Bilete
Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Yrkesbeskrivelse

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Sjukepleiarar jobbar med menneske i alle aldrar. Du kan jobbe med barn, unge, familiar og eldre. Som sjukepleiar kan du jobbe med dei som er akutt eller kronisk sjuke og personar med psykiske lidingar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein sjukepleiar:

 • helsefremjande og førebyggande arbeid
 • behandle sjukdom
 • gi omsorg
 • gi råd og rettleiing til pasientar og pårørande
 • lære folk å leve eit liv med sjukdom
 • observere og vurdere pasientar
 • utføre helsekontroll
 • rehabilitering og meistringslæring

Ein viktig del av arbeidet til ein sjukepleiar er samarbeid med andre, både pasientar, pårørande, anna helsepersonell, politi, brannvesen, teknisk personell og liknande. Som sjukepleiar må du kunne leie og ta ansvar for samarbeidet. 

Nokre sjukepleiarar vel å ta vidareutdanning og spesialisere seg. Då kan du blant anna bli jordmor, helsesøster, barnesjukepleiar, anestesi-, operasjons- eller intensivsjukepleiar.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sjukepleiar. Dette får du gjennom Helsedirektoratet

Hvor jobber sjukepleiarar ?

Sjukepleiarar jobbar på alle avdelingar på sjukehus, slik som akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelingar. 

Sjukepleiarar jobbar også på sjukeheimar, bu- og rehabiliteringssenter, helsestasjonar, i skolehelsetenesta, psykisk helsevern, i bedriftshelsetenesta, rådgivingstenester og i Forsvaret. Sjukepleiarar har hovudansvaret innanfor helsetenesta i kommunane og leier sjukeheimane og heimesjukepleia. 

Det er også mogleg å jobbe med forsking og undervising. Dersom du har lyst til å jobbe i utlandet, kan du til dømes søke jobb i ein hjelpeorganisasjon. 

 

Det finst mange sjukepleiespesialiseringar.

Sjå oversikt

Personlige egenskaper

Ein sjukepleiar må vere omgjengeleg, snarrådig, sjølvstendig, og i stand til å ta leiinga i kritiske situasjonar. Du må tørre å ta ansvar og kunne setje deg inn i pasientens situasjon, slik at du klarar å hjelpe pasienten på best mogleg måte. Du må også vere flink til å kommunisere både med pasient, pårørande og kollegaer. Du må òg vere innstilt på å lære å bruke datateknologi og teknisk utstyr, og følge med på forsking innan det du jobbar med. 

Utdanning

Hva jobber sjukepleiarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 6611 - Sykepleiefag

Hva er de vanligste utdanningene for sjukepleiarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Sjukepleiar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3231104 - ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 3231101 - BEDRIFTSSYKEPLEIER
 • 3231111 - LEDENDE SYKEPLEIER
 • 3231103 - OFFENTLIG GODKJENT SYKEPLEIER
 • 3231112 - OPPLÆRINGSSYKEPLEIER
 • 3231108 - POLIKLINIKKSYKEPLEIER
 • 3231109 - SYKEPLEIER
 • 3231114 - SYKEPLEIER (PSYKISK HELSEAREID)
 • 2230123 - ANESTESISYKEPLEIER
 • 2230124 - AVDELINGSSYKEPLEIER
 • 2230116 - BARNESYKEPLEIER
 • 2230110 - GERIATRISYKEPLEIER
 • 2230101 - INTENSIVSYKEPLEIER
 • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER
 • 2230117 - NARKOSESYKEPLEIER
 • 2230103 - ONKOLOGISYKEPLEIER
 • 2230104 - OPERASJONSSYKEPLEIER
 • 2230121 - PEDIATRISYKEPLEIER
 • 2230119 - PEDRIATISK SYKEPLEIER
 • 2230122 - PSYKIATRISK SYKEPLEIER
 • 2230127 - RØNTGENSYKEPLEIER
 • 2230107 - SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230115 - FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER
 • 3231102 - HJEMMESYKEPLEIER
 • 3231105 - HYGIENESYKEPLEIER
 • 2230128 - LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER
 • 2230106 - OVERSYKEPLEIER
 • 3231113 - FAGKONSULENT (SYKEPLEIER)
 • 2230112 - KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE)
 • 1228146 - SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET)
 • 3231106 - ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER
 • 3231107 - DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER)
 • 3231110 - DAGSENTERLEDER (SYKEHJEM)

Sist kvalitetsikret den 27. april 2021, av Norsk sykepleierforening