Gjennomgått i samarbeid med Tekna 12. februar 2024

Kjemiingeniør

Ein kjemiingeniør arbeider med kjemiske prosessar.

Arbeidsoppgaver

Som kjemiingeniør jobba du med kjemiske prosessar, som er ein viktig del av produksjonen i ei rekke forskjellige industriar. Kjemiingeniøren leier og har ansvaret for dette arbeidet, gjerne i samarbeid med andre ingeniørar eller laboratoriepersonell.

Vanlege arbeidsoppgåver for kjemiingeniøren:

 • planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter
 • undervisning og forsking
 • planlegga heile produksjonsprosessen, frå behovet for nye fabrikkanlegg til kva kjemisk prosess og kva maskiner som skal nyttast
 • dagleg produksjon
 • ansvar for å kontrollera råvarene for verksemda og ferdige produkt, og dessutan sikra kvaliteten
 • kjemiske analysar i laboratorium og oppfølging av analysane
 • administrativt arbeid
 • utvikla nye metodar for å analysera stoffa

Kjemiingeniørar med mykje driftsansvar har gjerne tittelen driftsingeniør. Forskjellen på ein kjemiingeniør og ein kjemikar, er at kjemikaren vanlegvis er leiar på laboratoriet og har meir avanserte oppgåver. Ein kjemiingeniør jobbar meir med analysar på laboratoriet. Yrka er ganske like, men har som regel forskjellige ansvarsnivå.

Kor jobbar kjemiingeniørar?

Kjemiingeniørar er gjerne tilsett i små eller store produksjonsbedrifter eller i rådgivande ingeniørfirma. Du kan også vere tilsett i offentleg sektor og jobbe med til dømes kontroll. Mange jobbar òg i laboratorium, til dømes sjukehuslaboratorium, produksjonsbedrifter eller dopinglaboratorium.

Nokon jobbar med forsking og undervisning, som ofte er samarbeid mellom store bedrifter og universitet/høgskular

Hvordan er det å jobbe som kjemiingeniør?

Intervjuer

Portrettbilde av kjemiingeniør Urd Ingunn Eriksen. Hun står inntil en vegg av steiner og har på seg gul refleksvest og blå annleggshjelm

Kjemiingeniør

Urd Ingunn Eriksen

Nå jobber jeg med et prosjekt som handler om vannkvalitet, sier Urd Ingunn Eriksen og forteller om et allsidig yrke med mange muligheter.

Passer jeg til å bli kjemiingeniør?

Du må ha interesse for realfag, og for kjemiingeniørar er det viktig med spesiell interesse for kjemi. I tillegg bør du ha interesse for utvikling og bruk av teknologi, og du bør vera interessert i å utvikla nye løysingar. Du må vera nøyaktig og kunne tenka kreativt.

Hva tjener kjemiingeniørar?

Hvordan utdanner du deg til kjemiingeniør?

Videreutdanning

Etter- og vidareutdanning

Med bachelorgrad kan du ta ei mastergrad ved ein høgskole eller eit universitet. Master i teknologi, tidlegare kalla sivilingeniør, er ei toårig utdanning som bygger på fullført bachelor i ingeniørfag.

Ingeniøryrket inneber kontinuerleg læring. Det finst ei rekke mogelegheiter for kurs. NITO har god oversikt over desse.

Hvilke utdanninger er vanligst for kjemiingeniørar?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Hva jobber kjemiingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 8522 - Kjemiske fag
 • 7522 - Kjemiske fag
 • 6522 - Kjemiske fag

Bedrifter: Hvor jobber kjemiingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med kjemiingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3115116 - KJEMIINGENIØR
 • 3115115 - INGENIØR (KJEMI)
 • 3115108 - AVDELINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 2113105 - FORSKER (KJEMI)
 • 3115102 - PLANLEGGINGSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115104 - SERVICEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115109 - PROSJEKTINGENIØR (KJEMI)
 • 3115121 - INSTRUKSJONSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115123 - KONTROLLINGENIØR (KJEMI)
 • 3115111 - INGENIØR (KJEMIPROSESS)
 • 3115114 - VERNEINGENIØR (KJEMI)
 • 3115117 - PROSESSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115118 - DRIFTSINGENIØR (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 2146107 - FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 3115106 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI)
 • 2146103 - AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 3115120 - BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI)
 • 2146104 - DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146108 - INGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146116 - KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146111 - OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146112 - PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146109 - SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146110 - SIVILINGENIØR (KJEMI)
 • 2146124 - SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146113 - PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146105 - PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146114 - SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146106 - SENIORINGENIØR (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146115 - SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI)
 • 2146117 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146122 - SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146118 - SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146119 - SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146120 - PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI)
 • 2146123 - PRODUKTUTVIKLER (KJEMI)

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.