Om lønnsstatistikk på utdanning.no

Slik henter vi inn lønnsstatistikk på Utdanning.no.

Statistisk sentralbyrå (SSB) samler inn opplysninger om lønn for alle personer som er ansatt i Norge. Tallene samles inn gjennom et system kalt A-meldingen. Etter innsamling grupperes opplysningene om enkeltpersoner etter forskjellige kombinasjoner av yrke, arbeidstid, sektor og kjønn. Tallene publiseres i februar året etter innsamling. Tallene legges ut på Statistisk sentralbyrås tjeneste Statistikkbanken og der henter vi ut statistikken for utdanning.no.

Årslønn, månedslønn og timelønn

Lønnsstatistikken vi får fra Statistisk sentralbyrå omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke med. Deltidsstillinger blir omregnet til heltidsekvivalenter. Vi får statistikken som månedslønn og på våre sider kan du vise lønnen som årslønn, eller månedslønn. Årslønnen er månedslønnen ganget med 12. Det er tilnærmet riktig, men tar ikke nødvendigvis hensyn til lønnsøkning i løpet av året, sesongsvingninger, med mer.

Du kan lese mer om hvilke definisjoner Statistisk sentralbyrå bruker på siden med forklaring av lønnsbegrepene.

Tallene for timelønn på sidene våre er ren tilleggsinformasjon fordi vi ikke tar hensyn til forskjeller i arbeidstid. Tall for timelønnen vises kun fordi mange av Utdanning.no sine lesere er elever som er mer vant til å forholde seg til hva de får betalt per time enn hva som er månedslønn for voksne heltidsansatte.

Brutto eller netto?

Lønnen som oppgis er brutto. Dette er altså lønnen før du betaler skatt. 

Hvor oppdaterte er tallene?

Lønnsstatistikken på Utdanning.no som vises i tabellene på yrkesbeskrivelsene, er samlet inn av Statistisk sentralbyrå. Tallene som ligger ute på Utdanning.no nå er fra oktober 2023 og ble publisert i februar 2024.

Kjønn og lønn

Vi får mange spørsmål om lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i forskjellige yrker. Statistisk sentralbyrå har skrevet en lang og grundig artikkel om lønnsforskjeller. For ti år siden analyserte en gruppe forskere hva som var årsakene til forskjeller mellom menn og kvinners lønn. Forskerne oppsummerte lønnsgapet mellom kvinner og menn i et kapittel i Kjønn og lønn – Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

Andre kilder til inntekts- eller lønnsstatistikk

For å sikre at tallene er sammenlignbare og offisielle, tilstreber Utdanning.no å kun presentere lønnsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå i tabellene over gjennomsnittslønn i ulike yrker. Hvis du ønsker informasjon om yrker som ikke Statistisk sentralbyrå publiserer offentlige tall for, er det mange organisasjoner som legger ut inntekts- og lønnsstatistikk som ikke er offisiell. 

  • NIFUs kandidatundersøkelser. Begynnerlønn for ulike mastere (egenrapportering).
  • Fagorganisasjoner. Disse legger ut lønnsstatistikk basert på spørreundersøkelser blant egne medlemmer. Disse er basert på medlemmenes egenrapportering.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål om statistikkene, kan du kontakte innholdsteamet.

Sist oppdatert: 28. mai 2024