Landskapsarkitekt tegner skisse
Yrkesskildring

Landskapsarkitekt

favoritt ikon

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med å planlegge og formgi utearealar i byar og større landskapsområde. Du kan planlegge areal som for eksempel bustadområde, parkar, veganlegg, idrettsanlegg, friluftsområde eller skoleområde. Landskapsarkitekten brukar kunnskapen sin til å utnytte moglegheitene som ligg i utearealet og ser samtidig etter konsekvensar inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgjevnadene kan ha påverknader for både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for menneske og emne som berekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein landskapsarkitekt:

  • Utforming av grøntområde, gatar, veiar og plassar
  • Planlegge og utvikle tettstadar, byar og bygder
  • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

Ein landskapsarkitekt har kompetanse innan samfunnsfag, form, estetikk, plantar, økologi, materialar og konstruksjon. Planlegging og teikning går føre seg for hand eller med dataprogram.

Ein del landskapsarkitektar forskar og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitektar samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnarararkitektar, byplanleggarar, ingeniørar og økonomar.

Kvar arbeider landskapsarkitektar?

Aktuelle arbeidsplassar i offentleg sektor kan vere ulike sektorar i kommunar, fylkar, Jernbaneverket eller Statens vegvesen. 

I privat sektor kan du enten arbeide på eigne landskapsarkitektkontor eller i konsulentfirma.

Personlege eigenskapar

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståing av form og ha estetisk sans. Du har evne til å sjå for deg eit framtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønske å ta del i utforminga av desse. Du bør også ha evna til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Noreg kan du ta masterutdanning innan landskapsarkitektur ved tre universitet og høgskolar.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Det er mogleg å ta ulike kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller ved Senter for etter- og vidareutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters foreining (NLA) held òg kurs.

Kva jobbar landskapsarkitektutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Landskapsarkitekt
Heltid
Alle sektorer
648 personer
406 personer
242 personer
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 369 kr
57 000 kr
55 760 kr
59 820 kr
684 000 kr
669 120 kr
717 840 kr
Ca 352 kr
Ca 344 kr
Ca 369 kr
57 000 kr
55 760 kr
59 820 kr
684 000 kr
669 120 kr
717 840 kr
Ca 365 kr
Ca 355 kr
Ca 381 kr
59 110 kr
57 560 kr
61 690 kr
709 320 kr
690 720 kr
740 280 kr
Ca 365 kr
Ca 355 kr
Ca 381 kr
60 240 kr
58 480 kr
63 170 kr
722 880 kr
701 760 kr
758 040 kr
Landskapsarkitekt
Deltid
Alle sektorer
144 personer
111 personer
Ca 369 kr
Ca 364 kr
Ca
59 830 kr
58 960 kr
717 960 kr
707 520 kr
Ca 369 kr
Ca 364 kr
Ca
59 830 kr
58 960 kr
717 960 kr
707 520 kr
Ca 375 kr
Ca 369 kr
Ca
60 760 kr
59 790 kr
729 120 kr
717 480 kr
Ca 375 kr
Ca 369 kr
Ca
61 180 kr
60 150 kr
734 160 kr
721 800 kr
Landskapsarkitekt
Heltid
Privat
638 personer
398 personer
240 personer
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 370 kr
57 500 kr
55 830 kr
59 920 kr
690 000 kr
669 960 kr
719 040 kr
Ca 355 kr
Ca 345 kr
Ca 370 kr
57 500 kr
55 830 kr
59 920 kr
690 000 kr
669 960 kr
719 040 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 381 kr
59 240 kr
57 710 kr
61 770 kr
710 880 kr
692 520 kr
741 240 kr
Ca 366 kr
Ca 356 kr
Ca 381 kr
60 390 kr
58 650 kr
63 260 kr
724 680 kr
703 800 kr
759 120 kr
Landskapsarkitekt
Deltid
Privat
142 personer
109 personer
Ca 369 kr
Ca 365 kr
Ca
59 830 kr
59 170 kr
717 960 kr
710 040 kr
Ca 369 kr
Ca 365 kr
Ca
59 830 kr
59 170 kr
717 960 kr
710 040 kr
Ca 376 kr
Ca 371 kr
Ca
60 970 kr
60 040 kr
731 640 kr
720 480 kr
Ca 376 kr
Ca 371 kr
Ca
61 390 kr
60 400 kr
736 680 kr
724 800 kr
Arealplanlegger
Heltid
Alle sektorer
1 121 personer
485 personer
636 personer
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 318 kr
Ca 313 kr
Ca 323 kr
51 570 kr
50 780 kr
52 290 kr
618 840 kr
609 360 kr
627 480 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
54 730 kr
52 850 kr
56 160 kr
656 760 kr
634 200 kr
673 920 kr
Ca 338 kr
Ca 326 kr
Ca 347 kr
56 200 kr
53 490 kr
58 260 kr
674 400 kr
641 880 kr
699 120 kr
Arealplanlegger
Heltid
Kommunal
263 personer
143 personer
120 personer
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 304 kr
Ca 301 kr
Ca 306 kr
49 250 kr
48 790 kr
49 580 kr
591 000 kr
585 480 kr
594 960 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
49 780 kr
49 210 kr
50 460 kr
597 360 kr
590 520 kr
605 520 kr
Ca 307 kr
Ca 304 kr
Ca 311 kr
50 100 kr
49 380 kr
50 960 kr
601 200 kr
592 560 kr
611 520 kr
Arealplanlegger
Heltid
Privat
753 personer
315 personer
438 personer
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 337 kr
Ca 325 kr
Ca 348 kr
54 550 kr
52 710 kr
56 300 kr
654 600 kr
632 520 kr
675 600 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
57 360 kr
54 820 kr
59 180 kr
688 320 kr
657 840 kr
710 160 kr
Ca 354 kr
Ca 338 kr
Ca 365 kr
59 340 kr
55 700 kr
61 940 kr
712 080 kr
668 400 kr
743 280 kr
Arealplanlegger
Heltid
Statlig
105 personer
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 470 kr
545 640 kr
Ca 281 kr
Ca
Ca
45 710 kr
548 520 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 230 kr
578 760 kr
Ca 298 kr
Ca
Ca
48 930 kr
587 160 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.

Landmåler med måleinstrument.

Landmålar

Ein landmålar måler opp og markerer grenser i terrenget.

Energimontør i arbeid på strømliner

Energi­montør

Ein energi­montør arbeider med å bygge og halde ved like el-kraftnettet.

Betongarbeider støper gulv

Betong­fagarbeidar

Ein betong­fagarbeidar produserer betong­konstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.

Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.

Teknisk teiknar bruker dataverktøy i jobb

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.

Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.

Produktutviklar fiskefôr

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

Rørlegger

Røyrleggar

Ein røyrleggar tilpassar, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg og andre røyranlegg.

Kulde- og varmepumpemontør i arbeid

Kulde- og varmepumpe­montør

Ein kulde- og varmepumpe­montør monterer og held ved like kjøleanlegg og varmeattvinningsanlegg.

Heismontør i arbeid.

Heis­montør

Heis­montørar monterer, reparerer og held ved like heisar og rulletrapper.

Fiskebåt på feltet utenfor Senja i Troms.

Fiskar

Fiskarar driv med fangst av fisk. Arbeidet går føre seg på båtar av ulik storleik og med ulike reiskapar.