Kvalitetssikret av NTL, Fagforbundet, seksjon for kontor og administrasjon (faggruppa for personal) 25. februar 2019

Rådgiver i offentlig sektor

Rådgiver er blant de vanligste stillingstitlene for offentlig ansatte i Norge.

Arbeidsoppgaver

Stillingene i kommuner, fylkeskommuner og i staten er delt inn i ulike kategorier. Innhold og ansvar i jobben avgjør hvilken tittel som velges. Disse titlene brukes på alle arbeidsplasser i offentlig sektor, uavhengig av fagfelt. Til daglig kan det brukes andre arbeidstitler, men alle medarbeidere har en stillingstittel som sier noe om innhold og lønn.

En rådgiver i offentlig sektor kan ha titlene:

 • rådgiver
 • seniorrådgiver

På samme måte finnes det ulike titler for konsulenter i offentlig sektor, ledere, forskere, med flere. I tillegg til de generelle stillingstitlene finnes det noen titler som kun benyttes i enkelte departementer eller virksomheter i staten.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hvor du jobber. 

Vanlige arbeidsoppgaver for rådgivere i offentlig sektor kan være:

 • En rådgiver kan gjøre analyser, vurderinger og komme med forslag til løsninger.
 • Andre oppgaver kan være opplæring, utredning eller forberedelse av saker for ledelsen.

Rådgiverstillinger brukes vanligvis ikke for dem som jobber med vanlig saksbehandling. Tittelen "rådgiver" kan brukes litt forskjellig i ulike deler av landet. I noen tilfeller får man ikke tittelen som rådgiver med mindre man har oppgaver som krever at man tar selvstendige avgjørelser, og høyere utdanning.

Som seniorrådgiver har du ofte en friere rolle, og du jobber ofte som rådgiver for ledere. Seniorrådgiverstillinger kan være en karrierevei, og som et alternativ til å bli leder.

Titlene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver brukes også i det private næringsliv.

Intervjuer

Portrett Anne Kristine Johannson Larsen – Rådgiver – Konsulent i offentlig sektor

Rådgiver i offentlig sektor

Anne Kristine Johannson Larsen

Anne Kristine Johannson Larsen føler at hun har en viktig jobb som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE).

Viktige egenskaper

Som rådgiver bør du være strukturert og analytisk. Du bør ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. En personalrådgiver må like å jobbe med mennesker og må ha gode samarbeidsevner. Du må klare å være både profesjonell og medmenneskelig, og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.

Lønn

Utdanning

Titlene er ikke beskyttet og krever derfor ingen spesiell utdanning. Rådgiverstillinger krever ofte minimum bachelor. En seniorrådgiverstilling krever ofte utdanning på masternivå eller relevant erfaring/realkompetanse.

Rådgivere kan ha bakgrunn fra for eksempel samfunnsfag, økonomi, juss eller annen administrativ og organisatorisk utdanning. Jobber du som rådgiver innen spesielle områder, som for eksempel skogbruk, transport eller kultur, kan utdanning fra disse fagområdene være relevant.

De som jobber som rådgivere i staten har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022.

Bedrifter som ansetter rådgivere i staten

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med rådgivere i staten

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned

 • 3310110 - RÅDGIVER (GRUNNSKOLE)
 • 2419119 - SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.)
 • 2419114 - RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2419113 - SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411118 - SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411107 - RÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)
 • 2411106 - SPESIALRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON)

Andre yrker

Advokat på kontoret.

Advokat

Advokater gir juridiske råd, forhandler på vegne av klienter, og fører saker for retten.
Kolleger i prat på kontor

Advokatassistent

En advokatassistent avlaster advokater med praktiske og faglige oppgaver.
Advokatsekretær på kontoret.

Advokatsekretær

Advokatsekretærer sørger for at advokatkontoret fungerer på en effektiv måte.
Flagg frå ulike land.

Ambassadør

Ambassadørens hovedoppgave er å ivareta Norges interesser i landet han eller hun er utsendt til.
Verneverdige bygninger på Bryggen i Bergen.

Antikvar

Antikvaren ser til at kulturminner og historisk bebyggelse bevares.
To ansatte på et apotek som hjelper en kunde over disken

Apoteker

Som apoteker er du daglig leder for et apotek, og har både faglig og administrativt ansvar.
Kvinnelig pasient konsulterer kvinnelig arbeidsmedisiner.

Arbeidsmedisiner

Som arbeidsmedisiner er du lege med spesialisering på sykdommer som oppstår i arbeidsmiljøet.
Arealplanlegger ser på tegning

Arealplanlegger

En arealplanlegger jobber med planlegging og utvikling av områder, ofte en kommune, en by eller en region.
Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologer jobber med gjenstander og andre materielle spor fra fortidige og moderne samfunn.
Akrivar sorterer filer i arkivet.

Arkivar

Arkivarer sørger for at informasjon bevares og gjøres tilgjengelig.
To bistandsarbeidere snakker sammen på et kontor

Bistandsarbeider

Som bistandsarbeider bidrar du til at mennesker i områder rammet av krise, konflikter eller nød, får den hjelpen de har behov for.
Flere mennesker med dokumenter i hånden som snakker sammen og går ned en korridor

Diplomat

Diplomater arbeider for å skape og opprettholde et godt forhold mellom Norge og landet man er stasjonert i.