Kvinnelig bonde mater sauer
Yrkesskildring

Agronom

favoritt ikon

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Agronomen har eit allsidig yrke. Som agronom arbeider du ofte med husdyrstell og planteproduksjon. Du kan arbeide i fjøs med mjølkekyr, kjøtfe, sau, geit, svin, fjørfe og andre dyr.

Agronomen arbeider også ute på jordet med maskiner og reiskapar i dyrking og hausting av planter til mat for menneske og fôr til dyr. Mange agronomar er bønder og driv sin eigen gard.

I tillegg til drift av gardsbruk kan agronomen arbeide med forsøk, rådgiving, sal og service innanfor landbruk.

Vanlege arbeidsoppgåver for agronomen:

  • husdyrproduksjon og planteproduksjon
  • bruk og vedlikehald av maskiner og utstyr
  • forvalting av innmark og utmark
  • drift av landbrukseigedom
  • tenesteyting tilknytt landbruket

Kvar arbeider agronomar?

Ein agronom har gode moglegheiter for jobb i landbruket. Du kan jobbe som gardsarbeidar eller røktar på ein enkelt gard eller som avløysar, landbruksvikar eller maskinførar på fleire gardar. Du kan også jobbe med landbruksforsøk og rådgiving, eller i bedrifter som sel varer og tenester til landbruket. Mange agronomar er òg bønder som driv sin eigen gard. 

Personlege eigenskapar

Som agronom må du like å jobbe praktisk med planter, dyr og maskiner. Du bør vere opptatt av miljø, dyrevelferd og sikkerheit i arbeidet, og vere i god fysisk form. Ein agronom bør både ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide sjølvstendig.

Utdanning

Du kan bli agronom både gjennom vidaregåande opplæring, og etter studiar på universitet eller høgskole. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar agronomutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sivilagronom
Heltid
Alle sektorer
407 personer
179 personer
228 personer
Ca 330 kr
Ca 325 kr
Ca 334 kr
53 420 kr
52 610 kr
54 170 kr
641 040 kr
631 320 kr
650 040 kr
Ca 330 kr
Ca 325 kr
Ca 334 kr
53 420 kr
52 610 kr
54 170 kr
641 040 kr
631 320 kr
650 040 kr
Ca 341 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
55 210 kr
53 410 kr
56 620 kr
662 520 kr
640 920 kr
679 440 kr
Ca 341 kr
Ca 330 kr
Ca 350 kr
55 530 kr
53 680 kr
56 980 kr
666 360 kr
644 160 kr
683 760 kr
Sivilagronom
Heltid
Privat
238 personer
100 personer
138 personer
Ca 349 kr
Ca 344 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
55 790 kr
57 730 kr
678 120 kr
669 480 kr
692 760 kr
Ca 349 kr
Ca 344 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
55 790 kr
57 730 kr
678 120 kr
669 480 kr
692 760 kr
Ca 363 kr
Ca 352 kr
Ca 372 kr
58 870 kr
56 960 kr
60 250 kr
706 440 kr
683 520 kr
723 000 kr
Ca 363 kr
Ca 352 kr
Ca 372 kr
59 340 kr
57 340 kr
60 790 kr
712 080 kr
688 080 kr
729 480 kr
Sivilagronom
Heltid
Statlig
164 personer
Ca 314 kr
Ca
Ca
50 830 kr
609 960 kr
Ca 314 kr
Ca
Ca
50 830 kr
609 960 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 220 kr
602 640 kr
Ca 310 kr
Ca
Ca
50 320 kr
603 840 kr
Agrotekniker
Heltid
Alle sektorer
452 personer
182 personer
270 personer
Ca 282 kr
Ca 278 kr
Ca 288 kr
45 720 kr
45 000 kr
46 680 kr
548 640 kr
540 000 kr
560 160 kr
Ca 282 kr
Ca 278 kr
Ca 288 kr
45 720 kr
45 000 kr
46 680 kr
548 640 kr
540 000 kr
560 160 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
46 550 kr
45 350 kr
47 370 kr
558 600 kr
544 200 kr
568 440 kr
Ca 287 kr
Ca 280 kr
Ca 292 kr
47 380 kr
45 690 kr
48 540 kr
568 560 kr
548 280 kr
582 480 kr
Agrotekniker
Deltid
Alle sektorer
142 personer
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 890 kr
466 680 kr
Ca 240 kr
Ca
Ca
38 890 kr
466 680 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 780 kr
501 360 kr
Ca 258 kr
Ca
Ca
41 970 kr
503 640 kr
Agrotekniker
Heltid
Privat
323 personer
122 personer
201 personer
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 297 kr
47 780 kr
47 260 kr
48 140 kr
573 360 kr
567 120 kr
577 680 kr
Ca 295 kr
Ca 292 kr
Ca 297 kr
47 780 kr
47 260 kr
48 140 kr
573 360 kr
567 120 kr
577 680 kr
Ca 299 kr
Ca 288 kr
Ca 306 kr
48 470 kr
46 730 kr
49 520 kr
581 640 kr
560 760 kr
594 240 kr
Ca 299 kr
Ca 288 kr
Ca 306 kr
49 400 kr
47 120 kr
50 790 kr
592 800 kr
565 440 kr
609 480 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Mann på tur i Jotunheimen.

Naturforvaltar

Naturforvaltaren tek vare på miljøet og naturressursane rundt oss.

Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Veterinær undersøker storfe med stetoskop.

Veterinær

Veterinæren behandlar og førebygger sjukdommar hos dyr, men jobbar og med mattryggleik og dyrevelferd.

Dyrepleier undersøker hund

Dyrepleiar

Som dyrepleiar hjelper du veterinæren i det daglege arbeidet. Arbeidsdagen består av omsorg, pleie og behandling av dyr.

Gartner klipper hekk

Gartnar

Som gartnar arbeider du med å ta vare på uteområde og parkar. Du kan òg arbeide innan plante- og grønsaks­produksjon.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Hestefaglært forer hest ute på paddock.

Heste­faglært

Som heste­faglært kan du arbeide med mange ulike oppgåver innan hestehald, til dømes fôring og reinhald.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.

Illustrasjonsbilde av kontoransatte

Saksbehandlar

Som saksbehandlar arbeider du med å klargjere og vurdere søknader, notat og andre skriv.

En statsmeteorolog foran et værkart

Meteorolog

Meteorologen jobbar med å forstå og formidle vêr.