Kvalitetssikret av Den norske patologforening, Den Norske Patologforening 09. april 2021

Patolog

Ein patolog er ein lege som undersøker forandringar i organ, vev og celler.

Arbeidsoppgaver

Ein patolog er ein lege som er spesialist på forandringar i celler og vev. Patologar jobbar med å vurdere vevsprøver og operasjonspreparat frå pasientar som har alt frå svulstar, betennelsestilstandar og kroniske sjukdomar – til prøver der ein har mistanke om kreft.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein patolog:

  • undersøke vevsprøver og celleprøver frå pasientar
  • stille diagnosar
  • finne dødsårsaker
  • vurdere om det er kreft eller ikkje i vevsprøver
  • vurdere vevsprøver under operasjonar for å avgjere vidare behandling 
  • vidare utgreiing og behandling

Patologar har mikroskopet som viktigaste arbeidsverktøy, og gjer òg molekylærgenetiske analysar.

Som patolog gjer du i tillegg ein likundersøking av pasientar som har døydd på sjukehuset. Det gjerast for å finne ut kor god kvalitet det var på behandlinga pasienten fekk, og for å finne dødsårsaka.

I dette yrket må du vere førebudd på å halde deg oppdatert på den medisinske og teknologiske utviklinga.

Patologar som arbeider med dyr er som regel veterinærar eller biologar med patologi som spesialfelt. Botanikarar som har spesialisert seg i botanikk bruker patologi på plantar.

Hvor jobber patologar ?

For å kunna arbeida som lege må du vera interessert i å hjelpa menneske, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du vera innstilt på å halda deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Du må kunna sjå kvar enkelt pasient som eit individ, og behandla dei så objektivt som mogleg. Som lege må du òg kunna takla eventuelle krisesituasjonar.

Intervjuer

En kvinne i legeuniform smiler mot kamera. Hun smiler. I bakgrunnen kan man se et glassvindu.

Patolog

Justyna Jacobsen

– Jeg lærer noe nytt hver eneste dag, så jeg kjeder meg aldri på jobb, forteller Justyna.

Viktige egenskaper

Som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske og sjå kvar pasient som eit individ. Du må ha gode kommunikasjonsevner, god vurderingsevne og evne til å handle raskt. Som lege må du òg kunne takle eventuelle krisesituasjonar.

Lønn

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune.

De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt. De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanninga. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med patologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221144 - PATOLOG

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.