Gjennomgått i samarbeid med Fagforbundet, seksjon kirke, kultur og oppvekst 12. mars 2021

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.

Arbeidsoppgaver

Som barnehageassistent er jobben din i barnehagen. Du jobbar tett saman med dei andre tilsette. Saman skaper de ein trygg og positiv atmosfære for barna. Kvar dag jobbar du for å gjera barnehagedagen til ei oppleving full av læring, leik og moro. Du hjelper barna med dei daglege rutinane deira, og støttar dei i utviklinga dykkar. Rolla di er avgjerande for at barna skal kjenna seg trygge, glade og vareteke i barnehagen.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein barnehageassistent:

  • planlegge og gjennomføre leirkar og aktivitetar, både innandørs og utandørs
  • oppgåver knytt til de daglege arbeidsoppgåvene i barnehagen, slik som måltid, stell og påkledning
  • vere med på frileik og andre pedagogiske aktivitetar.

For å arbeide som barnehageassistent må du leggje fram gyldig politiattest. 

Kor jobbar barnehageassistentar?

Barnehageassistentar arbeider i offentlege eller private barnehagar.

Intervjuer

Barnehageassistent Sondre Stølhaug i barnehagen han jobber.

Barnehageassistent

Sondre Stølhaug

Barnehageassistent Sondre Stølhaug synes noe av det beste med jobben er å få bidra til at barn utvikler seg og opplever mestring.

Viktige eigenskapar

Barnehageassistentar arbeider tett med barna, og det er viktig at du er glad i born og at du har evne til å arbeide med barna. Du må òg vera flink til å kommunisera og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

Utdanning

Mange barnehageassistentar har inga formell utdanning. Viss du ønsker å formalisere din praksis, kan du ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeid. 

Du kan òg ta fagskuleutdanning i oppvekstfag for barnehagetilsette, som blir tatt på deltid over to år og utgjer 60 studiepoeng. For å ta denne utdanninga som ufaglært, må du ha minst fem års erfaring frå arbeid med barn.

Etter- og vidareutdanning

Etter fullført fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar, er det mogleg med vidareutdanning på fagskole eller utdanning vidare til barnehagelærar. Nokre av desse utdanningane kan takast på deltid, slik at du samtidig kan vere i jobb. 

I tillegg tilbyr universitets- og høgskolesektoren kompetansehevingstiltak for barnehageassistentar, eit studietilbod på 15 studiepoeng. Det finst også andre kurstilbod for barnehageassistentar. 

 

Dei som jobbar som barnehageassistentar har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter barnehageassistentar

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med barnehageassistentar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

  • 5131127 - ASSISTENT (BARNEPARK)
  • 5131115 - ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING)
  • 5131109 - ASSISTENT (BARNEHAGE)
  • 5131103 - FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT
  • 5131101 - BARNEHAGEASSISTENT

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
Barnesykepleier Caroline Klemp har satt inn en veneflon i hånden til en baby.

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.
Karriereveileder gir råd på tavle.

Karriererettleiar

Ein karriererettleiar hjelper menneske med å ta bevisste yrkes- og karriereval.