Kvalitetssikret av Norges Idrettshøgskole 29. november 2021

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.

Arbeidsoppgaver

Ein idrettstrenar arbeider med å planlegge trening og er involvert i andre delar av kvardagen for idrettsutøvarar. Yrket kalles også idrettsinstruktør.

Dei fleste trenarar er knytt til idrettsklubbar og -utøvarar på amatørnivå. Det er også mange som arbeider med profesjonelle idrettsutøvarar. Ofte fungerer trenaren som ein rettleiar og rådgivar, og mange trenarar har bakgrunn som utøvarar.

Vanlege arbeidsoppgåver for idrettstrenaren er:

 • planleggje, leggje til rette, gjennomføre og vurdere trening
 • undervise og instruere
 • prestasjonsutvikling av eit lag eller ein utøvar
 • førebu utøvarar til kamp eller konkurranse
 • idrettspsykologisk rettleiing
 • bruka ulike teknologiske verktøy og data for å analysera trening og prestasjon
 • vera involvert i andre delar av kvardagen frå idrettsutøvarar, til dømes med administrasjon og leiing

Arbeidet varierer svært mykje etter kva idrett du er knytt til og kven du trenar. Det er stor skilnad på ein arbeidskvardag med born, unge, vaksne eller eldre, og om du trenar nybegynnarar og vidarekomne.

På profesjonelt nivå er det gjerne trenaren som har det sportslege ansvaret for at idrettsklubben eller -utøvaren oppnår dei ønskte resultata. Det er vanleg at trenarar er del av eit team, og at ulike trenarar har ulike ansvarsområde.

Det er ikkje uvanleg at idrettskonsulentar har brei erfaring som trenarar eller instruktørar. Ein del trenarar har sjølv bakgrunn som utøvarar.

Hvor jobber idrettstrenarar ?

Trenarar er tilsette i idrettsklubbar, -krinsar og -forbund. Nokre trenarar er òg personleg tilknytte individuelle utøvarar. Idrettstrenaren kan arbeida som fotballtrenar, svømmetrenar eller som trenar i andre bestemte idrettar.

Intervjuer

Idrettstrener

Lage Sofienlund

Lage Sofienlund jobber som skitrener for Konnerud IL, og forteller at en idrettstrener må kunne gi konkret feedback og skape gode relasjoner med idrettsutøverne.

Viktige egenskaper

Som idrettstrenar må du ha inngåande kunnskap om idretten du arbeider med. Du må ha kompetanse innan idrett og trening, og vere god til å organisere og planleggje. Arbeidet som idrettstrenar kan vere krevjande både fysisk og psykisk, og ofte vil du arbeide med utøvarar på svært ulikt nivå. Forståing og evne til å samarbeide er difor svært viktig.

Lønn

Utdanning

Ein krev inga formell utdanning for å vere idrettstrenar, men det kan vere svært nyttig. I dei fleste idrettar krev ein formell trenarutdanning for å ha lov til å vere trenar på toppnivå. I ein del idrettar er det òg krav om kurs uansett kva nivå du ønsker å drive som trenar. Dette blir i hovudsak administrert av idrettsforbunda sjølv. 

Mange universitet og høgskular tilbyr idrettsvitenskapelig utdanning for trenarar som heiltidsstudiar.

Etter- og vidareutdanning

Klubbar, krinsar og forbund arrangerer vidareutdanningskurs. I dei fleste idrettsgreiner finst det gode høve til å utvikle seg vidare gjennom kursing, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Noregs idrettshøgskole og andre høgskolar tilbyr òg etter- og vidareutdanningskurs.

De som jobber som idrettstrenarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant idrettsutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 768105 - Master, idrett/kroppsøving, toårig
 • 668999 - Idrettsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå
 • 668105 - Bachelor, idrett/kroppsøving, treårig
 • 668101 - Idrett, lavere nivå
 • 468101 - Idrettsfag, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med idrettstrenarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3475141 - COACH (IDRETT)
 • 3475140 - SPORTSJEF
 • 3475139 - SVØMMETRENER
 • 3475138 - HOVEDTRENER
 • 3475137 - SKILÆRER
 • 3475131 - IDRETTSSEKSJONSLEDER
 • 3475129 - STUDIOLEDER (IDRETT)
 • 3475128 - AEROBICLEDER
 • 3475124 - IDRETTSFUNKSJONÆR
 • 3475122 - FOTBALLTRENER
 • 3475121 - HÅNDBALLTRENER
 • 3475117 - TRAVTRENER
 • 3475115 - IDRETTSTRENER
 • 3475109 - VOLLYBALLTRENER
 • 3475108 - GALOPPTRENER
 • 3475107 - TENNISTRENER
 • 3475105 - ISHOCKEYTRENER
 • 3475104 - FRIIDRETTSTRENER
 • 3475103 - BASKETBALLTRENER
 • 3475102 - TRENER (IDRETT)

Andre yrke

Adjunkt

En adjunkt er en lærer med en fireårig lærerutdanning eller som har en bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunkter med barn, unge og voksne i skolen.

Aktivitør

Aktivitøren tilrettelegger for aktiviteter for ulike brukere.

Barne- og ungdomsarbeider

En barne- og ungdomsarbeider jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglige aktivitetene og gjøremålene i en barnehage.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer er du med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Barnesykepleier

En barnesykepleier pleier nyfødte, barn og unge som er alvorlig syke eller skadet.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Danser

Som danser bruker du kroppen til å uttrykke deg gjennom bevegelse. En danser må ha bevegelsesglede, god fysikk, musikalitet og utholdenhet. I tillegg må du være kreativ og like å samarbeide.

Faglærer

En faglærer og yrkesfaglærer er en lærer med spesiell kompetanse innenfor et fagfelt.

Fotballspiller

Som profesjonell fotballspiller er du ansatt i en klubb, og arbeider som fotballspiller på heltid.

Fotballtrener

Profesjonelle fotballtrenere jobber med å utvikle fotballspillere og fotballag.

Førerhundtrener

Førerhundtreneren trener opp førerhunder til blinde og svaksynte.