Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Psykiater i samtale med pasient.

Yrkesbeskrivelse

Psykiater

Psykiateren er ein lege som undersøker og behandlar personar med psykiske lidingar.

Psykiatri er eit fagområde innanfor medisin som handlar om korleis ein skal forstå, forklare, førebygge og behandle psykiske lidingar. Ein psykiater er ein lege som er spesialist på psykiske sjukdommar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein psykiater:

  • jobbe med førebyggande tiltak, utreiing og behandling av menneske med lette og alvorlege psykiske lidingar og menneske i krise
  • kartlegge den fysiske og psykiske tilstanden til pasienten gjennom til dømes samtalar, observasjonar og ulike testar
  • behandling ved samtalar og andre tiltak

Du kan velje om du vil spesialisere deg i vaksenpsykiatri eller i barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg kan du fordjupe deg i ulike felt, mellom anna i alderspsykiatri, konsultasjonspsykiatri, akuttpsykiatri og rettspsykiatri.

Sidan du som psykiater er utdanna lege, kan du, i motsetnad til psykologane, bruke medikament i handsaminga av menneske med psykiske sjukdommar.

Oftast samarbeider psykiatrar saman med andre faggrupper, deriblant med psykologar og sjukepleiarar.

Hvor jobber psykiatrar ?

Dei fleste psykiatrar jobbar på offentlege sjukehus eller poliklinikkar. Nokre jobbar også som privatpraktiserande spesialistar.

Personlige egenskaper

Som psykiater vil du møte på personar som har det vanskeleg. Ein viktig del av arbeidet er samtaler med pasientar, nærskylde, andre yrkesgrupper og ulike offentlege myndigheiter. Det er derfor viktig at du kan omgåst andre på ein måte som vekker tillit. Du må ha evne å kommunisere og samarbeide med andre. For å bli psykiater bør du også ha interesse for kva som driv mennesket og sjukdomane mennesket kan bli ramma av.

Utdanning

Legespesialiseringa begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdanna legar fortsette i eit spesialiseringsløp. Spesialiseringa varer i minst seks og eit halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetane og varer i halvtanna år. Den består av eitt års praksis på eit sjukehus og eit halvt års praksis i ein kommune. De neste fem åra er spesialisering innan retninga du har valt.

De fleste finn ut kva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering undervegs i spesialistutdanningen. Spesialistutdanninga går føre seg mens du jobbar som lege.

Hva jobber medisinutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 763101 - Cand.med.-utdanning
  • 763103 - Master of Philosophy, medisinske fag
  • 763238 - Psykiatri, spesialistutdanning for leger

Bedrifter

Psykiater i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2212 - Legespesialister

Sist kvalitetsikret den 13. mai 2019, av Norsk psykiatrisk forening