Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.
Yrkesskildring

Vernepleiar

favoritt ikon

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Ein vernepleiar jobbar med å rettleie og legge til rette for menneske med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettingar. 

Arbeidet er spesielt knytt opp til personar med utviklingshemming, men vernepleiaren jobbar også med menneske med fysisk funksjonshemming, psykiske lidingar, rusproblem og aldersdemens.

Vernepleiaren hjelper menneske med å bli i stand til å styre kvardagen sjølv og ta viktige val. Som vernepleiar skal du bidra til økt rettssikkerheit (at rettane dine blir varetatt), likeverd og betre levekår for den einskilde.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein vernepleiar er:

  • bidra til dagleg omsorg og gi sosial støtte og rettleiing
  • legge til rette for meistring, opplæring og trening
  • halde ved like ferdigheiter og etablere nye
  • gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnarar
  • administrasjon og leiing
  • undervising, fagutvikling og forsking

Arbeidsoppgåvene for vernepleiarar varierer mykje etter kvar du er tilsett. Jobben går ofte ut på å vere til hjelp for brukarane også utanfor heimen, slik at dei kan meistre mellom anna arbeid og skulegang.

Vernepleiar er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet

Kvar arbeider vernepleiarar?

Som vernepleiar arbeider du hovudsakleg innanfor helse- og sosialsektoren. Det kan vere i kommunale heimetenester, dagtilbod eller i spesialisthelsetenesta. Du kan arbeide innan rus- og eldreomsorg, psykisk helsearbeid, i skole og barnehage eller i NAV. Somme arbeider også i privat sektor.

Personlege eigenskapar

Som vernepleiar er eigenskapar som empati og omsorg viktig. Det blir stilt store krav til innleving og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Fleire høgskular tilbyr vidareutdanningar innanfor habilitering/rehabilitering, målretta miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, rettleiing, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk.

Du kan søke om godkjenning som rettleiar, klinisk vernepleiar eller vernepleiar med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vernepleier
Heltid
Alle sektorer
11 440 personer
8 551 personer
2 889 personer
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 520 kr
45 170 kr
46 690 kr
546 240 kr
542 040 kr
560 280 kr
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 288 kr
45 530 kr
45 180 kr
46 720 kr
546 360 kr
542 160 kr
560 640 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 160 kr
44 740 kr
46 420 kr
541 920 kr
536 880 kr
557 040 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 760 kr
45 280 kr
47 210 kr
549 120 kr
543 360 kr
566 520 kr
Vernepleier
Deltid
Alle sektorer
9 462 personer
7 264 personer
2 198 personer
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
45 990 kr
45 690 kr
47 330 kr
551 880 kr
548 280 kr
567 960 kr
Ca 284 kr
Ca 282 kr
Ca 292 kr
46 000 kr
45 690 kr
47 400 kr
552 000 kr
548 280 kr
568 800 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
Ca 293 kr
46 430 kr
46 130 kr
47 470 kr
557 160 kr
553 560 kr
569 640 kr
Ca 287 kr
Ca 285 kr
Ca 293 kr
46 940 kr
46 590 kr
48 160 kr
563 280 kr
559 080 kr
577 920 kr
Vernepleier
Heltid
Kommunal
8 146 personer
6 417 personer
1 729 personer
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 289 kr
45 500 kr
45 170 kr
46 760 kr
546 000 kr
542 040 kr
561 120 kr
Ca 281 kr
Ca 279 kr
Ca 289 kr
45 500 kr
45 170 kr
46 780 kr
546 000 kr
542 040 kr
561 360 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 120 kr
44 740 kr
46 520 kr
541 440 kr
536 880 kr
558 240 kr
Ca 279 kr
Ca 276 kr
Ca 287 kr
45 630 kr
45 200 kr
47 200 kr
547 560 kr
542 400 kr
566 400 kr
Vernepleier
Deltid
Kommunal
6 851 personer
5 511 personer
1 340 personer
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 291 kr
45 750 kr
45 520 kr
47 080 kr
549 000 kr
546 240 kr
564 960 kr
Ca 282 kr
Ca 281 kr
Ca 291 kr
45 750 kr
45 520 kr
47 130 kr
549 000 kr
546 240 kr
565 560 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 292 kr
46 250 kr
46 030 kr
47 270 kr
555 000 kr
552 360 kr
567 240 kr
Ca 285 kr
Ca 284 kr
Ca 292 kr
46 660 kr
46 400 kr
47 840 kr
559 920 kr
556 800 kr
574 080 kr
Vernepleier
Heltid
Privat
1 420 personer
872 personer
548 personer
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 278 kr
44 290 kr
44 020 kr
45 030 kr
531 480 kr
528 240 kr
540 360 kr
Ca 273 kr
Ca 272 kr
Ca 278 kr
44 290 kr
44 020 kr
45 030 kr
531 480 kr
528 240 kr
540 360 kr
Ca 272 kr
Ca 270 kr
Ca 276 kr
44 140 kr
43 750 kr
44 760 kr
529 680 kr
525 000 kr
537 120 kr
Ca 272 kr
Ca 270 kr
Ca 276 kr
44 590 kr
44 200 kr
45 210 kr
535 080 kr
530 400 kr
542 520 kr
Vernepleier
Deltid
Privat
1 192 personer
804 personer
388 personer
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
44 310 kr
44 460 kr
44 010 kr
531 720 kr
533 520 kr
528 120 kr
Ca 274 kr
Ca 274 kr
Ca 272 kr
44 310 kr
44 460 kr
44 010 kr
531 720 kr
533 520 kr
528 120 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
44 820 kr
44 720 kr
45 040 kr
537 840 kr
536 640 kr
540 480 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
45 290 kr
45 200 kr
45 480 kr
543 480 kr
542 400 kr
545 760 kr
Vernepleier
Heltid
Statlig
1 874 personer
1 262 personer
612 personer
Ca 286 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 320 kr
45 750 kr
47 450 kr
555 840 kr
549 000 kr
569 400 kr
Ca 286 kr
Ca 282 kr
Ca 293 kr
46 560 kr
45 930 kr
47 870 kr
558 720 kr
551 160 kr
574 440 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 130 kr
45 400 kr
47 640 kr
553 560 kr
544 800 kr
571 680 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
47 240 kr
46 380 kr
49 040 kr
566 880 kr
556 560 kr
588 480 kr
Vernepleier
Deltid
Statlig
1 419 personer
949 personer
470 personer
Ca 302 kr
Ca 296 kr
Ca 314 kr
48 920 kr
47 970 kr
50 870 kr
587 040 kr
575 640 kr
610 440 kr
Ca 302 kr
Ca 296 kr
Ca 314 kr
49 300 kr
48 290 kr
51 370 kr
591 600 kr
579 480 kr
616 440 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca 311 kr
48 960 kr
48 230 kr
50 410 kr
587 520 kr
578 760 kr
604 920 kr
Ca 302 kr
Ca 298 kr
Ca 311 kr
50 080 kr
49 260 kr
51 710 kr
600 960 kr
591 120 kr
620 520 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.

Pasient og psykiatrisk sykepleier.

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse

Som spesialsjukepleiar innan psykisk helse hjelper du menneske som har psykiske helseutfordringar.

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.

Geriater prater med eldre kvinne.

Geriatar

Som geriatar er du spesialist på sjukdommar hos eldre menneske.

Kvinnelig lege smiler til pasient.

Lege

Som lege stiller du diagnosar og behandlar sjukdomar hos menneske.

Illustrasjonsbilde av intensivsykepleier i arbeid.

Intensivsjukepleiar

Ein intensivsjukepleiar behandlar og pleier pasientar med akutte eller kritiske sjukdommar og skadar.

Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.

Gynekolog

Gynekolog

Ein gynekolog er ein lege med spesialisering i faget kvinnesjukdomar og fødselshjelp.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Sykepleier i rød uniform, stetoskop rundt halsen

Sjukepleiar

Som sjukepleiar jobbar du med menneske. Du førebygger og behandlar sjukdom.

Nevrosykepleiere i samtale

Nevrosjukepleiar

Ein nevrosjukepleiar har spesialisering innanfor behandling av sjukdommar i hjernen og nervesystemet.

Jordmor står smilende ved siden av mor og nyfødt barn.

Jordmor

Som jordmor hjelper du til under fødselen, og tar deg av mora og det nyfødde barnet. Jordmødrer ut­fører også svangerskaps­kontrollar og oppfølging i barseltida.