Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Yrkesbeskrivelse

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.

Grunnskolelærarar er lærarar i grunnskolen, og spesialiserer seg til å jobbe med 1. til 7. trinn eller 5. til 10.

Som grunnskolelærar skal du leggje til rette for læring, utvikling og gode haldningar hos barn og unge. Det betyr at du skal førebu, gjennomføre og vurdere undervisninga på bakgrunn av skulens verdigrunnlag og læreplanane for faga. Du bruker den faglege, pedagogiske og etiske kompetansen din for å leggje til rette for at alle elevar kan lære på ein best mogleg måte.

Nokre elevar kan ha behov for ekstra hjelp, og da skal du bidra til å få laget eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å lære. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog. Som lærar må du òg handtere mange ulike situasjonar, for eksempel mobbing.

I tillegg til undervisning i ulike skolefag spelar læraren ein viktig rolle i barn og unges sosialisering. Grunnskolelæraren skal engasjere seg i elevanes skolekvardag, og følgje med på kvar enkelt elevs personlege utvikling – både fagleg og sosialt.

Grunnskolelæraren samarbeider tett med lærarkollegaer, rektor/skoleleiar, undervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skolen. Det er også viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Grunnskolelærar var tidlegare  kalla allmennlærar. Omgrepet allmennlærar vil sannsynlegvis  brukast i mange år framover, men nye lærarstudentar  utdannast til grunnskolelærarar. Grunnskolelærarar kan òg ha tittelen adjunkt.

Video

Hvor jobber grunnskolelærarar ?

Som grunnskolelærar kan du arbeide i grunnskolen, det vil seie barne- og ungdomsskolen. Du er òg kvalifisert til å arbeide i vaksenopplæringa.

Med ekstra pedagogisk utdanning kan du òg arbeide i barnehage og med born med lærevanskar eller ulike utviklingshemmingar.

Personlige egenskaper

Som grunnskolelærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må hav evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og samtidig styrke kvarandre. Læraren må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekkje tilbod dersom du ynskjer vidareutdanning. Du kan for eksempel vidareutdanne deg innan pedagogikk eller fordjupe deg vidare i enkelte fag. Slike vidareutdanningstilbod finst ved dei fleste høgskolar og universitet i Noreg.

Les om etter- og vidareutdanning for lærarar hos Utdanningsdirektoratet.

Hva jobber lærarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 7221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 722101 - Master, grunnskolens norskfag, toårig
 • 6221 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanninger
 • 622199 - Allmenn-/grunnskolelærerutdanning, uspesifisert, lavere nivå
 • 622101 - Allmennlærerutdanning, fireårig
 • 622104 - Lærerhøgskole, treårig
 • 6234 - Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger
 • 623801 - Praktisk-pedagogisk utdanning for universitets- og høgskolekandidater
 • 6252 - Videreutdanninger for lærere, humanistiske og estetiske fag
 • 6256 - Videreutdanninger for lærere, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • 6253 - Videreutdanninger for lærere, pedagogikk
 • 6254 - Videreutdanninger for lærere, samfunnsfag og juridiske fag
 • 6251 - Videreutdanninger for lærere, uspesifisert
 • 625101 - Videreutdanning for allmenn-/grunnskolelærere og førskole-/barnehagelærere, uspesifisert
 • 6255 - Videreutdanninger for lærere, økonomiske og administrative fag

Bedrifter

Grunnskolelærar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2341 - Grunnskolelærere

Sist kvalitetsikret den 19. oktober 2018, av Utdanningsforbundet