Kvalitetssikret av Scenario Interiørarkitekter MNIL 14. oktober 2022

Interiørarkitekt

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.

Arbeidsoppgaver

Som interiørarkitekt planlegg og teiknar du innvendige rom i bygningar. Arbeidet blir utført både når nye bygg skal byggast, og ved endringar i eldre bygg.

Interiørarkitekten arbeider med alt frå bustadar til helse-, undervisings-, nærings- og kulturbygg. Somme interiørarkitektar driv òg med spesialdesign, det vil seie design av møblar og andre romkomponentar til einskilde prosjekt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein interiørarkitekt:

 • syte for heilskapleg planlegging og utforming av rom. Det betyr at rom, material, fargar og møblering blir sett i samanheng, og at interiør og arkitektur samspelar så godt som mogleg
 • prosjektere (teikne, beskrive og berekne) interiørløysingar, som oftast ved hjelp av dataprogram
 • utføre behovsanalysar og leie brukarmedverknadsprosessar, det vil seie prosessar der brukarane av bygget kjem med ynska sine
 • utarbeide farge- og materialpalettar
 • planlegge belysning
 • velje møblar og tekstilar
 • gjere kostnadsberekningar, hente inn anbod og bestille leveransar
 • prosjektleiing

Interiørarkitekten samarbeider med oppdragsgivarar, byggherrar, arkitektar og andre fagfolk. 

Interiørarkitektar kan òg jobba med mykje av det same som ein interiørkonsulent, men interiørarkitektar har lengre utdanning og kan ofte ta på seg større oppdrag.

Norske interiørarkitektars og møbeldesigneres landsforeining (NIL) autoriserer interiørarkitektar på masternivå. Med autorisasjon frå NIL kan du kalle deg interiørarkitekt MNIL.

Hvor jobber interiørarkitektar ?

Som interiørarkitekt kan du jobbe på eit arkitektkontor, i eit entreprenør-, konsulent- eller byggefirma eller i andre bedrifter. Du kan òg vere sjølvstendig næringsdrivande med eige firma, og bli engasjert for større og mindre oppdrag.

Intervjuer

Therese Eng har spesialisert seg på innredning av hotell

Interiørarkitekt

Therese Eng

Therese har innredet flere tusen hotellrom over hele landet. – Det er fortsatt like gøy og jeg elsker jobben min, sier hun.

Viktige egenskaper

Som interiørarkitekt bør du vere kreativ, ha anlegg for teikning og kunne leggje fram ideane dine på ein god måte. Du må òg vere nøyaktig. Du bør ha auge for både detaljar og heilskap. Sidan du har mykje kontakt med kundar, må du vere lyttande og ha gode samarbeidsevner.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst fleire utdanningar innan design, interiørdesign og liknande som kan gi deg den nødvendige kompetansen innan interiørarkitektur. Fleire utdanningsinstitusjonar i Noreg tilbyr utdanning på fagskule-, bachelor- og masternivå. For å bli interiørarkitekt med ansvar for større prosjekt må du ofte ha utdanning på masternivå.

De vanligste jobbene blant interiørarkitektutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med interiørarkitektar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141104 - INTERIØRARKITEKT

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
Interiørkonsulent ser gjennom stoffprøver

Interiørkonsulent

Interiørkonsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.