Kvalitetssikret av Advokatforeningen 21. juni 2023

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Arbeidsoppgaver

Som jurist er du ekspert på å løyse juridiske problemstillingar gjennom tolking og analyse. 

Vanlege arbeidsoppgåver for ein jurist:

 • gi råd og rettleiing
 • ha ansvar for å forme og tolke dokument og kontraktar
 • forhandle og mekle på vegner av sine klientar

Arbeidsoppgåvene som jurist varierer mykje etter kor du jobbar. Juristane har innsikt i mange ulike rettsområde, og kan arbeide innan de fleste fagområde og sektorar i samfunnet. Eksempel på rettsområde er kontraktsrett, arbeidsrett, familie- og arverett, offentleg rett, helse- og sosialrett, forvaltningsrett og strafferett. 

Som jurist skal du formidle juss enkelt og forståeleg til klientar, brukarar av offentlege velferdstilbod og personar som trenger rettshjelp.

Nokon juristar er advokatar eller dommararFor å bli advokat må du først jobbe ein viss tid som advokatfullmektig og oppfylle vilkåra for å få advokatbevilling.

Juristar er ofte samfunnsengasjerte og i dette yrket er det viktig å halde seg fagleg oppdatert.

Hvor jobber juristar?

Juristar kan arbeide på mange felt i samfunnet. For eksempel i rettsvesenet, politiet, offentleg forvaltning, det private næringslivet, organisasjonar, utdanningssektoren og innanfor forsking. Nokon juristar jobbar som politijuristadvokat eller dommar.

Intervjuer

Bilde av Jarl Gjessing som jobber som jurist

Jurist

Jarl Gjessing

Det beste med denne jobben er at det er en god blanding mellom å sitte å skrive større rapporter med juridiske vurderinger og å være ute å møte mennesker.

Viktige egenskaper

Som jurist bør du ha god menneskekunnskap, høy etisk standard og vere flink til å uttrykke deg både skriftleg og munnleg. Du må også vere kritisk, objektiv og sjølvstendig når du jobbar med juridiske problemstillingar. 

Lønn

Utdanning

For å bli jurist må du ta ein master i juss eller rettsvitskap ved et norsk universitet. Studieforløpet kan variere frå kvart enkelt studiestad. Ved fullført studium er du kvalifisert til å jobbe som jurist, eller for å bli tatt opp til doktorgradsstudium.

Vidareutdanning

For å bli advokat kan du først jobbe som advokatfullmektig hos ein advokat, og bestå eksamen etter et obligatorisk advokatkurs som blir tilbode i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. Du må ha jobba minst to år som advokatfullmektig, og ha ein viss prosedyreerfaring frå domstolen. Du kan også ha andre former for praksis for å bli advokat.

Om praksis for å bli advokat på advokatforeningen.no

Om advokatbevilling på lovdata.no
 

De vanligste jobbene blant juristutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 737102 - Master, rettsvitenskap, femårig
 • 737101 - Cand.jur.-utdanning, profesjonsstudiet
 • 737103 - Master, rettsvitenskap, toårig
 • 737910 - Master of Laws (LL.M.) Programme in EU and EEA Law
 • 737905 - Master of Laws, information and communication technology law
 • 737906 - Master of Laws, maritime law
 • 737908 - Master of Laws, North Sea Energy Law, 1½-årig
 • 737904 - Master of Laws, public international law

Arbeidsmarked

Bedrifter med juristar

 • 2521104 - JURIST (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521114 - JURIDISK RÅDGIVER (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521113 - UTREDER (JURIDISKE SAKER PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521111 - JURIDISK SEKRETÆR
 • 2521107 - ADVOKATFULLMEKTIG
 • 2521102 - JURIDISK KONSULENT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 2521101 - FORSIKRINGSJURIST
 • 2412128 - NEMNDLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADM.)
 • 2412127 - SENIORSKATTEJURIST
 • 2412126 - TVISTELØSELEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412125 - TVISTELØSER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412122 - SPESIALUTREDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412121 - SPESIALKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412119 - SENIORRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412118 - SENIORKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412117 - SJEFSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412116 - KONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412115 - RÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412114 - SPESIALRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412112 - UTREDNINGSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412111 - JURIDISK SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412110 - SAKSBEHANDLER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412109 - JURIDISK RÅDGIVER
 • 2412108 - FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412107 - FAGKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412106 - UTREDNINGSLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2412104 - FØRSTEKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 1239105 - SJEFSJURIST
 • 2521116 - CHIEF COMPLIANCE OFFICER
 • 2521115 - COMPLIANCE OFFICER
 • 2412129 - JURIDISK INTERNREVISJONSLEDER
 • 2521103 - JURIDISK REPRESENTANT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK)
 • 1227252 - NESTLEDER I JURIDISK SEKRETARIAT

Andre yrke

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokatar gir juridiske råd, forhandlar på vegner av klientar og fører saker for retten.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Brannkonstabel slukker brann

Brannkonstabel

Som brannkonstabel sløkk du brannar, og driv med rednings- og tryggleiksarbeid i brannvesenet.
Fengselsbetjent på jobb i et fengsel.

Fengselsbetjent

Som fengselsbetjent har du ansvaret for å følge opp, rettleie og motivere menneske som sonar ei fengselsstraff.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.
Bilde av landmålere i arbeidsuniform som betjener et landmålingsapparat

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.