Gjennomgått i samarbeid med Norsk dyrepleier- og assistentforening 17. mars 2022

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Arbeidsoppgaver

Som dyrepleiar består arbeidsdagen din av omsorg, pleie og oppfølging av behandla dyr. Dyrepleiarar jobbar med kundebehandling, hygiene og anna arbeid som inntreffer på dyreklinikkar. Nokon dyrepleiarar jobbar på forsøksdyravdelingar.

Arbeidsoppgåvene til dyrepleiarar på dyreklinikkar varierer noko. Felles er likevel det å ta vare på pasientar i nært samarbeid med mellom anna veterinærar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dyrepleiar på klinikk er:

 • ta imot og ta vare på pasientar og eigarar
 • røntgen og prøvetaking av til dømes blod-, urin- og avføringsprøvar
 • pleie av pasientar
 • stell av sår, reins av tenner og klipp av klør
 • operasjonspleie
 • rettleie dyreeigarar om fôr, pass og stell
 • laboratoriearbeid
 • drifts- og hygieneoppgåver
 • resepsjonsarbeid og kundebehandling

Som dyrepleiar må du vere førebudd på tunge løft og ei uregelmessig arbeidstid; det kan vere du må jobbe på kveldstid og i helgene. For å jobbe som dyrepleiar i Norge, må du ha autorisasjon av Mattilsynet.

Kor jobbar dyrepleiarar?

Dyrepleiaren jobbar ofte ved dyreklinikkar eller forsøksdyravdelingar, i legemiddelindustrien, hos leverandørar av fôr og utstyr eller i forsikringsbransjen.

Hvordan er det å jobbe som dyrepleiar?

Intervjuer

Portrettbilde av dyrepleier Irmelin. Hun har brunt hår i hestehale og grønn arbeidsskjorte på.

Dyrepleier

Irmelin Almås

Det er veldig givende å kunne hjelpe dyr som er syke eller i smerte, forteller dyrepleier Irmelin Almås.

Passer jeg til å bli dyrepleiar?

Dyrepleiaren må vere interessert i dyr og velferda til dyra. Du må ha god evne til å kommunisere med menneske og vere omsorgsfull, empatisk og sørvisinnstilt. Du må ha evne til å takle kritiske situasjonar og høgt tempo.

Hva tjener dyrepleiarar?

Hvordan utdanner du deg til dyrepleiar?

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning
Dyrepleiarar kan ta etter- og vidareutdanning innan mellom anna anestesi, tenner og rehabilitering.
Norsk Dyrepleier og Assistentforening (NDAF) arrangerer kurs for dyrepleiarar.

Hva jobber dyrepleiarutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 667205 - Bachelor, dyrepleie, treårig
 • 667204 - Tilleggsutdanning for utenlandske dyrepleiere
 • 667203 - Høgskolekandidat, dyrepleierutdanning, toårig
 • 667202 - Dyrepleierutdanning, toårig
 • 667201 - Dyrepleierutdanning, ettårig

Bedrifter: Hvor jobber dyrepleiarar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med dyrepleiarar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3227101 - DYREPLEIER

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Energimontør i arbeid

Energimontør

Ein energimontør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.
Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på både små og store båtar
Fiskehelsebiolog sjekker tank med fisk

Fiskehelsebiolog

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
En mann inspirerer grønnsaker i en veksthall

Gartnar

Som gartnar tar du vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaksproduksjon.