Gjennomgått i samarbeid med TietoEVRY 03. februar 2022

Dataingeniør

Som dataingeniør jobbar du med systemutvikling og drift av maskiner eller system.

Arbeidsoppgaver

Datateknologi finst i alt frå tradisjonelle datamaskiner, telefonar, bilar og til ulike datastyrte maskiner som utfører oppgåver som tidlegare blei gjort manuelt. Det finst mange ulike jobbar innan teknologi og utvikling. 

Dataingeniør er ei omsetjing av det engelske data engineer og det blir i dag brukt på ei rekke stillingar i tillegg til dataingeniør. Ein dataingeniør kan til dømes jobba som systemutviklar, IT-prosjektleder, datanalytiker,  IT-adminstrator og sikkerheitsrådgivar IT.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein dataingeniør kan vere:

 • drifte og halde ved like datasystem, under dette oppdatere programvarer, utstyr og databasar, sette i verk tiltak for informasjonssikkerheit og bidra med teknisk støtte
 • systemutvikling, medrekna systemdesign, programmering av til dømes programvare, utvikling av maskinvare, og å gi tilrådingar om mellom anna val av system
 • webutvikling, det vil seie å lage nyttevenlege nettsider
 • automatisering
 • forsking på til dømes kunstig intelligens, nye programmeringsspråk, nye programmeringsmetodar og informasjonssikkerheit
 • ikkje-tekniske oppgåver som administrasjon, arbeidsleiing, marknadsføring, økonomisk styring, instruksjon og undervising

Kor jobbar dataingeniørar?

Dataingeniørar jobbar både i privat og offentleg sektor, ofte med drift, systemutvikling eller forsking. Dei fleste dataingeniørar driv med ei eller anna form for systemutvikling.

Mange dataingeniørar i offentleg sektor jobbar med drift og vedlikehald av interne nettverk og system. Mange bedrifter har eigne dataingeniørar, medan andre gjer bruk av IT-bedrifter som leverer IT-tenester til andre. Dataingeniørar jobbar også i oljeindustrien, med utvikling av ny programvare eller drift av etablerte system. Mediebedrifter treng gjerne dataingeniørar til utvikling og oppdatering av publiseringssystem.

Bli med ein dataingeniør på jobb

Korleis er det å jobbe som dataingeniør?

Viktige eigenskapar for ein dataingeniør

I tillegg til teknisk innsikt, bør du ha ei interesse for teknologi og data. Ingeniøren jobbar gjerne med å definere teoretiske problem, for så å løyse dei i praksis. Dersom du skal jobbe som ingeniør er det derfor viktig at du har både teoretiske ferdigheiter og praktisk sans.

Kva tener dataingeniørar?

Korleis utdannar du deg til dataingeniør?

Kva jobbar dataingeniørutdanna med?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2023. Tall fra november 2022. Forklaring til statistikken
 • 782911 - Master of Science, security and cloud computing, toårig
 • 782910 - Master, informasjonssikkerhet, 1½-årig
 • 782902 - Master, informasjonssikkerhet, toårig
 • 755108 - Master, teknologi, elektronikk, femårig
 • 755102 - Sivilingeniørutdanning, elektronikk
 • 755101 - Sivilingeniørutdanning, teknisk kybernetikk
 • 754115 - Master, informatikk, toårig
 • 754111 - Master of Science, informatikk, toårig
 • 754106 - Sivilingeniørutdanning, datateknikk
 • 7541 - Informasjons- og datateknologi
 • 655106 - Bachelor, ingeniørfag, elektro, treårig
 • 655102 - Høgskoleingeniørutdanning, elektro, treårig
 • 654133 - Bachelor, IT-drift og informasjonssikkerhet, treårig
 • 654118 - Videreutdanning, informatikk
 • 654114 - Høgskoleingeniørutdanning, data, treårig

Bedrifter: Kor jobbar dataingeniørar?

Her finn du ei oversikt over bedrifter som har stillingar i dette yrket eller liknande yrke. Dette kan vere nyttig for den som leitar etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplassar. Oversikta kan også vere nyttig for skular som vil finne bedrifter dei kan samarbeide med.

Bedrifter med dataingeniørar

Vigo

Informasjon om løpande lærekontraktar og godkjende lærebedrifter blir fylkesvis henta frå Vigo. Alle fylka i landet har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no  for å få denne informasjonen presentert nettsidene våre.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi frå Navs Arbeidsgivar- og arbeidstakarregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med rett stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-kodar) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggjarar, og andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil finnast nokre unøyaktigheiter og feilregistreringar.

Me har knytt flest mogleg av Nav sine 9000 stillingstitlar opp mot 600 yrkesskildringar på Utdanning.no . Dette er ein manuell prosess og feil kan finnast. Vi jobbar kontinuerleg med å kvalitetssikre desse koplingane og tek gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret er kopla til meir enn éi yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse enkeltyrka vil det samla stillingstalet bli for høgt.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

 • 3120137 - SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT)
 • 3120136 - NETTVERKSTEKNIKER
 • 3120135 - KUNDESTØTTE (IKT)
 • 3120133 - DATAKONSULENT (DRIFT)
 • 3120132 - DATAKONSULENT (SUPPORT)
 • 3120129 - DRIFTSUTVIKLER (IT)
 • 3120128 - DRIFTSADMINISTRATOR (IT)
 • 3120127 - INGENIØR (INFORMATIKK)
 • 3120126 - IT-MEDARBEIDER
 • 3120125 - NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT)
 • 3120123 - DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT)
 • 3120122 - DRIFTSKONSULENT IT
 • 3120121 - LEDER IT BRUKERSTØTTE
 • 3120120 - IT-OPERATØR
 • 3120117 - SYSTEMASSISTENT (DATA)
 • 3120116 - PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA)
 • 3120113 - INGENIØR (IT)
 • 3120112 - AVDELINGSINGENIØR (DATA)
 • 3120111 - DATASERVICETEKNIKER
 • 3120110 - DRIFTSTEKNIKER (IT)
 • 3120109 - SENIORSERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120108 - SERVICEINGENIØR (DATA)
 • 3120107 - KONSULENT (DATA)
 • 3120106 - DATATEKNIKER
 • 3120101 - DATAMASKINOPERATØR
 • 2148126 - KARTOGRAF
 • 2147146 - GEODATAINGENIØR
 • 2144132 - SJEFSINGENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK)
 • 2144130 - PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR)
 • 2144129 - TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK)
 • 2144121 - SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK)
 • 2144111 - SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130142 - IT-SYSTEMINGENIØR
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130130 - FAGKONSULENT (DATA)
 • 2130129 - SENIOR KONSULENT (DATA)
 • 2130126 - DOKUMENTKOORDINATOR (EDB)
 • 2130109 - SYSTEMUTVIKLER
 • 2130108 - SYSTEMKONSULENT
 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 1236114 - AVDELINGSSJEF (IT)
 • 1236113 - DRIFTSLEDER IT
 • 1236109 - IT-LEDER
 • 1236106 - IT-DIREKTØR
 • 1236105 - IT-SJEF
 • 1236104 - SYSTEMSJEF
 • 1236101 - DATASJEF

Andre yrke

En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Branningeniør sjekker brannvarslingssystem

Branningeniør

Branningeniørar arbeider med bygnings- og branntryggleik. Å gi råd og gjennomføre kontrollar er blant dei viktigaste arbeidsoppgåvene.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.
CNC-operatør jobber ved ei CNC-maskin

CNC-operatør

CNC-operatøren brukar datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse delar i metall eller andre materialar.
Dataelektroniker hjelper noen over skype

Dataelektronikar

Ein dataelektroniker installerer, kontrollerer, held ved like og reparerer elektroniske installasjonar og utstyr.
Mannleg forskar dypper slangar i reagensglas.

Forskar

Forskaren arbeider systematisk og strukturert med å auke den gjeldande kunnskapen vår og å finne ny kunnskap.
Fu-operatør styrer undervannsfarkoster

FU-operatør

FU-operatøren styrer undervassfarkostar og andre undervassverktøy.
Illustrasjonsbilde av fysiker i arbeid

Fysikar

Som fysikar arbeider du med alt frå studiet av små partiklar til korleis universet fungerer.
Forsker studerer isformasjon i en hule

Geofysikar

Geofysikarar skal forklare, og nokon gangar føresjå, det som skjer i jorda sitt indre og ytre.