Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Arbeidsoppgaver

Som røyrleggar er du ekspert på røyrtekniske installasjonar. Du monterer ulike røyrsystem og komponentar for alle typar installasjonar. Jobben inneber alt frå enkle bustadinstallasjonar til automatiske anlegg for brannsløkking, vassboren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlege arbeidsoppgåver for røyrleggaren:

 • installere vatn- og avløpsleidningar
 • montere leidningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere leidningsnett, utstyr og armatur i varmeanlegg som bruker vatn
 • montere andre anlegg som til dømes gass-, sprinkel-, trykkluft- og isvatnanlegg
 • utføre servicearbeid
 • kundekontakt og rådgjeving
 • dokumentasjon

Dei fleste bedrifter spesialiserer seg innanfor eit eller fleire felt. Nokon satsar på offentlege bygg som skolar og sjukehus medan andre er best på rehabilitering av bad.

Det er mogleg å kombinere røyrleggaryrket med dykking, og utføre røyrleggararbeid under vatn.

Røyrleggarfaget er underlagd strenge lover og føreskrifter, og det blir derfor stilt høge krav dei faglege kunnskapane til røyrleggaren. 

Kor jobbar røyrleggarar?

Røyrleggaren utfører sitt arbeid i allslags bygningar, frå private heimar til større institusjonar og næringsbygg. Røyrleggaren er involvert der det er behov for vatn, varme, kjøling eller gass.

Bli med en røyrleggar på jobb

Hvordan er det å jobbe som røyrleggar?

Intervjuer

Mann med blå hettegenser står foran en svart dør og smiler.

Rørlegger

Morten Schei

– Jeg liker at du kjapt ser resultatet av det du gjør. Det er noe som blir til foran deg, sier Morten.
En ung mann står på en anleggsplass og smiler til kameraet. Han har på seg oransje og sort arbeidstøy. På hodet har han en gul vernehjelm. Han har mørkt hår og skjegg. Solen skinner og det ser varmt ut. Han har brettet opp genserermene.

Anleggsrørlegger

Christoffer Løwen

Du bør ha god arbeidsmoral og være glad i å jobbe fysisk. Det er som en treningsøkt hver dag, sier anleggsrørlegger Christoffer.
Portrettbilde av rørlegger Chris Andre Finanger

Rørlegger

Chris Andre Finanger

– Vi rører oss mye og løfter tungt i dette yrket, sier rørlegger Chris Andre Finanger som blant annet arbeider med renovering av bad og lekkasjer.

Passer jeg til å bli røyrleggar?

Som røyrleggar har du god teknisk innsikt og jobbar godt i lag med andre. Det er også viktig at du er nøyaktig og serviceinnstilt.

Du må vere lærevillig, påliteleg og praktisk anlagt. Du må kunne lese og skrive godt nok til å handtere monteringsrettleiing, prosjektbeskriving og kontraktar. For å rekne ut dimensjonar, utvidingar, trykk og temperatur treng du ferdigheiter i matte. 

Stadig fleire med utanlandsk bakgrunn arbeider på norske byggeplassar er det ein fordel at du snakkar ein del engelsk.

Hva tjener røyrleggarar?

Hvordan utdanner du deg til røyrleggar?

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Fagbrev kan gje moglegheit til å søke opptak til teknisk fagskole og enkelte universitets- og høgskolestudium, enten via y-vegen eller ved å ta forkurs. Du kan også ta meisterbrev i faget. Les mer om meisterutdanning.

 

Hvilke utdanninger er vanligst for røyrleggarar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber røyrleggarutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457121 - Rørleggerfaget, Vg3
 • 541141 - Fagskoleutdanning, kurs for mesterbrevskandidater, rørlegger, ettårig
 • 357113 - Rørleggerutdanning, videregående, grunnutdanning
 • 357112 - Rørfag, VK I

Bedrifter: Hvor jobber røyrleggarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med røyrleggarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7134124 - OPERATØR (VANN- OG AVLØPSRØR)
 • 7134120 - FAGARBEIDER (RØRLEGGER)
 • 7134118 - SPESIALARBEIDER (RØRLEGGER OG VVS-MONTØR)
 • 7134117 - FORMANN (RØRLEGGER)
 • 7134114 - RØRLEGGER
 • 7134113 - DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS)
 • 7134112 - ANLEGGSRØRLEGGER
 • 7134108 - RØRLEGGERKONTROLLØR
 • 7134106 - RØRLEGGERMESTER
 • 7134103 - BYGNINGSRØRLEGGER
 • 7134126 - ARBEIDSLEDER (RØRLEGGER)

Andre yrke

Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
En brannforebygger klargjør feierutstyret sitt ved bilen

Brannførebyggar

Ein brannførebyggar, eller feiar som det heitte tidlegare, reingjer piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
Byggingeniør sjekkar arkitekttegninger.

Byggingeniør

Byggingeniøren førebur, planlegg og gjennomfører byggeprosjekt. Ofte er byggingeniøren leiaren på ein byggeplass.
Børsemaker jobber med rifle

Børsemakar

Børsemakaren arbeider hovudsakleg med å reparere og tilpasse våpendelar og våpen.
Båtbygger jobber på båt.

Båtbyggar

Båtbyggarar produserer, reparerer og held ved like båtar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.