Kvalitetssikret av Utdanningsforbundet, seksjon for utdanning og forskning 23. april 2021

Faglærar

Ein faglærar er ein lærar og pedagog med spesiell kompetanse innanfor eit fagfelt.

Arbeidsoppgaver

Faglærarar og yrkesfaglærar har forskjellige kompetansar og underviser innanfor faga sine. 

Faglærarar har spisskompetanse innanfor praktisk-estetiske fag som til dømes musikk, formgivning eller*kroppsøving.

Yrkesfaglærarar har spisskompetanse innan ei rekke ulike fagfelt, som til dømes bygg- og anleggsteknikk eller helse- og *oppvekstfag. Mange yrkesfaglærarar har erfaring i yrket dei underviser i.

Ein faglærar støttar barn og vaksne i læringa deira, utvikling og danning. Som både faglærar og yrkesfaglærar skal du førebu, gjennomføra og vurdera undervisning på bakgrunn av verdigrunnlaget til skulen og læreplanane i faget du underviser i.

Som lærer er det viktig at du har gode faglege, pedagogiske og sosiale evner. Du må ta omsyn til at alle elevar er forskjellige, og at nokon av dei kan ha behov for tilrettelagt undervisning. Når enkeltelever treng ekstra hjelp, skal læraren bidra til å få laga eit pedagogisk opplegg som gjer det enklare for desse barna å læra. Dette kan gjerne gjerast i samarbeid med ein spesialpedagog.  Som lærer må du òg handtera mange ulike situasjonar, for døme mobbing.

Nokre vanlege arbeidsoppgåver:

  • setja deg inn i læreplanar og læringsmål for faga
  • planlegga undervisninga
  • vurdera undervsiningen og elevanes arbeid
  • skapa godt eit godt lærings- og klassemiljø

Du samarbeider tett med andre lærarar, rektor, undervisningsinspektør, avdelingsleiar og andre tilsette ved skulen. Det er òg viktig å ha eit godt samarbeid med foreldre.

Hvor jobber faglærarar ?

Faglærere jobber i grunnskolen, i videregående opplæring og på kulturskole.

Yrkesfaglærere jobber i grunnskolen og i yrkesfaglige programområder i videregående opplæring.

Du kan også jobbe ved opplæringskontor, folkehøgskoler, i voksenopplæringen eller andre arbeidsplasser som trenger din pedagogiske eller faglige kompetanse.

Intervjuer

Portettfoto av Faglærer i design, kunst og håndverk Lisa Tomren

Faglærer i design, kunst og håndverk

Lisa Vik Tomren

Jeg har alltid hatt interesse for å skape og være kreativ, sier Lisa Vik Tomren.

Viktige egenskaper

Som grunnskolelærar er det viktig at du liker å arbeide med menneske og takle ein ikkje føreseieleg arbeidskvardag. Du må hav evna til å sjå elevane som ei gruppe som skal fungere godt saman, og samtidig styrke kvarandre. Læraren må klare å sjå kvar enkelt elev sine evner, interesser og behov. På denne måten kan lærarar bidra til ein godt klasse miljø og eit godt grunnlag for læring. Det er òg viktig å halde seg oppdatert på ny, tilgjengeleg kunnskap og forsking på området.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det finst treårig yrkesfaglærarutdanning og treårig faglærarutdanning ved fleire av landets universitet og høgskolar. Du kan også studere eit fagfelt på universitet eller høgskole (på minst bachelornivå), og deretter ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Faglærarutdanninga i yrkesfag byggjer på fagbrev, sveinebrev eller liknande yrkesutdanning frå vidaregåande opplæring og minimum to års relevant yrkespraksis etter fagutdanninga.

Etter- og vidareutdanning
Som lærar har du ei rekke moglegheiter dersom du ønsker vidareutdanning. Du kan til dømes vidareutdanne deg innan pedagogikk. Du kan også fordjupe deg vidare i enkeltfag. Dei fleste høgskolane og universiteta i Noreg tilbyr slike moglegheiter for vidareutdanning.

De som jobber som faglærarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med faglærarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3341102 - YRKESFAGLÆRER
  • 3341101 - FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE)
  • 3310102 - FAGLÆRER (GRUNNSKOLE)

Andre yrke

Kvinnelig adjunkt som underviser i klasserom

Adjunkt

Ein adjunkt er ein lærer med ein fireårig lærarutdanning eller som har ein bachelorgrad og praktisk pedagogisk utdanning. Som lærer arbeider adjunktar med barn, unge og vaksne i skolen.
Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Barne- og ungdomsarbeider leker med barn.

Barne- og ungdomsarbeidar

Ein barne- og ungdomsarbeidar arbeider med pedagogiske tilbod for born og ungdom.
Barnehageassistent leser med barna.

Barnehageassistent

Som barnehageassistent hjelper du til med de daglege aktivitetane og gjeremåla i ein barnehage.
Barnehagelærar saman med barn.

Barnehagelærar

Som barnehagelærar er du med på å skapa eit trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom leik, læring, omsorg og danning.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Barnevernspedagog snakker med barn.

Barnevernspedagog

Barnevernspedagogar førebyggjer, løyser konfliktar og gir omsorg til barn og unge.
Hundeskolen Veiviseren i Vestby trener førerhunder og servicehunder.

Førarhundtrenar

Førarhundtrenaren trenar opp førarhundar til blinde og svaksynte.
Grunnskolelærer underviser barn i klasserom

Grunnskolelærar

Ein grunnskolelærar arbeidar med elevar frå 1–10. klasse.
Helsesykepleier måler hodeomkretsen til nyfødt baby.

Helsesjukepleiar

Som helsesjukepleiar gjer du eit viktig arbeid med å ta vare på den fysiske og psykiske helsa til barn og unge.
Idrettstrener sekunderer svømmer i bassenget

Idrettstrenar

Ein idrettstrenar planlegg og legg til rette for trening og konkurranse.
Illustrasjonsbilde av jordmor ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer utfører også svangerskapskontrollar og oppfølging i barseltida.