Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Lærer i et klasserom.

Yrkesbeskrivelse

Lærar

Ein lærar underviser born og vaksne i ulike fag.

Ein lærar støtter barn og vaksne i deira læring, utvikling og danning. Som lærar er det viktig å ha gode faglege, pedagogiske og sosiale eigenskapar.

Lærarar arbeider i barnehagen, grunnskolen, ved vidaregåande skolar, folkehøgskolar eller i vaksenopplæringa. 

Les meir om:

 • Barnehagelærar – stort sett tilsette som pedagogiske leiarar i barnehagar
 • Grunnskolelærar (tidlegare allmennlærar) – lærar for grunnskolen (1.-10. klasse)
 • Faglærar – lærar med spesialkompetanse på enkeltfag
 • Adjunkt – lærar med utdanning på bachelornivå
 • Lektor – lærar med utdanning på masternivå
 • Spesialpedagog – jobbar med elevar med særskilde behov
 • Pedagog – har kunnskap om korleis læring går føre seg, og korleis leggje til rette for at menneske kan få ny kunnskap og ferdigheiter, og utvikle eksisterande ferdigheiter

Med fullført bachelor- eller mastergrad innan relevante skoleemne kan du òg ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Det vil gje deg yrkestittelen adjunkt eller lektor.

Bedrifter

Lærar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2330 - Lektorer mv. (videregående skole)
 • 2356 - Andre IKT-lærere
 • 2355 - Andre lærere i estetiske fag
 • 2354 - Andre musikklærere
 • 2353 - Andre språklærere
 • 2342 - Førskolelærere
 • 2341 - Grunnskolelærere
 • 2352 - Spesiallærere / spesialpedagoger
 • 2320 - Yrkesfaglærere

Sist kvalitetsikret den 19. oktober 2018, av Utdanningsforbundet