Ma­ri­tim elek­tri­ker

For meg er det fan­tas­tisk å kun­ne opp­le­ve ver­den på den­ne må­ten. Jeg kan mønst­re på i en ver­dens­del og av­slut­te tur­nu­sen i en an­nen ver­dens­del, forteller Emilie.
En person i hvit dress med blå himmel bak
Emilie Skjolden , 22 år
Maritim elektriker
Cruiseskipet Viking Neptune
«Å job­be hardt i ti uker og ha fri i ti uker, pas­ser meg per­fekt.»
― Emilie Skjolden
Intervju:
Guri Hegge
Publisert: 04.10.2023
«Å job­be hardt i ti uker og ha fri i ti uker, pas­ser meg per­fekt.»
― Emilie Skjolden
«Da jeg så bå­ten som jeg skul­le job­be på, så glit­ret det i øy­ne­ne mine.»
― Emilie Skjolden

Hvor­for valg­te du å bli ma­ri­tim elek­tri­ker?

– Jeg vil­le ikke gjø­re som alle and­re, men viss­te ikke helt hva jeg skul­le vel­ge av ut­dan­ning. På en ut­dan­nings­mes­se ble jeg spurt om hva som var mine fa­vo­ritt­fag. Jeg svar­te re­al­fag, og vei­le­der­ne jeg møt­te på ut­dan­nings­mes­sa for­klar­te meg på en vel­dig bra måte, hvor­dan re­al­fag og elek­tro­fag hen­ger sam­men. Det­te før­te til at jeg søk­te på det­te.

Et­ter at jeg be­gyn­te på elek­tro, fikk jeg vite om ma­ri­tim elek­tri­ker, så det var et­ter Vg1 jeg fant ut at det var noe jeg vil­le prø­ve. På Vg3 ble fa­ge­ne mer og mer in­ter­es­sant.

Da jeg kom om bord på bå­ten hvor jeg star­tet som lær­ling, var jeg helt sik­ker på at det­te var et rik­tig valg for meg. I det øye­blik­ket jeg så bå­ten jeg skul­le job­be på, så glit­ret øy­ne­ne mine.

Image
En person står i en stige, i en hvit dress med gul sele. Blå himmel i bakrgunnen.
Foto: Privat

Hvor­dan er en van­lig ar­beids­dag for deg?

– Jeg mø­ter på mor­gen­mø­te med kol­le­ga­er klok­ka 08.00, og da sjek­ker vi sy­ste­met hvor vi får inn ar­beids­opp­drag fra and­re av­de­lin­ger på bå­ten, for ek­sem­pel kjøk­ke­net el­ler re­sep­sjo­nen. Vi plan­leg­ger da­gen og for­de­ler ar­beids­opp­drag.

Det er i ho­ved­sak to ty­per opp­drag, både ufor­ut­set­te, kor­te opp­drag el­ler stør­re ved­li­ke­hold som er plan­lagt og går over leng­re tid.

Van­lig­vis tar jeg små has­te­opp­drag først, og fort­set­ter med stør­re ved­li­ke­hold se­ne­re på da­gen. Vi har lunsj mel­lom klok­ka 12 og 13, og et­ter lunsj er det mest job­bing med stør­re ved­li­ke­hold, og det kan for ek­sem­pel være jobb i ma­ski­nen på bå­ten.

Vi har fel­les kaf­fe­pau­se klok­ka 15, og et­ter­på plan­leg­ger vi nes­te dag og sta­tus på de sto­re ved­li­ke­holds­opp­dra­ge­ne.

Jeg job­ber ale­ne på man­ge opp­drag, men vi rin­ger ofte hver­and­re når vi ser at vi tren­ger å job­be to el­ler fle­re sam­men, for ek­sem­pel i ma­skin­rom­met.

Ar­beids­da­gen er fra 08.00 til 20.00 hver dag, 7 da­ger i uka. Det er også en del av job­ben at jeg kan bli opp­ringt i lø­pet av nat­ta for å gjø­re et has­te­opp­drag.

Hva kre­ves for å job­be som ma­ri­tim elek­tri­ker?

– Ut­dan­nings­lø­pet er å gå vg1 Elek­tro, vg2 Elenergi og Vg3 Ma­ri­tim elek­tri­ker. Et­ter tre år på sko­le er det to år i lære på båt. Læ­re­ti­da kre­ver tolv må­ne­der farts­tid på båt, og det be­tyr i prak­sis at læ­re­ti­da tar to år og av­slut­tes med fag­prø­ve, som går over en uke. I læ­re­ti­da var jeg på fire for­skjel­li­ge bå­ter, og fikk er­fa­ring fra uli­ke ar­beids­opp­ga­ver og uli­ke ar­beids­mil­jø.

Hvem pas­ser det­ter yr­ket for, og hvem pas­ser det ikke for?

– Det av­hen­ger noe av hvil­ken type båt du job­ber på. Ar­beids­opp­ga­ve­ne kre­ver at du all­tid må sto­le på egne av­gjø­rel­ser. Yr­ket pas­ser for deg som tri­ves med at noen opp­ga­ver has­ter, og du må kun­ne snu deg rundt og skif­te fo­kus raskt. Du må ha evne til å se «hvor det bren­ner» ak­ku­rat nå.

Det er tur­nus­ar­beid, med ti uker på jobb og ti uker av, så du må tri­ves med å være len­ge bor­te fra fa­mi­lie og ven­ner. Tur­nu­sen kan va­ri­e­re med an­tall uker av og på. Jeg har vært på jobb i fem må­ne­der sam­men­hen­gen­de, og syn­tes det var bare gøy og læ­re­rikt. Det er hardt ar­beid når du er ute på jobb, men du har også mas­se fri. Jeg syns det er bare for­de­ler med en sånn jobb­tur­nus.

Hvis du er ut­ad­vendt og tri­ves med mye folk rundt deg, så pas­ser du godt til å job­be på cruise­skip, men om du er mer inn­ad­vendt, så vil du kan­skje pas­se bed­re til å job­be på en mind­re båt.

Å job­be som ma­ri­tim elek­tri­ker på båt, kre­ver sjø­manns­at­test, som har BMI-krav, så du må pas­se vek­ta. Det er et yrke som kre­ver at både hode og kropp er i god form, og du må kun­ne job­be tolv-tim­ers dag uten pro­ble­mer.

Hvis du ikke kan gjø­re tun­ge løft, job­be på tran­ge ste­der el­ler job­be i høy­den, så pas­ser ikke det­te yr­ket for deg. Om du ofte blir sjø­syk om bord, så vil den­ne job­ben bli kre­ven­de.

Du må også hånd­te­re at det er kul­tur­for­skjel­ler i ar­beids­mil­jø­et på en båt, og det kan i noen si­tua­sjo­ner være en ut­ford­ring. På en av bå­te­ne som jeg var på, så var det en fyr som men­te at kvin­ner ikke had­de noe i ma­ski­nen å gjø­re.

Hva li­ker du best med å være ma­ri­tim elek­tri­ker?

– Det jeg syns er vel­dig spen­nen­de er å job­be med de and­re tek­nis­ke av­de­lin­ge­ne om bord på bå­ten, for ek­sem­pel ra­dar­sy­ste­met og die­sel­ge­ne­ra­to­re­ne.

Jeg har vel­dig gode ar­beids­kol­le­ga­er og le­de­re, som gir meg ut­ford­rin­ger. De push­er meg hardt for å se meg mest­re nye opp­ga­ver.

For meg er det fan­tas­tisk å kun­ne opp­le­ve ver­den på den­ne må­ten. Jeg kan mønst­re på i en ver­dens­del og av­slut­te tur­nu­sen i en an­nen ver­dens­del. Jeg har blant an­net hop­pet fra et tårn i fritt fall på New Zealand og spist kro­ko­dil­le i Au­stra­lia.

Hva li­ker du mi­nst?

– Noe av det jeg ikke li­ker så godt, er å bli ringt opp i lø­pet av nat­ten for mind­re vik­ti­ge opp­drag. Det kan også til ti­der være slit­somt å måt­te for­kla­re hvor­for ting ikke går som øns­ket til and­re av­de­lin­ger om bord, hvor de har mind­re tek­nisk inn­syn. Men i det sto­re bil­det er det vel­dig lite jeg ikke li­ker med job­ben min. 

Image
En person står i hvit arbeidsdress med papirer i hånda i et rom for elektrisk anlegg på et skip
Foto: Privat

Hvil­ke and­re mu­lig­he­ter fin­nes in­nen­for yr­ket?

– Som ma­ri­tim elek­tri­ker kan du job­be på både cruise­skip, tank­skip el­ler ol­je­rigg. Du kan også job­be på land, hvor du job­ber med å sup­ple­re bå­ter med nytt ut­styr, el­ler som ser­vi­ce­tek­ni­ker.

Det er mu­lig­he­ter for å ta vi­de­re­ut­dan­ning og bli elek­tro­in­gen­iør.

Hva tje­ner en ma­ri­tim elek­tri­ker?

– Inn­tek­ten va­ri­e­rer mye, av­hen­gig av hvor du job­ber og hvil­ket flagg bå­ten går un­der.

Års­lønn kan være fra 550 000 kro­ner til 1 mil­li­on kro­ner.

Hvor­dan er sjan­se­ne for å få jobb som ma­ri­tim elek­tri­ker?

– Et­ter du er fer­dig ut­dan­net med fag­brev, så er det lett å få jobb. Det som kan være van­ske­lig, er å få lær­ling­plass. Men får du lær­ling­plass og job­ber hardt i læ­re­ti­da, så er det et­ter­spør­sel et­ter den­ne yr­kes­grup­pen.

Hvis du har litt in­ter­es­se for elek­tro, men er usik­ker på hva du vil, så har du in­gen ting å tape på å prø­ve. Det er så man­ge mu­lig­he­ter og så man­ge kryss­løp hvis du star­ter på elek­tro­fag.

Tilhørende utdanninger

Maritim elektrikerfag

Du lærer å installere og vedlikeholde elektriske, elektroniske og digitale systemer for skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger. En maritim elektriker skal også kunne jobbe innenfor industri, helsevesen, næringsvirksomhet og boliger.

Finn studier