Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Det begynte med at jeg hadde en interesse for både medisin og psykologi, og valgte å studere medisin ved Universitetet i Bergen i 1983. Det er mange spennende fagfelt innen medisin, og psykiatri var et av de fagfeltene jeg hadde størst interesse for under studietida. Etter turnustjenesten arbeidet jeg som allmennlege og spesialiserte meg innen allmennmedisin, før jeg valgte å skifte til psykiatri etter fem år. Interessen for psykiatri økte gjennom de årene jeg arbeidet som kommunelege og bydelslege.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber hovedsakelig som avtalespesialist med egen praksis der jeg tar imot pasienter til individuell behandling, men har også en bistilling som rådgivende overlege ved avdeling for stemningslidelser på Sandviken sykehus. Dette gjør at arbeidsdagene mine varierer. 

I praksisen min starter jeg arbeidsdagen rundt klokka åtte og har omtrent åtte terapitimer med pasienter i løpet av en dag. Pasientene jeg har i behandling i min praksis har forskjellige psykiske lidelser, hovedsakelig ulike angstlidelser, depresjon, bipolar lidelse og traumerelaterte lidelser. Jeg bruker ulike behandlingsformer, blant annet kognitiv terapi. Kognitiv terapi og kognitive teknikker, bruker jeg blant annet i behandling av pasienter med ulike angstlidelser eller depresjon. Da tar vi utgangspunkt i hverdagssituasjonene til pasienten for å utforske sammenhengen mellom situasjon, tanker, følelser, kroppslige uttrykk og adferd. Da kan vi jobbe med å justere tanker, følelser og adferd. I tillegg kan vi utforske sammenhengen mellom tankemønstre og reaksjonsmåter sett i lys av pasientens livshistorie. Jeg introduserer også mange av pasientene til mindfulness, og bruker en del øvelser i behandlingen av mange pasienter, i tillegg til at jeg driver en del med ren undervisning omkring psykiske lidelser, medikamentbruk, fysiologi og sykdomsmodeller. I tillegg er det en del papirarbeid, for eksempel henvisninger, tilbakemeldinger til fastleger, spesialisterklæringer og andre uttalelser. Den totale arbeidsmengden per dag utgjør i snitt cirka 12 timer.

En vanlig terapitime med en pasient varer i cirka tre kvarter. Alle pasientene som går i behandling hos meg, er henvist fra enten lege eller psykolog. De første timene når en ny pasient kommer til behandling, brukes til å bli kjent, slik at jeg får kjennskap til sykehistorie og symptomer utover det som står omtalt i henvisningen. Tiden går også med til kartlegging med tester og til at vi blir enige om et videre behandlingsopplegg. Et behandlingsløp kan omfatte et visst antall terapitimer med ulike terapiformer, og i noen tilfeller også behandling med medisiner. Underveis i et behandlingsløp, må vi hele tiden vurdere om det trengs mer informasjon, for eksempel informasjon fra pårørende, og om det kan være kroppslige forklaringer til pasientens psykiske helsetilstand. I løpet av en arbeidsdag vil det være ulike pasienter, på ulike stadier i et behandlingsløp. I perioder driver jeg også gruppebehandling.

Image
Lisens
1

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Først må du utdanne deg til å bli lege. Dette tar seks år. Deretter må du gjennomføre turnustjeneste, som i dag kalles for Lege i Spesialisering 1 (LIS1), og dette tar halvannet år. Deretter følger en spesialisering innen psykiatri på fem til seks år. Spesialiseringen omfatter både å jobbe som lege innen forskjellige fagområder i psykisk helsevern under veiledning av spesialist, kurs, undervisning og mange timers veiledning i spesifikke psykoterapiformer.

Som person bør du ha interesse for andre mennesker, i tillegg til solid kunnskap om medisin og psykiatri. Energi, overskudd og evnen til å sette seg inn i andre folks situasjoner, er viktige egenskaper en psykiater bør ha. Her kommer det godt med å kunne lytte og å ha som målsetting å se hele mennesket. Det er også en fordel å være strukturert.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Mennesker som ikke har noen interesse for andre, vil slite med å jobbe som psykiater. I tillegg vil det være utfordrende hvis du ikke klarer å avgrense deg. I løpet av kort tid vil du som psykiater få informasjon om mange skjebner, og dette er krevende å fordøye, spesielt når du er helt fersk i yrket. Hvis du ikke klarer å koble av, vil det kunne bli svært belastende.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det aller beste med å være psykiater må være at jeg får treffe så mange fine mennesker. Det er også svært givende å se at så mange blir bedre under behandling.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Tidsaspektet er en sentral utfordring. Det kan være vanskelig å planlegge hvor mange pasienter jeg kan gi et behandlingstilbud til, i forhold til hvor mange pasienter jeg allerede har og som blir ferdig behandlet etter hvert. Det er umulig å vite hvor alvorlige symptomer pasientene har i forkant av at de får et behandlingstilbud, og dette er også noe som kan endre seg i perioder, slik at det til tider kan være mer arbeidskrevende å drive praksisen enn det du har satt av tid til. Dette er spesielt krevende hvis det er mange pasienter med selvmordstanker.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– For å være ærlig, tror jeg det er vanskelig å vite fra begynnelsen av om du vil bli psykiater. Jeg vil anbefale jobben til mennesker som har interesse for medisin og psykologi, er glad i andre og som liker å bygge relasjoner. Det er et pluss hvis du klarer å stå i krevende situasjoner over tid, og du må i tillegg være villig til å påta deg ansvar.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe som avtalespesialist, slik jeg gjør i min praksis, eller på spesialiserte sykehusavdelinger. For eksempel for stemningslidelser, psykose, spiseforstyrrelser eller for alderspsykiatriske pasienter, eller ved distriktspsykiatrisk senter (DPS) der det både finnes døgnenheter, poliklinikker og dagtilbud. Det er også muligheter for en psykiater å jobbe som sakkyndig, innenfor sikkerhetspsykiatri, i helsedirektoratet eller i lederstillinger.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket? 

– Lønnen avhenger av om du jobber offentlig eller privat, og den avhenger av hvor mye du jobber. Begynnerlønn for en spesialist er minimum rundt 850 000 kroner i året. Hvis du jobber på et sykehus, vil du ha vakter i tillegg, og dette vaktarbeidet gir ekstra avlønning. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket? 

– Det er kjempegode sjanser for å få jobb som psykiater. Jeg får flere e-poster daglig angående vikariater, og jeg får ofte henvendelser om ledige stillinger. Behovet for psykiatere er stort.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Jeg vil anbefale jobben til mennesker som har interesse for medisin og psykologi, er glad i andre og som liker å bygge relasjoner.
Det er svært givende å se at så mange blir bedre under behandling.