Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.
Yrkesskildring

Bio­ingeniør

favoritt ikon

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøvar og andre typar biologisk prøvemateriale.

Ein bioingeniør sine kjerneoppgåver er å samle inn blodprøvar og andre typar biologisk prøvemateriale, og preparere, analysere og kvalitetssikre analyseresultat. Kvalitetssikra analyseresultat dannar eit viktig grunnlag for å stille diagnosar og gi riktig behandling.

Som bioingeniør brukar du avansert teknologisk utstyr, og du må drifte og vedlikehalde alle typar analysemaskinar. Maskinane er alt frå små handhalde pasientnære apparat til store automatiserte analysehallar.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein bioingeniør:

  • undersøke biokjemiske, fysiologiske og cellulære prosessar i kroppen, både normale og unormale
  • påvise sopp, bakteriar og virus
  • undersøke om bakteriar har utvikla antibiotikaresistens
  • tappe blodgivarar, lage blodprodukt og påvise ulike blodtypar hos givarar og mottakarar
  • gjennomføre gentestar og gi genetisk rettleiing til dei som har fått gjennomført ein gentest
  • tilarbeide og preparere celle-, vevsprøvar og organ frå pasientar for vidare undersøking
  • analysere legemiddel for å sjå etter forgiftingar, rusmisbruk eller å fastsette riktig mengde medisin
  • undersøke fysiologiske prosessar i kroppen med radioaktive isotopar

Ein bioingeniør jobbar tett med pasientar, og du må ta deg av dei på ein god måte. Bioingeniørar jobbar også saman med anna helsepersonell, som for eksempel legar og forskarar.

Bioingeniørar er ein beskytta tittel som krevje autorisasjon frå Helsedirektoratet. Bioingeniørar arbeidar etter eigne yrkesetiske retningslinjer. Yrkesetiske retningslinjer skal styrke og hjelpe den enkelte bioingeniør i vanskelege situasjonar. 

Kvar arbeider bioingeniører?

Som autorisert bioingeniør kan du arbeide i alle typar offentlege og private medisinske laboratorium, i forskingsinstitusjonar og i medisinsk tekniske firma. Eksempel på arbeidsplassar er sjukehus sine medisinske laboratorium, i private medisinske laboratorium, med veterinærmedisin, sal av medisinsk utstyr, på legekontor og i alle typar laboratorium med biologisk materiale.

Nokon jobbar også med produksjon av medisinar eller mat, forsking eller næringsmiddelkontroll. 

Personlege eigenskapar

Bioingeniørane må vere ryddige, nøyaktige og systematiske. Du må vere opptatt av hygiene og sikkerheit på laboratoriet. Du bør også vere opptatt av etikk. 

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Fleire av høgskolane og universitet har tilbod om masterstudium for bioingeniørar eller masterstudium som er fagleg relaterte.

Oversikt over tilbod for vidareutdanning hos NITO

Kva jobbar bioingeniørutdannede som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Bioingeniør
Heltid
Alle sektorer
5 868 personer
4 695 personer
1 173 personer
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 860 kr
42 530 kr
44 070 kr
514 320 kr
510 360 kr
528 840 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 272 kr
42 960 kr
42 630 kr
44 220 kr
515 520 kr
511 560 kr
530 640 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
43 130 kr
42 630 kr
45 120 kr
517 560 kr
511 560 kr
541 440 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 279 kr
44 060 kr
43 440 kr
46 540 kr
528 720 kr
521 280 kr
558 480 kr
Bioingeniør
Deltid
Alle sektorer
1 474 personer
1 295 personer
179 personer
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 250 kr
42 270 kr
41 310 kr
507 000 kr
507 240 kr
495 720 kr
Ca 261 kr
Ca 261 kr
Ca 255 kr
42 260 kr
42 290 kr
41 310 kr
507 120 kr
507 480 kr
495 720 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 273 kr
42 970 kr
42 820 kr
44 280 kr
515 640 kr
513 840 kr
531 360 kr
Ca 265 kr
Ca 264 kr
Ca 273 kr
43 580 kr
43 270 kr
46 270 kr
522 960 kr
519 240 kr
555 240 kr
Bioingeniør
Heltid
Privat
1 246 personer
885 personer
361 personer
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 030 kr
44 460 kr
45 910 kr
540 360 kr
533 520 kr
550 920 kr
Ca 278 kr
Ca 274 kr
Ca 283 kr
45 140 kr
44 520 kr
46 360 kr
541 680 kr
534 240 kr
556 320 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
46 130 kr
45 550 kr
47 560 kr
553 560 kr
546 600 kr
570 720 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 294 kr
47 330 kr
46 400 kr
49 620 kr
567 960 kr
556 800 kr
595 440 kr
Bioingeniør
Deltid
Privat
409 personer
326 personer
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca
42 080 kr
41 970 kr
504 960 kr
503 640 kr
Ca 260 kr
Ca 259 kr
Ca
42 120 kr
41 970 kr
505 440 kr
503 640 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
43 890 kr
42 920 kr
526 680 kr
515 040 kr
Ca 271 kr
Ca 265 kr
Ca
45 090 kr
43 620 kr
541 080 kr
523 440 kr
Bioingeniør
Heltid
Statlig
4 585 personer
3 778 personer
807 personer
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 480 kr
42 280 kr
43 510 kr
509 760 kr
507 360 kr
522 120 kr
Ca 262 kr
Ca 261 kr
Ca 269 kr
42 590 kr
42 390 kr
43 600 kr
511 080 kr
508 680 kr
523 200 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
42 310 kr
41 950 kr
44 000 kr
507 720 kr
503 400 kr
528 000 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 272 kr
43 180 kr
42 760 kr
45 140 kr
518 160 kr
513 120 kr
541 680 kr
Bioingeniør
Deltid
Statlig
1 016 personer
922 personer
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca
42 260 kr
42 430 kr
507 120 kr
509 160 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca
42 280 kr
42 460 kr
507 360 kr
509 520 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca
42 660 kr
42 840 kr
511 920 kr
514 080 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca
43 060 kr
43 220 kr
516 720 kr
518 640 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Bioteknolog i laboratorium

Bio­teknolog

Bio­teknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.

Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologar studerer levande organismar slik som bakteriar, sopp, virus og amøbar.

Obduksjonstekniker obduserer et lik

Autopsi­teknikar

Autopsi­teknikaren ut­fører obduksjonar og steller lik.

Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.

Sivilingeniørar på byggeplass.

Sivil­ingeniør

Sivil­ingeniøren har mastergrad i teknologi. Sivil­ingeniøren utviklar teknologiske løysingar og jobbar med forsking, undervising, prosjektarbeid og leiing.

HMS-ingeniør inspiserer en bygning

HMS-­ingeniør

Som HMS-­ingeniør hjelper du til med å betre helsa, miljøet og sikkerheita på ein arbeidsplass.

Nevrolog

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sjukdommar i nervesystemet.

Matematiker

Matematiker

Ein matematikar arbeider vanlegvis med ulik bruk av matematikk, matematisk forsking eller undervising.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandlar du tenner.