Gjennomgått i samarbeid med Faglig råd for elektro og datateknologi 01. februar 2022

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.

Arbeidsoppgaver

Ein automatikar er ein elektrofagarbeidar som monterer, drifter og held ved like automatiserte system. Det vil si system for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosessar og elektromekaniske system, som fungerer utan eller med lite hjelp frå menneske.

Mange ting vi omgir oss med i kvardagen er slike automatiserte system, for eksempel termostatstyrte varmeomnar, vaskemaskiner og mobiltelefonar. Ein automatikar utviklar og utfører byggautomatiseringsanlegg i bustader og innan landbruk, næringsbygg, helse og omsorg. 

Vanlege arbeidsoppgåver for automatikaren:

 • planlegge arbeidet ut frå teikningar og arbeidsskildringar 
 • utvikle og bygge automatiserte system
 • utføre service og vedlikehald på maskiner og automatiserte anlegg
 • rette feil og forbetre systema slik at de passar brukaranes behov

Automatisere kan også lage og halde ved like administrative løysingar som dokumenthandtering og rapportering. Datakommunikasjon og elektronikk som gjer mogleg kommunikasjon mellom fleire datasystem og einingar er også relevant for yrket. Som automatikar bør du også ha kunnskap om elektromekanikk, instrumentering og prosessteknikk. 

Med automatiserte løysingar i industrien kan oppgåver gjerast meir effektivt, nøyaktig og sikkert. Robotar kan for eksempel montere, lakke og pakke inn produkt. Automatisering har derfor stor betydning for HMS på arbeidsplassar. 

Som automatikar må du halde deg oppdatert i faget. Det blir utvikla stadig meir avanserte produkt som krev tverrfagleg kompetanse.

Automatikar er ein beskytta tittel. Du må ha godkjenning frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) for å utøve yrket.

Kor jobbar automatisere?

Ein automatikar jobbar i olje- og prosessindustrien, innanfor mekanisk industri eller i bedrifter som bygger, reparerer og held ved like automatiske prosessystem og maskiner. Mange automatisere jobbar også i møbelindustrien, plastindustrien, innan matproduksjon og i elektrobedrifter. 

Intervjuer

Automatiker Anneline Tangen står og jobber ved et anlegg med mange rør og instrumenter. Hun har på seg vernehjelm med hørselvern, vernebriller, en rutete skjorte og blå arbeidsbukse. Ei verktøyveske henger i beltet hennes. Hun smiler til kameraet.

Automatiker

Anneline Holmen Tangen

Anneline Tangen ville egentlig utdanne seg til kirurg. Men etter å ha vært med pappa på jobb, gjorde hun helomvending. Det var automatiker hun skulle bli.

Viktige eigenskapar

For å jobbe som automatikar må du vere oppfinnsam og ha god heilskapsforståing. Du bør vere glad i anvendt matematikk og logikk. Du må kunne sjå samanhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukarens behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt handlag.

Lønn

Utdanning

Med fagbrev i automatiseringsfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

Dei som jobbar som automatisere har som oftast studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Dei vanlegaste jobbane blant automatikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 555101 - Teknisk fagskole, linje for automatiseringsteknikk
 • 455244 - Automatikkmekanikerfaget, VK III
 • 455203 - Automatikkmekanikerfaget, VK II
 • 455139 - Automatiseringsfaget, Vg4
 • 455102 - Automatiseringsfaget, Vg3

Bedrifter som ansetter automatisere

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med automatisere

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 7243106 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR)
 • 7243101 - AUTOMATIKER
 • 7241114 - ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER
 • 7235110 - AUTOMASJONSMEKANIKER
 • 7235109 - SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235108 - VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235107 - FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235105 - FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER)
 • 7235104 - AUTOMATISERINGSMEKANIKER
 • 7235103 - AUTOMATISERINGSMONTØR
 • 7235102 - AUTOMATIKKMEKANIKER

Andre yrke

Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
Brønnoperatør jobber offshore

Brønnoperatør komplettering

Ein brønnoperatør i komplettering monterer, testar, installerer, held ved like og reparerer komponentar til brønnkomplettering.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Elektrikar i arbeid, stripser fast kabler

Elektrikar

Elektrikarar monterer og reparerer elektriske anlegg.
Elektrofagarbeider i arbeid.

Elektrofagarbeidar

Elektrofagarbeidaren har kompetanse innan ei rekke elektrofaglege område, mellom anna data- og elektronikksystem, elenergisystem og automatiseringssystem.
Elektroingeniør

Elektroingeniør

Elektroingeniørar arbeider med forbetring av eksisterande teknologi og utvikling av nye teknologiske løysingar.