Gjennomgått i samarbeid med Scenario Interiørarkitekter MNIL 14. oktober 2022

Interiørarkitekt

Ein interiørarkitekt planlegg korleis hus og bygningar skal sjå ut innvendig.

Arbeidsoppgaver

Som interiørarkitekt planlegg og teiknar du innvendige rom i bygningar. Arbeidet blir utført både når nye bygg skal byggast, og ved endringar i eldre bygg.

Interiørarkitekten arbeider med alt frå bustadar til helse-, undervisings-, nærings- og kulturbygg. Somme interiørarkitektar driv òg med spesialdesign, det vil seie design av møblar og andre romkomponentar til einskilde prosjekt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein interiørarkitekt:

 • syte for heilskapleg planlegging og utforming av rom. Det betyr at rom, material, fargar og møblering blir sett i samanheng, og at interiør og arkitektur samspelar så godt som mogleg
 • prosjektere (teikne, beskrive og berekne) interiørløysingar, som oftast ved hjelp av dataprogram
 • utføre behovsanalysar og leie brukarmedverknadsprosessar, det vil seie prosessar der brukarane av bygget kjem med ynska sine
 • utarbeide farge- og materialpalettar
 • planlegge belysning
 • velje møblar og tekstilar
 • gjere kostnadsberekningar, hente inn anbod og bestille leveransar
 • prosjektleiing

Interiørarkitekten samarbeider med oppdragsgivarar, byggherrar, arkitektar og andre fagfolk. 

Interiørarkitektar kan òg jobba med mykje av det same som ein interiørkonsulent, men interiørarkitektar har lengre utdanning og kan ofte ta på seg større oppdrag.

Norske interiørarkitektars og møbeldesigneres landsforeining (NIL) autoriserer interiørarkitektar på masternivå. Med autorisasjon frå NIL kan du kalle deg interiørarkitekt MNIL.

Kor jobbar interiørarkitektar?

Som interiørarkitekt kan du jobbe på eit arkitektkontor, i eit entreprenør-, konsulent- eller byggefirma eller i andre bedrifter. Du kan òg vere sjølvstendig næringsdrivande med eige firma, og bli engasjert for større og mindre oppdrag.

Hvordan er det å jobbe som interiørarkitekt?

Intervjuer

Therese Eng har spesialisert seg på innredning av hotell

Interiørarkitekt

Therese Eng

Therese har innredet flere tusen hotellrom over hele landet. – Det er fortsatt like gøy og jeg elsker jobben min, sier hun.

Passer jeg til å bli interiørarkitekt?

Som interiørarkitekt bør du vere kreativ, ha anlegg for teikning og kunne leggje fram ideane dine på ein god måte. Du må òg vere nøyaktig. Du bør ha auge for både detaljar og heilskap. Sidan du har mykje kontakt med kundar, må du vere lyttande og ha gode samarbeidsevner.

Hva tjener interiørarkitektar?

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Hvordan utdanner du deg til interiørarkitekt?

Det finst fleire utdanningar innan design, interiørdesign og liknande som kan gi deg den nødvendige kompetansen innan interiørarkitektur. Fleire utdanningsinstitusjonar i Noreg tilbyr utdanning på fagskule-, bachelor- og masternivå. For å bli interiørarkitekt med ansvar for større prosjekt må du ofte ha utdanning på masternivå.

Hva jobber interiørarkitektutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig
 • 716906 - Master, design, toårig

Bedrifter: Hvor jobber interiørarkitektar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med interiørarkitektar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 2141104 - INTERIØRARKITEKT

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Designer ser på forskjellige stoffprøver

Designar

Som designar jobbar du med å gi gjenstandar eller produkt form og funksjon.
En grafisk produksjonstekniner står ved en stor printer

Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk produserer du ulike grafiske produkt.
Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.
Gullsmed i arbeid

Gullsmed

Som gullsmed skapar du smykke og andre gjenstandar av edle metall.
Mann som tegner en illustrasjon

Illustratør

Som illustratør arbeider du med visuell kommunikasjon og lagar illustrasjonar med teknikkar som teikning, akvarell, collage eller foto.
Industridesigner

Industridesignar

Industridesignarar utformar produkt, tenester, programvarer og system for privat næringsliv og offentleg sektor.
Illustrasjonsbilde av en mann foran en datamaskin.

Interaksjonsdesignar

Interaksjonsdesignaren formar ut brukargrensesnitt for nettstader, programvare og andre tekniske system vi nyttar i kvardagen.
Interiørkonsulent ser gjennom stoffprøver

Interiørkonsulent

Interiørkonsulentar planlegg gode og funksjonelle løysingar for innreiing av rom, alt frå private heim til bedriftslokale.
En kvinne måler opp stoff på en sømbyste

Kjole- og draktsyar

Ein kjole- og draktsyar syr klede til enkeltkundar eller til små kolleksjonar.