Bilete
Teknisk tegner bruker dataverktøy i jobb
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Teknisk teiknar

Ein teknisk teiknar lagar arbeidsteikningar for blant anna bygg, maskiner og anleggsprosjekt.

Som teknisk teiknar lagar du tekniske arbeidsteikningar for bygg, maskiner og anleggsprosjekt eller kart, illustrasjonar og 3D-modellar. Det meste av arbeidet skjer ved bruk av digitale verktøy innan dataassistert konstruksjon.

Som teknisk teiknar utarbeider du 3D-modellar og arbeidsteikningar etter informasjon frå fagspesialistar, som for eksempel designingeniørar og arkitektar. Tekniske teiknarar kan òg ha ansvar for å presentere prosjekt gjennom å utarbeide brosjyrar, publikasjonar og anna presentasjonsmateriell.

Som teknisk teiknar kan du ha ei rekkje ulike stillingstitlar, slik som DAK-operatør, teknisk designar, BIM-teknikar og 3D-visualiserer. Arbeidsområda kan veksle mykje, men felles for alle er at du konkretiserer og visualiserer idear ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy. 

Tekniske teiknarar samarbeider ofte med mange andre yrkesgrupper, slik som ingeniørar, dokumentørar, entreprenørar og arkitektar.

Hvor jobber tekniske teiknarar ?

Ein teknisk teiknar arbeider ofte med store produksjonsprosjekt og vil gjerne vere tilsett hos arkitektkontor, ingeniør- eller entreprenørfirma. Nokre er offentleg tilsette, medan andre er sjølvstendig næringsdrivande og tek konsulentoppdrag.

Personlige egenskaper

Som teknisk teiknar er det svært viktig at du er flink til å sjå løysingar, samtidig som du er presis og nøyaktig i arbeidet ditt. Du må vere strukturert, kompetent på data, god på samarbeid og kommunikasjon. Høge krav blir stilt til teknisk innsikt, utføring og nøyaktigheit.

Utdanning

Utdanning som teknisk teiknar, også kalla DAK-operatør eller BIM-teknikar, blir tilbydd ved fleire fagskular og fjernundervisingsinstitusjonar. Du kan òg ta kortare og lengre kurs på privatmarknaden.

Nokre studie, som arkitektur- og ingeniørutdanningane, omfattar opplæring i teknisk teikning. Det finst òg tilbod i høgare utdanning som teknisk teiknar ved utanlandske utdanningsinstitusjonar.

Sjå oversikt over utdanningar 
Sjå også søk på 3D-utdanningar

Opptakskrav
Vanlegvis generell studiekompetanse. Private skolar vurderar som regel realkompetanse på lik linje med studiekompetanse. Har du bakgrunn som handverkar, landskapsarkitekt, interiørkonsulent eller innan data, media eller liknande, vil du med teknisk teikning spisse den kompetansen du allereie har. 

Etter- og vidareutdanning
Med utdanning som teknisk teiknar har du eit godt grunnlag for vidare studiar innan teknisk design, arkitektur eller ingeniørfag. Med generell studiekompetanse kan du òg ta ei relevant universitets- eller høgskuleutdanning.

Hva er de vanligste utdanningene for tekniske teiknarar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Teknisk teiknar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7350122 - TEKNISK TEGNER
 • 3114130 - TEKNISK TEGNER (MASKIN)
 • 7350121 - DAK-OPERATØR
 • 7350123 - FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING)
 • 7350118 - KONSTRUKTØR (TEKNISK TEGNING)
 • 7350107 - MASKINTEGNER
 • 7350120 - OPTISK TEGNER
 • 7350119 - TEGNEASSISTENT
 • 7350111 - TEGNER (BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK)
 • 7350112 - TEGNER (ELEKTROTEKNIKK)
 • 7350113 - TEGNER (TEKNISK)
 • 7350114 - TEGNER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET)
 • 7350116 - TEKNISK ILLUSTRATØR
 • 7350102 - KARTGRAFIKER
 • 7350103 - KARTINSPEKTØR
 • 7350104 - KARTREPRODUSØR
 • 7350105 - KARTRETTER
 • 7350106 - KARTTEGNER

Sist kvalitetssikret den 18. oktober 2021, av Noroff