Fiskehelsebiolog sjekkar liten fisk
Yrkesskildring

Fiskehelsebiolog

favoritt ikon

Som fiskehelsebiolog behandlar du sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Ein fiskehelsebiolog har same oppgåver som veterinærar har for dyr på land, og behandlar sjukdommar hos fisk og andre organismar under vatn.

Som fiskehelsebiolog, eller veterinær med spesialisering i akvakultursjukdommar, førebygger, påviser og behandlar du sjukdom hos fisk. Målet er å auke produksjonen og redusere dødelegheita ved eit oppdrettsanlegg. Som fiskehelsebiolog skriv du òg ut reseptar for å behandle sjukdommar.

Tittelen fiskehelsebiolog er ein lovverna yrkestittel med rett til autorisasjon frå Mattilsynet, og er sidestilt med veterinærtittelen or arbeid med helse hos fisk og andre organismar i vatn.

Fiskehelsebiologar rapporterer til myndigheitene og passar på at lovar og regelverk om hygiene, dyrevelferd og veterinærkontrollar blir følgde. Fiskehelsebiologen kan òg gi råd, forske på sjukdommar og parasittar, arbeide med ernæring, samt lage vaksinar og andre medisinar.

Feltet er i sterk utvikling, og dagens fiskehelsebiologar har mange moglegheiter.

Kvar arbeider fiskehelsebiologar?

Fiskehelsebiologar kan arbeide i privat og offentleg sektor i fiskehelsetenesta, i farmasiindustrien, i fôrfirma, i oppdrettsnæringa, i nasjonal eller internasjonal forvalting og for konsulentfirma.

Personlege eigenskapar

Du bør vere nøyaktig, sjølvstendig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vidare bør du ha interesse for kjemi, biologi, fisk og akvamedisin.

Utdanning

Det er to hovudvegar til å bli fiskehelsebiolog. Du kan ta det femårige profesjonsstudiet med integrert master i fiskehelse og søke om autorisasjon som fiskehelsebiolog. Alternativt kan du utdanne deg til veterinær og spesialisere deg i akvakultursjukdommar.

Kva jobbar fiskehelseutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Havbruksarbeider
Deltid
Alle sektorer
1 569 personer
449 personer
1 120 personer
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
33 870 kr
32 690 kr
34 370 kr
406 440 kr
392 280 kr
412 440 kr
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
35 080 kr
33 300 kr
35 750 kr
420 960 kr
399 600 kr
429 000 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
Ca 223 kr
35 680 kr
34 410 kr
36 170 kr
428 160 kr
412 920 kr
434 040 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
Ca 223 kr
38 480 kr
36 260 kr
39 340 kr
461 760 kr
435 120 kr
472 080 kr
Havbruksarbeider
Heltid
Alle sektorer
4 715 personer
548 personer
4 167 personer
Ca 276 kr
Ca 246 kr
Ca 280 kr
44 700 kr
39 790 kr
45 290 kr
536 400 kr
477 480 kr
543 480 kr
Ca 276 kr
Ca 246 kr
Ca 280 kr
47 560 kr
41 370 kr
48 300 kr
570 720 kr
496 440 kr
579 600 kr
Ca 279 kr
Ca 244 kr
Ca 284 kr
45 230 kr
39 450 kr
45 990 kr
542 760 kr
473 400 kr
551 880 kr
Ca 279 kr
Ca 244 kr
Ca 284 kr
49 190 kr
42 210 kr
50 100 kr
590 280 kr
506 520 kr
601 200 kr
Havbruksarbeider
Privat
6 270 personer
992 personer
5 278 personer
Ca 267 kr
Ca 232 kr
Ca 273 kr
43 300 kr
37 510 kr
44 270 kr
519 600 kr
450 120 kr
531 240 kr
Ca 267 kr
Ca 232 kr
Ca 273 kr
45 950 kr
38 900 kr
47 120 kr
551 400 kr
466 800 kr
565 440 kr
Ca 271 kr
Ca 235 kr
Ca 276 kr
43 840 kr
38 090 kr
44 780 kr
526 080 kr
457 080 kr
537 360 kr
Ca 271 kr
Ca 235 kr
Ca 276 kr
47 630 kr
40 600 kr
48 780 kr
571 560 kr
487 200 kr
585 360 kr
Havbruksarbeider
Deltid
Privat
1 564 personer
448 personer
1 116 personer
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
33 870 kr
32 660 kr
34 390 kr
406 440 kr
391 920 kr
412 680 kr
Ca 209 kr
Ca 202 kr
Ca 212 kr
35 080 kr
33 300 kr
35 790 kr
420 960 kr
399 600 kr
429 480 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
Ca 224 kr
35 710 kr
34 410 kr
36 210 kr
428 520 kr
412 920 kr
434 520 kr
Ca 220 kr
Ca 212 kr
Ca 224 kr
38 520 kr
36 270 kr
39 390 kr
462 240 kr
435 240 kr
472 680 kr
Havbruksarbeider
Heltid
Privat
4 706 personer
544 personer
4 162 personer
Ca 276 kr
Ca 246 kr
Ca 280 kr
44 710 kr
39 800 kr
45 300 kr
536 520 kr
477 600 kr
543 600 kr
Ca 276 kr
Ca 246 kr
Ca 280 kr
47 570 kr
41 390 kr
48 310 kr
570 840 kr
496 680 kr
579 720 kr
Ca 279 kr
Ca 245 kr
Ca 284 kr
45 270 kr
39 650 kr
46 000 kr
543 240 kr
475 800 kr
552 000 kr
Ca 279 kr
Ca 245 kr
Ca 284 kr
49 230 kr
42 430 kr
50 120 kr
590 760 kr
509 160 kr
601 440 kr
Havbruksarbeider
Alle sektorer
6 284 personer
997 personer
5 287 personer
Ca 267 kr
Ca 231 kr
Ca 273 kr
43 270 kr
37 490 kr
44 260 kr
519 240 kr
449 880 kr
531 120 kr
Ca 267 kr
Ca 231 kr
Ca 273 kr
45 920 kr
38 850 kr
47 110 kr
551 040 kr
466 200 kr
565 320 kr
Ca 270 kr
Ca 234 kr
Ca 276 kr
43 800 kr
37 950 kr
44 760 kr
525 600 kr
455 400 kr
537 120 kr
Ca 270 kr
Ca 234 kr
Ca 276 kr
47 580 kr
40 440 kr
48 760 kr
570 960 kr
485 280 kr
585 120 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken