Bilete
Landskapsarkitekt tegner skisse
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Landskapsarkitekt

Ein landskapsarkitekt planlegg omgjevnadene vi har rundt oss.

Som landskapsarkitekt arbeider du med å planlegge og formgi utearealar i byar og større landskapsområde. Du kan planlegge areal som for eksempel bustadområde, parkar, veganlegg, idrettsanlegg, friluftsområde eller skoleområde. Landskapsarkitekten brukar kunnskapen sin til å utnytte moglegheitene som ligg i utearealet og ser samtidig etter konsekvensar inngrep kan ha.

Inngrep i de fysiske omgjevnadene kan ha påverknader for både folk og naturgrunnlaget. Som landskapsarkitekt må du ha interesse for menneske og emne som berekraftig samfunnsutvikling, migrasjon og klimaendringar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein landskapsarkitekt:

 • Utforming av grøntområde, gatar, veiar og plassar
 • Planlegge og utvikle tettstadar, byar og bygder
 • Forvaltning av natur- og kulturlandskap

Ein landskapsarkitekt har kompetanse innan samfunnsfag, form, estetikk, plantar, økologi, materialar og konstruksjon. Planlegging og teikning går føre seg for hand eller med dataprogram.

Ein del landskapsarkitektar forskar og underviser i fagfeltet.

Landskapsarkitektar samarbeider ofte med andre yrkesgrupper som anleggsgartnarararkitektar, byplanleggarar, ingeniørar og økonomar.

Hvor jobber landskapsarkitektar ?

Aktuelle arbeidsplassar i offentleg sektor kan vere ulike sektorar i kommunar, fylkar, Jernbaneverket eller Statens vegvesen. 

I privat sektor kan du enten arbeide på eigne landskapsarkitektkontor eller i konsulentfirma.

Personlige egenskaper

Som landskapsarkitekt er du løsningsorientert og kreativ. Du må ha god forståing av form og ha estetisk sans. Du har evne til å sjå for deg eit framtidig by-, natur- og kulturlandskap og ønske å ta del i utforminga av desse. Du bør også ha evna til å samarbeide og kommunisere godt med andre.

Utdanning

I Noreg kan du ta masterutdanning innan landskapsarkitektur ved tre universitet og høgskolar.

Etter- og vidareutdanning
Det er mogleg å ta ulike kurs ved Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller ved Senter for etter- og vidareutdanning ved NMBU (SEVU). Norske Landskapsarkitekters foreining (NLA) held òg kurs.

Hva jobber landskapsarkitektutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757207 - Master, landskapsarkitektur, toårig
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 651412 - Landskapsforvaltning og planlegging, treårig

Bedrifter

Landskapsarkitekt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2141113 - AREALPLANLEGGER
 • 2141117 - LANDSKAPSARKITEKT
 • 2141111 - OVERLANDSKAPSARKITEKT

Sist kvalitetsikret den 01. desember 2016, av NMBU