Bilete
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Yrkesbeskrivelse

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.

Filologi blir brukt om ei rekkje fagfelt innan språk og litteratur, men særleg om studiet av eldre tekstar på originalspråket. Filologen sitt mål er å gå til kjeldene. Derfor arbeider han med tekstane slik dei ein gong såg ut, ikkje berre i den originale språkforma, men òg slik dei vart overleverte i brev og handskrifter før trykkjekunsten vart oppfunne.

Det er eit ufråvikeleg krav at filologen må kunne arbeide sjølvstendig med kjeldene og ikkje basere seg på omsetjingar.

I Noreg blir filologi oftast brukt om norrøn filologi (Noreg og Island i mellomalderen) og  klassisk filologi (gresk og latin i antikken).

Filologi kan òg brukast om andre språk og litteraturar.

Filologi omfattar fleire disiplinar, særleg

 • språkvitskap
 • litteraturvitskap
 • kulturhistorie. 

Ein filolog vil som regel ha styrken sin innanfor eitt av desse områda. 

Filologar arbeider ofte med forsking eller undervising, og vil difor ofte vere tilsett som

 • forskar
 • lektorar
 • professorar eller i andre stillingar.
 • Nokre arbeider òg sjølvstendig med å gi ut eldre tekstar på originalspråket eller i omsetjing.

Hvor jobber filologar ?

Filologar har allsidig kompetanse som kan nyttast alle stader kor du arbeider med  språk og tekst. Som filolog kan du arbeide ved undervisings- og forskingsinstitusjonar. Du kan òg bli lektor i den vidaregåande skulen, arbeide på bibliotek, i offentleg forvaltning, i forlag eller på museum.

Personlige egenskaper

For å bli filolog må du vere glad i å tileigne deg teoretisk kunnskap og interessert i litteratur og språk. Du må ha eit godt språkøyre, meistre skriftleg og munnleg framstilling, vere nysgjerrig og like å forske på ting.

Utdanning

Hva jobber filologiutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 8119 - Språkutdanninger, andre
 • 8117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 8111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 7119 - Språkutdanninger, andre
 • 7117 - Språkvitenskapelige utdanninger
 • 7111 - Utdanninger i germanske og romanske språk
 • 7115 - Utdanninger i klassiske språk
 • 7112 - Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk
 • 7113 - Utdanninger i tyrkiske, indoiranske, keltiske, semittiske og asiatiske språk

Bedrifter

Filolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2544106 - FORSKER (SPRÅK)
 • 2544101 - LINGVIST
 • 2544104 - SPRÅKFORSKER

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 31. mars 2020, av Samfunnsviterne