Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.
Yrkesskildring

Bonde

favoritt ikon

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Bonden har eit allsidig yrke og må meistre mange ulike arbeidsoppgåver. Som bonde planlegg du drifta av garden, steller dyra, dyrkar jorda, gjer anna praktisk arbeid og har ansvar for økonomien og driftsleiinga. Du kan vere bonde på heiltid eller i kombinasjon med eit anna yrke.

Vanlege arbeidsoppgåver for bonden kan vere:

  • produsere husdyr og planter
  • bruke og halde ved like maskiner, utstyr og bygningar
  • forvalte innmark og utmark
  • drive landbrukseigedom
  • yte tenester knytte til landbruket
  • selje og distribuere produkta frå garden
  • ha ansvar for driftsleiing, planlegging, dokumentasjon, økonomi og rekneskap

Arbeidet på garden vil variere etter årstidene og kva som blir produsert. På dei fleste norske gardane kombinerer ein fleire produksjonar. Det kan vere fleire plante- og husdyrproduksjonar, skogbruk eller andre tilleggsnæringar med utgangspunkt i garden sine ressursar. 

Kvar arbeider bønder?

Som bonde vil du som oftast vere sjølvstendig næringsdrivande og eige og arbeide på din eigen gard. Du kan òg leige (forpakte) gard eller jord frå andre.

Personlege eigenskapar

For å vere bonde må du kunne arbeide sjølvstendig, takle uføresette hendingar og uregelmessig arbeidstid. Du treng praktiske ferdigheiter, interesse for og kunnskap om dyr og planter, teknisk innsikt og interesse for økonomi og driftsleiing. Du må kunne planlegge og leie gardsarbeidet, samt instruere andre.

Utdanning

Ein bonde treng ein allsidig kompetanse, og må kunne dokumentere kompetanse som produsent av mat og tenester, til dømes innan helse, miljø og tryggleik, dyrevelferd og tekniske sertifikat. Utdanning som agronom er ei god grunnutdanning for den praktiske bonden.

Agronomutdanninga gir ein allsidig landbrukskompetanse i eit treårig skoleløp, med blanding av praksis og teori.

  • Vidaregaende trinn 1 (Vg1): naturbruk
  • Vidaregåande trinn 2 (Vg2): landbruk og gartnarnæring
  • Vidaregåande trinn 3 (Vg3): landbruk

Når du har fullført og fått godkjent utdanninga, får du yrkeskompetanse som agronom.

Mange bønder har eit anna yrke, enten før dei blir bønder eller i tillegg. Mange skolar tilbyr ei komprimert agronomutdanning for vaksne.

Ved å velje Vg3 Naturbruk (studieførebuande) etter Vg2 Landbruk og gartnarnæring kan den som ønskjer ei utdanning som krev studiekompetanse samstundes få eit godt grunnlag for å ta etterutdanning innan landbruk seinare.

Du kan òg ta landbruksfag ved fagskolar eller universitet og høgskolar.

 

Etter- og vidareutdanning

Fagskular, landbruks- og rådgivingsorganisasjonar tilbyr bønder etterutdanning innan driftsleiing, ulike landbruksproduksjonar og tilknytte næringar. For den som ønskjer å bli bonde og har valt Vg3 studieførebuande naturbruk, vil yrkesretta etterutdanningskurs innan landbruk og driftsleiing vere viktige for å få god kompetanse tilpassa drifta på garden.

Fleire høgskolar tilbyr kurs som kan vere god etterutdanning for bonden.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Alle sektorer
1 559 personer
430 personer
1 129 personer
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 182 kr
Ca 154 kr
Ca 188 kr
29 500 kr
25 000 kr
30 520 kr
354 000 kr
300 000 kr
366 240 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
30 370 kr
25 230 kr
32 320 kr
364 440 kr
302 760 kr
387 840 kr
Ca 187 kr
Ca 156 kr
Ca 200 kr
31 020 kr
25 610 kr
33 070 kr
372 240 kr
307 320 kr
396 840 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Alle sektorer
2 950 personer
939 personer
2 011 personer
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
Ca 177 kr
28 600 kr
28 670 kr
28 600 kr
343 200 kr
344 040 kr
343 200 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 710 kr
29 910 kr
29 620 kr
356 520 kr
358 920 kr
355 440 kr
Ca 183 kr
Ca 185 kr
Ca 183 kr
29 960 kr
30 070 kr
29 900 kr
359 520 kr
360 840 kr
358 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Heltid
Privat
1 511 personer
413 personer
1 098 personer
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 181 kr
Ca 154 kr
Ca 185 kr
29 320 kr
25 000 kr
30 040 kr
351 840 kr
300 000 kr
360 480 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 250 kr
25 180 kr
32 150 kr
363 000 kr
302 160 kr
385 800 kr
Ca 187 kr
Ca 155 kr
Ca 198 kr
30 900 kr
25 580 kr
32 900 kr
370 800 kr
306 960 kr
394 800 kr
Melke- eller husdyrprodusent
Deltid
Privat
2 918 personer
920 personer
1 998 personer
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 176 kr
Ca 175 kr
Ca 176 kr
28 520 kr
28 420 kr
28 530 kr
342 240 kr
341 040 kr
342 360 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 670 kr
29 870 kr
29 580 kr
356 040 kr
358 440 kr
354 960 kr
Ca 183 kr
Ca 184 kr
Ca 183 kr
29 910 kr
30 030 kr
29 860 kr
358 920 kr
360 360 kr
358 320 kr
Egg- eller fjærfeprodusent
Deltid
Alle sektorer
326 personer
141 personer
185 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 230 kr
29 230 kr
29 230 kr
350 760 kr
350 760 kr
350 760 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 460 kr
31 130 kr
30 000 kr
365 520 kr
373 560 kr
360 000 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 700 kr
31 450 kr
30 190 kr
368 400 kr
377 400 kr
362 280 kr
Egg- eller fjærfeprodusent
Deltid
Privat
325 personer
140 personer
185 personer
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 130 kr
29 130 kr
29 230 kr
349 560 kr
349 560 kr
350 760 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
Ca 180 kr
29 130 kr
29 130 kr
29 230 kr
349 560 kr
349 560 kr
350 760 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 450 kr
31 110 kr
30 000 kr
365 400 kr
373 320 kr
360 000 kr
Ca 188 kr
Ca 192 kr
Ca 185 kr
30 690 kr
31 430 kr
30 190 kr
368 280 kr
377 160 kr
362 280 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Heltid
Alle sektorer
2 144 personer
380 personer
1 764 personer
Ca 175 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
27 580 kr
28 630 kr
341 040 kr
330 960 kr
343 560 kr
Ca 175 kr
Ca 170 kr
Ca 177 kr
28 420 kr
27 580 kr
28 630 kr
341 040 kr
330 960 kr
343 560 kr
Ca 183 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 690 kr
28 610 kr
29 920 kr
356 280 kr
343 320 kr
359 040 kr
Ca 183 kr
Ca 177 kr
Ca 185 kr
29 880 kr
28 760 kr
30 120 kr
358 560 kr
345 120 kr
361 440 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Deltid
Alle sektorer
5 579 personer
1 678 personer
3 901 personer
Ca 170 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 530 kr
27 600 kr
331 200 kr
330 360 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 530 kr
27 600 kr
331 200 kr
330 360 kr
331 200 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 320 kr
28 190 kr
28 360 kr
339 840 kr
338 280 kr
340 320 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 440 kr
28 360 kr
28 460 kr
341 280 kr
340 320 kr
341 520 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Heltid
Privat
2 118 personer
374 personer
1 744 personer
Ca 175 kr
Ca 168 kr
Ca 176 kr
28 420 kr
27 270 kr
28 500 kr
341 040 kr
327 240 kr
342 000 kr
Ca 175 kr
Ca 168 kr
Ca 176 kr
28 420 kr
27 270 kr
28 500 kr
341 040 kr
327 240 kr
342 000 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
Ca 184 kr
29 590 kr
28 480 kr
29 830 kr
355 080 kr
341 760 kr
357 960 kr
Ca 183 kr
Ca 176 kr
Ca 184 kr
29 770 kr
28 610 kr
30 030 kr
357 240 kr
343 320 kr
360 360 kr
Plante- eller husdyrprodusent (kombinasjonsbruk)
Deltid
Privat
5 555 personer
1 664 personer
3 891 personer
Ca 170 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 450 kr
27 600 kr
331 200 kr
329 400 kr
331 200 kr
Ca 170 kr
Ca 169 kr
Ca 170 kr
27 600 kr
27 450 kr
27 600 kr
331 200 kr
329 400 kr
331 200 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 280 kr
28 120 kr
28 330 kr
339 360 kr
337 440 kr
339 960 kr
Ca 175 kr
Ca 174 kr
Ca 175 kr
28 390 kr
28 290 kr
28 420 kr
340 680 kr
339 480 kr
341 040 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar arbeider du med å ta vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Los på losbåten.

Lós

Ein lós er ein navigatør som leier skip gjennom norske farvatn.

Geograf foretar landmåling

Geograf

Geografar studerer menneske, samfunn og natur, og ser på samanhengen mellom desse.

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.