Bilete
Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Vernepleiar

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Ein vernepleiar jobbar med å rettleie og legge til rette for menneske med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettingar. 

Arbeidet er spesielt knytt opp til personar med utviklingshemming, men vernepleiaren jobbar også med menneske med fysisk funksjonshemming, psykiske lidingar, rusproblem og aldersdemens.

Vernepleiaren hjelper menneske med å bli i stand til å styre kvardagen sjølv og ta viktige val. Som vernepleiar skal du bidra til økt rettssikkerheit (at rettane dine blir varetatt), likeverd og betre levekår for den einskilde.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein vernepleiar er:

 • bidra til dagleg omsorg og gi sosial støtte og rettleiing
 • legge til rette for meistring, opplæring og trening
 • halde ved like ferdigheiter og etablere nye
 • gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnarar
 • administrasjon og leiing
 • undervising, fagutvikling og forsking

Arbeidsoppgåvene for vernepleiarar varierer mykje etter kvar du er tilsett. Jobben går ofte ut på å vere til hjelp for brukarane også utanfor heimen, slik at dei kan meistre mellom anna arbeid og skulegang.

Vernepleiar er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet

Hvor jobber vernepleiarar ?

Som vernepleiar arbeider du hovudsakleg innanfor helse- og sosialsektoren. Det kan vere i kommunale heimetenester, dagtilbod eller i spesialisthelsetenesta. Du kan arbeide innan rus- og eldreomsorg, psykisk helsearbeid, i skole og barnehage eller i NAV. Somme arbeider også i privat sektor.

Personlige egenskaper

Som vernepleiar er eigenskapar som empati og omsorg viktig. Det blir stilt store krav til innleving og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Etter- og vidareutdanning
Fleire høgskular tilbyr vidareutdanningar innanfor habilitering/rehabilitering, målretta miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, rettleiing, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk.

Du kan søke om godkjenning som rettleiar, klinisk vernepleiar eller vernepleiar med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Bedrifter

Vernepleiar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3232106 - AVDELINGSVERNEPLEIER
 • 3232103 - BOVEILEDER (VERNEPLEIER)
 • 3232111 - DISTRIKTSLEDER (VERNEPLEIER)
 • 3232107 - FAGKONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232108 - KONSULENT (VERNEPLEIER)
 • 3232110 - KOORDINATOR (VERNEPLEIER)
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 3232102 - VERNEPLEIER
 • 3232112 - VERNEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID)
 • 3232104 - KONSULENT (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)
 • 3232105 - KOORDINATOR (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE)

Sist kvalitetsikret den 14. februar 2019, av Fellesorganisasjonen, avd. Helse- og sosialpolitikk og yrkesfag