Kvalitetssikret av Fagforbundet, yrkesseksjon kontor og administrasjon 20. oktober 2022

Siviløkonom

Siviløkonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Arbeidsoppgaver

Ein siviløkonom har ein brei utdanningsbakgrunn innan økonomisk-administrative fagområde. Dette gjer ein siviløkonom i stand til å arbeide innan mange ulike delar av ein organisasjon, innan ulike funksjonar og arbeidsområde. Svært mange siviløkonomar arbeider som topp- eller mellomleiarar i verksemdene dei er tilsett i.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein siviløkonom:

 • administrasjon og leiing
 • finansiering av bedrifter/verksemder
 • økonomisk analyse: rekneskap, budsjett og prognosearbeid
 • samfunnsøkonomisk analyse
 • prosjektleiing
 • revisjon, innkjøp og logistikk
 • marknadsføring, PR og kommunikasjon
 • personalutvikling/HR
 • ekstern konsulentverksemd

Mange siviløkonomar jobbar også med undervising, forsking eller utgreiingsarbeid.

Hvor jobber siviløkonomer ?

Arbeidsmarknaden for siviløkonomar er svært allsidig. Mange jobbar i det private næringslivet – til dømes med bank og forsikring, revisjon, i olje- og gassektoren, innanfor reiselivet, i IT-bransjen og med transport og shipping. Andre finn seg arbeid innanfor offentleg forvaltning, i departement, på universitet og høgskular eller i ideelle organisasjonar.

Intervjuer

Portrett av siviløkonom

Siviløkonom

Mariell Landaas Sunde

– Som siviløkonom bør man også være analytisk anlagt, fremoverlent og løsningsorientert, sier Mariell Landaas Sunde.

Viktige egenskaper

Ein siviløkonom må ha eit analytisk anlegg og kunne uttrykke deg godt både skriftleg og munnleg.  Dei må også vere motivert for å leie prosjekt, fagområde og personar.

Lønn

Utdanning

Siviløkonom er ein sidetittel øyremerkt kandidatar som har fullført ei femårig utdanning beståande av både ei bachelor- og mastergrad i økonomi og administrasjon.

Det er mogelegheiter for fordjuping både på bachelor- og masternivå. På masternivå kan studentane – alt etter utdanningsstad – velje fordjuping innan samfunnsøkonomi, finans, strategi og leiing, marknadsføring, økonomistyring, logistikk med meir.

Etter- og vidareutdanning
Siviløkonomar er kvalifisert for opptak til doktorgradsstudium. Organisasjonen Econa tilbyr i tillegg ei rekke ulike kurs.

De vanligste jobbene blant siviløkonomutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 741133 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, femårig
 • 741125 - Siviløkonom/Master, økonomi og administrasjon, toårig
 • 741107 - Høyere avdeling for siviløkonomer, uspesifisert
 • 741105 - Siviløkonomutdanning, CEMS-master
 • 641131 - Siviløkonomutdanning, fireårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med siviløkonomer

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3412112 - CONTROLLER (FORSIKRING)
 • 2541142 - TRAINEE (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541141 - RÅDGIVER (NÆRINGSPOLITIKK)
 • 2541138 - MARKEDSOVERVÅKER (ØKONOMI)
 • 2541137 - BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM)
 • 2541136 - KREDITORANSVARLIG
 • 2541135 - SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541133 - SJEFSØKONOM
 • 2541132 - SENIOR ØKONOMIKONSULENT
 • 2541131 - SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541130 - PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541129 - RISK ACCOUNT MANAGER
 • 2541128 - FORRETNINGSANALYTIKER
 • 2541127 - FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541126 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541125 - SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541124 - RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541123 - SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541122 - SENIOR CONTROLLER
 • 2541121 - KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET)
 • 2541119 - ØKONOMIKOORDINATOR
 • 2541117 - BEDRIFTSØKONOM
 • 2541114 - KONSERNØKONOM
 • 2541113 - BUSINESS CONTROLLER
 • 2541112 - FINANCIAL CONTROLLER
 • 2541111 - CREDIT CONTROLLER
 • 2541110 - LOGISTIKK CONTROLLER
 • 2541108 - KREDITTANALYTIKER
 • 2541107 - CASH MANAGEMENT CONTROLLER
 • 2541106 - CONTROLLER
 • 2541105 - ØKONOMIKONSULENT
 • 2541104 - RISIKO CONTROLLER (BANK)
 • 2541103 - PROSJEKTØKONOM
 • 2541101 - SIVILØKONOM

Andre yrke

Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Ein advokatsekretær sørger for at advokatkontoret fungerer på ein effektiv måte.
Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Ein arkivar syter for at dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
Forsikringsrådgiver snakker med kunde.

Forsikringsrådgivar

Hovudoppgåva til forsikringsrådgivarar er å tilby og gi råd til kundar om kva typar forsikring dei treng.
Helsesekretær

Helsesekretær

Som helsesekretær er du utdanna sekretær tilpassa helsevesenet.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Husøkonom

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Relaterte lenker