Bilete
Kvinnelig lege smiler til pasient.

Yrkesbeskrivelse

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Hovudoppgåva til legen er å førebyggje, diagnostisere og behandle pasientar. Du må ha gode medisinske kunnskapar og vere flink med menneske. Som lege har du ansvaret for at behandlinga du gir er god og lindrande. Legar arbeider på alle nivå i helsetenesta, òg innan forsking, undervising og administrasjon. Vanlege arbeidsoppgåver for legen:

 • lytte til pasientar, utføra undersøkingar og stille diagnose
 • planleggje behandling ut frå behova til kvar pasient
 • gi pasientar råd om behandling
 • gi pasientar opplysingar om bruk og dosering av medisin, risikoar og så vidare

Tilbodet av behandlingar varierer etter spesialisering. Ein allmennpraktiserande lege vil som oftast vise sine pasientar til spesialistar, dersom dei treng behandling som legen ikkje kan tilby.

Du må ha autorisasjon Helsedirektoratet for å jobbe som lege. Mange legar jobbar som spesialistar med spesialkompetanse innanfor eit medisinsk område.

Hvor jobber legar ?

Legar jobbar på sjukehus, klinikkar, legekontor, i private praksisar, humanitære organisasjonar, i Forsvaret og innan medisinsk forsking.

Det er gode moglegheiter for vidareutdanning og påbygg etter fullført legestudium.

Sjå alle spesialiseringar

Legeforeningen har ei detaljert liste med informasjon om alle spesialfelta.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du vere interessert i å hjelpe menneske. Du bør vere god til å kommunisere med andre. I tillegg må du halde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Ein viktig eigenskap for ein lege, er å ha evna til å sjå kvar enkelt pasient. Som lege må du elles kunne takle eventuelle krisesituasjonar.

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er eit seksårig universitetsstudium. Studentane er gjennom heile studiet jamleg i kontakt med pasientar. Praksisen skal vere så mangslungen som mogleg. Turnustenesta på 1,5 år er ikkje lenger obligatorisk, men er ein del av spesialistutdanninga. Dersom du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus.

Hva jobber medisinutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 869904 - Ph.d.-program, helsevitenskap
 • 863101 - Dr.med.-utdanning
 • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 763901 - Videreutdanning, medisinske fag

Hva er de vanligste utdanningene for legar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Lege i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE
 • 2221103 - ANESTESILEGE
 • 2221104 - ASSISTENTLEGE
 • 2221136 - ASSISTERENDE OVERLEGE
 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221105 - BEDRIFTSLEGE
 • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
 • 2221121 - BYDELSLEGE I
 • 2221120 - BYDELSLEGE II
 • 2221139 - FASTLEGE
 • 2221106 - GYNEKOLOG
 • 2221133 - HUDSPESIALIST
 • 2221107 - KARDIOLOG
 • 2221108 - KIRURG
 • 2221109 - KOMMUNELEGE
 • 2221135 - KOMMUNELEGE I
 • 2221134 - KOMMUNELEGE II
 • 2221110 - LEGE
 • 2221142 - LEGE (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2221118 - LEGESPESIALIST
 • 2221112 - NEVROLOG
 • 2221113 - ONKOLOG
 • 2221124 - ORALKIRURG
 • 2221114 - ORTOPED
 • 2221115 - OVERLEGE
 • 2221144 - PATOLOG
 • 2221116 - PSYKIATER
 • 2221141 - RADIOLOG
 • 2221125 - RETTSMEDISINER
 • 2221126 - RETTSPSYKIATER
 • 2221127 - RØNTGENLEGE
 • 2221138 - RÅDGIVENDE OVERLEGE
 • 2221123 - SEKSJONSOVERLEGE
 • 2221128 - SPESIALLEGE
 • 2221129 - TILSYNSLEGE
 • 2221101 - TURNUSKANDIDAT
 • 2221117 - TURNUSLEGE
 • 2221132 - ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST
 • 2221122 - ØYELEGE
 • 2221143 - AUDIOLOG
 • 1228130 - AVDELINGSOVERLEGE
 • 2221140 - MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS
 • 2221146 - LEGE I SPESIALISERING (LIS)

Sist kvalitetsikret den 01. juni 2016, av Legeforeningen, Legeforeningen