Bilete
Spesialpedagog underviser barn.

Yrkesbeskrivelse

Spesialpedagog

Ein spesialpedagog legg til rette for gode lærings- og oppvekstvilkår for personar som har særskilde læringsbehov.

Spesialpedagogen er spesialist i å leggje til rette for menneske med spesielle læringsbehov.

Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettingar, som for eksempel psykososiale vanskar, spesifikke lærevanskar (lese- og skrivevanskar, matematikkvanskar eller språkvanskar), synsvanskar, høyrselsvanskar, generelle lærevanskar (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser.

Som spesialpedagog fungerer du ofte som ei støtte for læraren. Spesialpedagogen kan kartleggje elevens vanskar, og så tilpasse aktivitet eller undervisning, arbeids- og opplæringsplanar og bruk av hjelpemiddel for eleven. Opplæringsplanen følgjast opp i samarbeid med læraren. 

Det er også vanleg at spesialpedagogar samarbeider med og rettleiar andre vaksne som personen har rundt seg til dagleg, for eksempel lærarar, førskolelærarar og foreldre. Spesialpedagogar samarbeider også med pedagogisk-psykologisk teneste (PPT).

Spesialpedagogar tilsett i undervisningsstillingar i skulen er oftast lærarutdanna som har valt spesialpedagogikk som emne i grunnutdanninga eller som vidareutdanning. Har du berre bachelor eller mastar i spesialpedagogikk, kan du bli tilsett som assistent eller andre stillingar i skulen. Vil du bli lærar, kan du eksempelvis ta lærarutdanning og søka innpass om spesialpedagogikk i grunnutdanninga. Det er mellom anna mogleg å ta master i spesialpedagogikk i grunnskulelærarutdanninga.

Ein del spesialpedagogar har spesialisert seg innanfor eit bestemt fagområde, for eksempel logopedisynsskadar, høyrselsskadar og utviklingshemming.

Hvor jobber spesialpedagogar ?

Spesialpedagogar jobbar gjerne i barnehagen og skulen, men kan jobbe på alle nivå. Mange spesialpedagogar jobbar på utdanningsinstitusjonar spesielt tilrettelagt for barn, unge og vaksne med spesielle læringsbehov. Mange jobbar òg i pedagogisk-psykologisk rådgivingsteneste (PPT), NAV, kompetansesenter eller i helse- og spesialsektoren der det er behov for personar med kompetanse til å hjelpe personar i spesielle livssituasjonar.

Spesialpedagogar kan òg arbeide i det private næringsliv, i internasjonale organisasjonar og med forsking.

Personlige egenskaper

Evne til å lære bort og å sjå ein person sine styrkar og særskilde behov, er viktig for spesialpedagogar. Det er nyttig å vere god til å kommunisere, samarbeide og til å planleggje.

Ein spesialpedagog må ha mykje tolmod og forståing. Du må også ha kjennskap til korleis menneske fungerer, og vere glad i å omgåast menneske.

Utdanning

Hva jobber spesialpedagogikkutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 824299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, forskerutdanning
 • 724299 - Spesialpedagogikk, uspesifisert, høyere nivå
 • 625304 - Spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 624206 - Videreutdanning, spesialpedagogikk
 • 624205 - Bachelor, spesialpedagogikk, treårig
 • 724203 - Cand.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824202 - Dr.philos.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824203 - Dr.polit.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 824201 - Dr.scient.-utdanning, spesialpedagogikk
 • 724204 - Hovedfagskandidat, spesialpedagogikk
 • 725302 - Lærerspesialist, spesialpedagogikk, videreutdanning for lærere
 • 724209 - Master, spesialpedagogikk, 1½-årig
 • 724207 - Master, spesialpedagogikk, toårig
 • 824204 - Ph.d.-program, spesialpedagogikk
 • 624202 - Spesialpedagogikk, lavere nivå

Hva er de vanligste utdanningene for spesialpedagogar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Spesialpedagog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2340105 - SPESIALPEDAGOG
 • 2340106 - KLINISK PEDAGOG (OFFENTLIG VIRKSOMHET)

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 20. april 2021, av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning