Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk. Som bas/nettmann har du hovudansvaret for at fisket går føre seg på ein effektiv måte, at fangstutstyret er i god stand og at det blir brukt på ein sikker og korrekt måte.

Basen/nettmannen jobbar om bord på ein trålar eller eit notfartøy. På nokre fartøy har basen ansvaret for sjølve notkastinga. Det gjerast i samarbeid med skipperen, for å finne fisken og sette ut nota i samsvar med rørslene til fisken og straumforholda. Det er små marginar mellom suksess og fiasko.

Nettmann blir også kalla trålbas og notbas.

Hvor jobber bas/nettmenn ?

Nettmannen jobbar om bord på tråle- eller notfiskefartøy.

Personlige egenskaper

Som nettmann bør du ha gode leiareigenskapar. Du må kunne jobbe både sjølvstendig og saman med andre. Du bør vere løysingsorientert og ha gode kommunikasjonsevner. Elles bør du trivst med å vere på havet, da du kan vere borte frå heimen over lange periodar.

Utdanning

Det er ingen formelle krav om fagbrev for å kunne arbeide som bas/nettmann. Mange vel like fullt å ta ei vidareutdanning for å styrkje posisjonen sin i arbeidslivet.

Etter- og vidareutdanning
Med fagbrev i fiske- og fangstfaget, kan du søke deg inn på teknisk fagskole for å bli skipper eller styrmann.

Bedrifter

Bas/Nettmann i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 6411109 - NOTBAS
  • 6411126 - TRÅLBAS
  • 6411113 - NETTMANN

Sist kvalitetsikret den 20. februar 2017, av Fiskeri- og habruksnæringens landsforbund / Sett Sjøbein, Norsk sjømannsforbund, Norsk sjøoffiserforbund