Journalist intervjuer kvinne
Yrkesskildring

Journalist

favoritt ikon

Ein journalist samlar inn informasjon som formidlar vidare i aviser, nettaviser, fjernsyn eller radio. Sakene omhandlar ofte nyhende eller aktuelle hendingar.

Som journalist samlar du inn opplysingar, som du analyserer og vurderer, før du formidlar desse gjennom ulike media som aviser, radio, fjernsyn, internett, magasin, tidsskrift med meir.

Ofte er du tilsett i ein redaksjon og arbeider med eit bestemt område, for eksempel nyheiter, sport, kultur, utanriks eller anna. I små redaksjonar arbeider journalisten ofte innanfor fleire ulike område. 

Nokon journalistar spesialiserer seg også innan ulike media, for eksempel som videojournalist.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein journalist:

  • samle inn informasjon gjennom å observere, intervjue, videoar eller bilde
  • tilverke informasjonen, for eksempel gjennom å skrive ein artikkel
  • presentere informasjonen for lesarar, lyttarar og sjåarar i form av artiklar, reportasjar eller notisar
  • førebu intervju eller debattar
  • gjere research

Journalisttittelen er ikkje ein verna tittel, og kven som helst kan kalle seg journalist. Journalistrolla utøvast innan etiske og juridiske reglar, som mellom anna er nedfelte i Ver Varsam-plakaten. Språket og framstillinga av ei sak skal tilpassast i tråd med denne. Å framstille ei sak sett frå fleire sider, stille kritiske spørsmål og å verne kjeldene sine er nokre av dei viktigaste journalistikkfaglege prinsippa.

Journalisten har lojaliteten sin hos publikum, og skal basere sine saker på frie journalistiske vurderingar. Yrket må ikkje forvekslast med ein kommunikasjonsrådgivar eller informasjonskonsulent, som arbeider med å formidle bestemte bodskap.

Kvar arbeider journalistar?

Som journalist kan du arbeide i medieverksemder, som ulike avisredaksjonar, magasin, vekeblad, radiostasjonar, fjernsynsstasjonar og nettredaksjonar. Ein del personar med bakgrunn frå journalistikk byrjar å jobbe i offentlege og private informasjons- og kommunikasjonsavdelingar.

Journalisten kan mellom anna arbeide som researchar, reporter, programleiar eller produsent. Fleire journalistar arbeider som avis- eller nettredaktørar i fjernsyn, radio eller i trykt presse.

Personlege eigenskapar

Ein journalist bør vere samfunnsengasjert, kreativ og nysgjerrig. God munnleg og skriftleg framstillingsevne er ein føresetnad. Journalisten må like å vere saman med andre menneske og kunne arbeide under tidspress.

Utdanning

Kva jobbar journalistikkutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for journalistar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Journalist
Heltid
Alle sektorer
6 298 personer
2 728 personer
3 570 personer
Ca 314 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
50 880 kr
49 300 kr
52 130 kr
610 560 kr
591 600 kr
625 560 kr
Ca 314 kr
Ca 304 kr
Ca 322 kr
51 210 kr
49 460 kr
52 650 kr
614 520 kr
593 520 kr
631 800 kr
Ca 325 kr
Ca 312 kr
Ca 336 kr
52 680 kr
50 480 kr
54 360 kr
632 160 kr
605 760 kr
652 320 kr
Ca 325 kr
Ca 312 kr
Ca 336 kr
54 360 kr
51 710 kr
56 380 kr
652 320 kr
620 520 kr
676 560 kr
Journalist
Deltid
Alle sektorer
1 247 personer
623 personer
624 personer
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 040 kr
45 610 kr
46 480 kr
552 480 kr
547 320 kr
557 760 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 040 kr
45 610 kr
46 480 kr
552 480 kr
547 320 kr
557 760 kr
Ca 297 kr
Ca 289 kr
Ca 306 kr
48 110 kr
46 770 kr
49 590 kr
577 320 kr
561 240 kr
595 080 kr
Ca 297 kr
Ca 289 kr
Ca 306 kr
48 870 kr
47 450 kr
50 440 kr
586 440 kr
569 400 kr
605 280 kr
Journalist
Heltid
Privat
6 240 personer
2 694 personer
3 546 personer
Ca 314 kr
Ca 305 kr
Ca 322 kr
50 940 kr
49 360 kr
52 150 kr
611 280 kr
592 320 kr
625 800 kr
Ca 314 kr
Ca 305 kr
Ca 322 kr
51 280 kr
49 530 kr
52 690 kr
615 360 kr
594 360 kr
632 280 kr
Ca 325 kr
Ca 312 kr
Ca 336 kr
52 700 kr
50 480 kr
54 380 kr
632 400 kr
605 760 kr
652 560 kr
Ca 325 kr
Ca 312 kr
Ca 336 kr
54 390 kr
51 720 kr
56 410 kr
652 680 kr
620 640 kr
676 920 kr
Journalist
Deltid
Privat
1 242 personer
619 personer
623 personer
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 080 kr
45 740 kr
46 480 kr
552 960 kr
548 880 kr
557 760 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 287 kr
46 080 kr
45 740 kr
46 480 kr
552 960 kr
548 880 kr
557 760 kr
Ca 297 kr
Ca 289 kr
Ca 306 kr
48 130 kr
46 800 kr
49 580 kr
577 560 kr
561 600 kr
594 960 kr
Ca 297 kr
Ca 289 kr
Ca 306 kr
48 900 kr
47 490 kr
50 430 kr
586 800 kr
569 880 kr
605 160 kr
Programleder i TV eller radio
Heltid
Alle sektorer
304 personer
156 personer
148 personer
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
48 640 kr
48 660 kr
48 500 kr
583 680 kr
583 920 kr
582 000 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
48 640 kr
48 660 kr
48 500 kr
583 680 kr
583 920 kr
582 000 kr
Ca 332 kr
Ca 312 kr
Ca 353 kr
53 730 kr
50 500 kr
57 130 kr
644 760 kr
606 000 kr
685 560 kr
Ca 332 kr
Ca 312 kr
Ca 353 kr
54 110 kr
50 950 kr
57 440 kr
649 320 kr
611 400 kr
689 280 kr
Programleder i TV eller radio
Heltid
Privat
303 personer
156 personer
147 personer
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
48 640 kr
48 660 kr
48 500 kr
583 680 kr
583 920 kr
582 000 kr
Ca 300 kr
Ca 300 kr
Ca 299 kr
48 640 kr
48 660 kr
48 500 kr
583 680 kr
583 920 kr
582 000 kr
Ca 332 kr
Ca 312 kr
Ca 353 kr
53 750 kr
50 500 kr
57 190 kr
645 000 kr
606 000 kr
686 280 kr
Ca 332 kr
Ca 312 kr
Ca 353 kr
54 120 kr
50 950 kr
57 470 kr
649 440 kr
611 400 kr
689 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.

Arkeolog grev etter gamle boplasser i leire. Han bruker både lita skei og stor spade

Arkeolog

Arkeologar jobbar med gjenstandar og andre materielle spor frå fortidige og moderne samfunn.

Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til føretaket i sosiale medium, på nettsider, i pressa og i andre typer medium.

Rådgiver i offentlig sektor holder presentasjon.

Rådgivar i offentleg sektor

Rådgivar er ein av dei vanlegaste titlane for offentleg tilsette i Noreg.

Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.

Grafisk designer designer reklame på desktop

Grafisk designar

Som grafisk designar arbeider du med visuell kommunikasjon og formidlar idear gjennom bilete og tekst.

Mann går under skilt kor det står "Kriminalomsorgen – Oslo fengsel".

Kriminolog

Kriminologar arbeider med å forstå forholdet mellom kriminalitet og samfunn.

Mannlig forsker dypper slanger i reagensglass.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny.

Mediegrafikeren sitter foran en dataskjerm og utarbeider grafikk.

Mediegrafikar

Som mediegrafikar jobbar du med utforming og produksjon av visuell kommunikasjon.

en kvinne i  snakker på en talerstol

Statsvitar

Som statsvitar har du kunnskap om korleis samfunn vert organisert og styrt politisk og av den politiske åtferda til samfunnsborgarane.

Markedsføringskonsulent viser fram planar på et møte.

Marknadsførings­konsulent

Ein marknadsførings­konsulent ut­arbeider, formar og lanserer kampanjar for bedrifter.

En mann arbeider ved en pult.

Art director

Ein art director utviklar idear og konsept for TV og radio.