Bilete
Lektor gir musikkundervisning.

Yrkesbeskrivelse

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.

Lektor er stillingsnemninga til ein lærer som har tatt ein mastegrad frå universitet eller høgskole. Som lektor underviser du i det du har studert. 

Som lektor skal du leggje til rette for læring, utvikling og gode haldningar hos barn og unge. Det betyr at du skal førebu, gjennomføre og vurdere undervisning på bakgrunn av skolens verdigrunnlag og læreplanane i faget du underviser i. 

Ein lærar må ta omsyn for at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan trenge å få undervisninga lagt til rette for dei. Når enkeltelevar trenger ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få lagd eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog. Som lærer må du òg handtera ulike situasjonar, som for eksempel mobbing.  

Lektoren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektor, undervisningsinspektør og andre tilsette ved skolen. Det er òg viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

 

 

Hvor jobber lektorar ?

Lektoren kan jobbe ved ulike utdanningsinstitusjonar som grunnskolar, vidaregåande skolar, høgskolar, universitet, vaksenopplæring, folkehøgskolar, fagskolar med meir. Lektoren kan også jobbe i bedrifter som har behov for ulike typar opplysings- og informasjonsarbeid, både i og utanfor skolesektoren.

Personlige egenskaper

Du må like å jobbe med menneske og takle godt at arbeidskvardagen ofte er litt uføreseieleg. Ein lektor må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov, i tillegg til å sjå korleis elevane som ein gruppe skal fungere godt saman og styrke kvarandre. Du bør også klare å halde deg oppdatert på ny tilgjengeleg kunnskap og forsking på eige fagområdet.

Utdanning

Det er fleire måtar å bli lektor på. Du kan ta lektorutdanning, femårig grunnskolelærarutdanning, eller ein mastergrad  i skolerelevante fag i tillegg til mastergrad i skolerelevante fag i tillegg til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke mogelegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan mellom anna vidareutdanne deg innan pedagogikk eller fordjupe deg i enkelte fag. 

Etter eitt år godkjent vidareutdanning (60 studiepoeng ) får du tittelen lektor med vidareutdanning. Har du ei mastergrad er du kvalifisert til å søke doktorgrad innanfor ditt fagfelt. 

Hva jobber lektorutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 711101 - Cand.philol.-utdanning, engelsk
 • 711105 - Cand.philol.-utdanning, norsk/nordisk
 • 759903 - Cand.scient.-utdanning, realfagsdidaktikk
 • 759919 - Master, realfagsdidaktikk, toårig
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 623802 - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere

Bedrifter

Lektor i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2320106 - LEKTOR (FAGSKOLE)
 • 3310114 - LEKTOR (GRUNNSKOLE)
 • 2320103 - LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310108 - FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310106 - HØYSKOLELEKTOR
 • 2310112 - LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 2310117 - UNIVERSITETSLEKTOR
 • 2320102 - LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
 • 2310114 - HØYSKOLELÆRER
 • 2310118 - LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)
 • 3349113 - LÆRER (FOLKEHØYSKOLE)
 • 2310107 - STUDIELEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE)

Sist kvalitetsikret den 19. oktober 2018, av Utdanningsforbundet