Bilete
Kvinnelig lege smiler til pasient.

Yrkesskildring

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandlar sjukdommar og skader hos menneske

Hovudarbeidsområdet til ein lege er å førebygga, diagnostisera og behandla sjukdom og skadar. Du må ha gode kunnskapar om kropp og helsa, og vera flink med menneske. Som lege har du ansvar for at den behandlinga du gir er lindrande, effektiv og av god kvalitet.

Legar kan arbeida på alle nivå i helsetenesta, også innan forsking, undervisning og administrasjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for legar:

 • lytta til pasientane, kartlegga symptom og gjera undersøkingar for å stilla diagnose
 • planlegga og utføra behandling
 • gi pasientar råd om helse og livsstil, behandlingar og opplysningar om bruk og dosering av medisinar, verknader, biverknader og risiko osb.

Ein kan velja blant mange spesialitetar for vidareutdanning. Blir du spesialist i allmennmedisin, kan du arbeida som fastlege og arbeida med vanlege sjukdommar og helseutfordringar, men også oppdaga sjeldne tilstandar og sjukdommar som må greiast vidare ut i sjukehus.

Du må ha autorisasjon frå Helsedirektoratet for å jobba som lege.

Hvor jobber legar ?

Som lege kan du jobba på sjukehus, klinikkar, legekontor, i private praksisar, humanitære organisasjonar, Forsvaret og innan medisinsk forsking.

Det finst mange legespesialiseringar.

Sjå alle spesialiseringar

Legeforeningen har ei detaljert liste med informasjon om alle spesialiseringsområde.

Personlege eigenskapar

For å kunna arbeida som lege må du vera interessert i å hjelpa menneske, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må like å lesa og læra nye ting for å halda deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling. Ein viktig eigenskap for ein lege, er evna til å sjå kvart enkelt menneske bak symptoma. Som lege må du òg kunna halda hovudet kaldt i stressa situasjonar.

Utdanning

Profesjonsstudiet i medisin er eit seksårig universitetsstudium. Studentane er gjennom heile utdanninga jamleg i kontakt med pasientar, og det blir lagt vekt på at praksisen skal vera så allsidig som mogleg. Etter gjennomførd studium søker ein Helsedirektoratet om autorisasjon som lege.

Dei fleste vil videreutdanne seg som spesialist. Spesialistutdanninga for legar er no bygd opp av tre delar; LIS1, LIS2 og LIS3 der LIS er forkortning for Lege I Spesialisering. Det omfattar praktisk teneste, teoretisk undervisning og andre læringsaktivitetar i minst seks og eit halvt år etter tildelt autorisasjon eller lisens. Den første delen (LIS1) er felles for alle spesialiseringar og blir utgjorde av 12 månader i sjukehus og 6 månader i kommunale helse- og omsorgsteneste. Viss du skal jobba som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført LIS- 1 tenesta.

Etter- og vidareutdanning

Spesialistutdanning for legar

Kva jobbar medisinutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken

 • 869904 - Ph.d.-program, helsevitenskap
 • 863101 - Dr.med.-utdanning
 • 863105 - Ph.d.-program, medisinske fag
 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs
 • 763999 - Medisin, andre, uspesifiserte, høyere nivå
 • 763901 - Videreutdanning, medisinske fag

Kva er dei vanlegaste utdanningane for legar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Bedrifter

Lege i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221102 - ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE
 • 2221103 - ANESTESILEGE
 • 2221104 - ASSISTENTLEGE
 • 2221136 - ASSISTERENDE OVERLEGE
 • 2221130 - BARNELEGE
 • 2221105 - BEDRIFTSLEGE
 • 2221137 - BEDRIFTSOVERLEGE
 • 2221121 - BYDELSLEGE I
 • 2221120 - BYDELSLEGE II
 • 2221139 - FASTLEGE
 • 2221106 - GYNEKOLOG
 • 2221133 - HUDSPESIALIST
 • 2221107 - KARDIOLOG
 • 2221108 - KIRURG
 • 2221109 - KOMMUNELEGE
 • 2221135 - KOMMUNELEGE I
 • 2221134 - KOMMUNELEGE II
 • 2221110 - LEGE
 • 2221142 - LEGE (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 2221118 - LEGESPESIALIST
 • 2221112 - NEVROLOG
 • 2221113 - ONKOLOG
 • 2221124 - ORALKIRURG
 • 2221114 - ORTOPED
 • 2221115 - OVERLEGE
 • 2221144 - PATOLOG
 • 2221116 - PSYKIATER
 • 2221141 - RADIOLOG
 • 2221125 - RETTSMEDISINER
 • 2221126 - RETTSPSYKIATER
 • 2221127 - RØNTGENLEGE
 • 2221138 - RÅDGIVENDE OVERLEGE
 • 2221123 - SEKSJONSOVERLEGE
 • 2221128 - SPESIALLEGE
 • 2221129 - TILSYNSLEGE
 • 2221101 - TURNUSKANDIDAT
 • 2221117 - TURNUSLEGE
 • 2221132 - ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST
 • 2221122 - ØYELEGE
 • 2221143 - AUDIOLOG
 • 1228130 - AVDELINGSOVERLEGE
 • 2221140 - MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS
 • 2221146 - LEGE I SPESIALISERING (LIS)

Sist kvalitetssikret den 01. juni 2016, av Legeforeningen, Legeforeningen