon eller behandling for å overleve.

Vanlege oppgåver for ein anestesisjukepleiar er:

 • informere pasientar og pårørande før og etter operasjonen
 • førebu utstyr og medisinar
 • skape tryggleik og vareta pasienten sin integritet i ein sårbar situasjon
 • starte, halde ved like og avslutte anestesi (bedøving)
 • delta i akutteam på sjukehus ved hjartestans, kritisk sjuke pasientar og traumemottak
 • delta utanfor sjukehuset ved akutte hendingar og ved transport

I akutte situasjonar i og utanfor sjukehus må anestesisjukepleiarar kunne vurdere situasjonen sjølvstendig, sette i gang livreddande behandling og ta fagleg grunngitt val. Faget anestesiologi krev solide kunnskapar om mellom anna fysiologi, sjukdomsprosessar og medikament.

På sjukehusa samarbeider anestesisjukepleiarar tett med anestesilege, operasjonssjukepleiar, intensivsjukepleiar, kirurg og andre legar.

Kor jobbar anestesisjukepleiarar?

Som anestesisjukepleiar jobbar du vanlegvis på operasjonsavdelingar på sjukehus, der pasientane har bruk for anestesi (bedøving). Andre arbeidsplassar kan vere på smerteklinikkar, dagkirurgiske einingar, private klinikkar, oppvaknings- og intensivavdelingar og ved akuttmottak. Nokre stadar kan du få jobb i ambulanse- og luftambulansetenesta. Vidare kan du jobbe offshore, til dømes på båtar og oljeplattformer. Du kan òg jobbe med katastrofe- og bistandsarbeid, eller ha leiarjobbar i helsesektoren. 

 

 

Intervjuer

Portrettbilde av en internsivsykepleier. Hun har blå uniform, grått hårnett og smiler i kamera.

Anestesisykepleier

Lisa-Mari Øyre

De fleste sykepleiere flyr mellom pasienter, men når vi har én pasient, så sitter vi med den helt til de er ferdige med operasjonen sin, sier Lisa-Mari Øyre, anestesisykepleier på Diakonhjemmet.

Viktige eigenskapar

Som anestesisjukepleiar må du ha observasjonsevne og handlekraft. Du må vere god til å samarbeide og ha evne til å vise ansvar og omsorg. Du kunne halde deg roleg i kaotiske og akutte situasjonar, og klare å halde fokus på pasienten. 

I tillegg må du trivast med å jobbe i eit høgteknologisk miljø.

Lønn

Utdanning

For å bli anestesisjukepleiar må du først bli autorisert sjukepleiar med bachelorgrad. Sjukepleiarutdanninga er treårig, og blir tilbydd ved ei rekke høgskolar og universitet i Norge. Nokre stader er det også mogleg å ta studiet på deltid over fire år. Etter bachelorgraden krevst minimum 2 års praksis som sjukepleiar før du kan begynne på spesialiseringa.

Anestesiutdanning er 1,5 år vidareutdanning på høgskole eller universitet. 30 veker av utdanninga er praksis i anestesiavdeling. Master i anestesisjukepleie er 2-årig og blir tilbydd ved 12 av 13 anestesiutdanningar. Det blir tilbydd utdanningsstilling med minimum 80 prosent lønn ved sjukehusa under utdanning. Du vil da få ei bindingstid på 1-3 år.

Oversikt over vidareutdanning i anestesisjukepleie

Dei vanlegaste jobbane blant sjukepleiarar med vidareutdanning i anestesisjukepleie

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 761109 - Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig
 • 661131 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661129 - Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie
 • 661108 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi
 • 661103 - Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie

Bedrifter som ansetter anestesisjukepleiarar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med anestesisjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.
Fotterapeut behandler kunde

Fotterapeut

Den viktigaste arbeidsoppgåva til fotterapeuten er å behandle og førebygge fotproblem relatert til skobruk eller ulike sjukdommar.