Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for bygg og anleggsteknikk 01. mars 2022

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.

Arbeidsoppgaver

Ein asfaltør arbeider med asfaltering av vegar og uteområde. Asfaltør går også under titlane asfaltarbeidar og asfaltleggar.

Som asfaltør jobbar du med å lage, leggje og halde ved like asfalt. Asfaltøren vil også kunne ha arbeidsoppgåver innanfor laboratorie- og kontrollarbeid.

Asfaltøren kan jobbe på stader som motorvegar, riks- og fylkesvegar, flyplassar, parkeringsplassar, idrettsplassar, skulegardar, industriområde og uteanlegg i bustadområde.

Vanlege arbeidsoppgåver:

 • produksjon og utlegging av asfalt
 • bruka og halda ved like maskiner og utstyr
 • utføra enklare stikkings- og oppmålingsarbeid
 • planering av underlag før legging av fast dekke
 • dokumentera og rapportera når arbeidet er utført
 • laboratoriearbeid
 • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring

Asfaltøren samarbeider ofte med andre yrkesgrupper, mellom anna anleggsmaskinførararfjell- og bergverksarbeidararveg- og anleggsfagarbeidararanleggsgartnarar og betongfagarbeidarar.

Kor jobbar asfaltører?

Ein asfaltør kan arbeide i små og store verksemder over heile landet, både offentlege og private.

Intervjuer

Kristian Allertsen i orange arbeidsklær. Han er på en parkeringsplass hvor det står tunge kjøretøy.

Asfaltør

Kristian Allertsen

Det beste med å jobbe som asfaltør er at vi ikke jobber på samme sted hele tiden. Det å se forskjellige deler av landet synes jeg er veldig fint, sier asfaltør Kristian Allertsen

Viktige eigenskapar

For å bli asfaltør må du ha godt handlag. Du må ha gode arbeidsrutinar med fokus på helse, miljø og trygging. Du må like å jobba sjølvstendig og i team. Du må like å vera mykje ute uansett vêr.

Lønn

Utdanning

Etter- og vidareutdanning

Etter fagbrevet kan du ta toårig teknisk fagskole. I tillegg er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som asfaltører har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant asfaltfagutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 457901 - Anleggsmaskinførerfaget, Vg3
 • 457131 - Vei- og anleggsfaget, Vg3
 • 457102 - Asfaltfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter asfaltører

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med asfaltører

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 9310107 - HJELPEARBEIDER (VEI)
 • 9310106 - ASFALTARBEIDER
 • 8331124 - ASFALTVERKSFØRER
 • 8331114 - ASFALTØR
 • 8331106 - ASFALTMASKINKJØRER
 • 8159142 - ASFALTVERKARBEIDER
 • 7126119 - ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126115 - ASFALTLEGGER
 • 7126111 - FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126110 - SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID)
 • 7126103 - VEIARBEIDER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.