Kvinnelig vernepleier hjelper mann i rullestol med en mobiltelefon.
Yrkesskildring

Vernepleiar

favoritt ikon

Som vernepleiar rettleier og legg du til rette for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsnedsettingar.

Ein vernepleiar jobbar med å rettleie og legge til rette for menneske med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettingar. 

Arbeidet er spesielt knytt opp til personar med utviklingshemming, men vernepleiaren jobbar også med menneske med fysisk funksjonshemming, psykiske lidingar, rusproblem og aldersdemens.

Vernepleiaren hjelper menneske med å bli i stand til å styre kvardagen sjølv og ta viktige val. Som vernepleiar skal du bidra til økt rettssikkerheit (at rettane dine blir varetatt), likeverd og betre levekår for den einskilde.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein vernepleiar er:

  • bidra til dagleg omsorg og gi sosial støtte og rettleiing
  • legge til rette for meistring, opplæring og trening
  • halde ved like ferdigheiter og etablere nye
  • gi råd og rettleiing til kollegaer og samarbeidspartnarar
  • administrasjon og leiing
  • undervising, fagutvikling og forsking

Arbeidsoppgåvene for vernepleiarar varierer mykje etter kvar du er tilsett. Jobben går ofte ut på å vere til hjelp for brukarane også utanfor heimen, slik at dei kan meistre mellom anna arbeid og skulegang.

Vernepleiar er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet

Kvar arbeider vernepleiarar?

Som vernepleiar arbeider du hovudsakleg innanfor helse- og sosialsektoren. Det kan vere i kommunale heimetenester, dagtilbod eller i spesialisthelsetenesta. Du kan arbeide innan rus- og eldreomsorg, psykisk helsearbeid, i skole og barnehage eller i NAV. Somme arbeider også i privat sektor.

Personlege eigenskapar

Som vernepleiar er eigenskapar som empati og omsorg viktig. Det blir stilt store krav til innleving og engasjement i jobben. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanning

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Etter- og vidareutdanning
Fleire høgskular tilbyr vidareutdanningar innanfor habilitering/rehabilitering, målretta miljøarbeid, normalisering og sosial integrasjon, psykisk helsearbeid, databehandling og helse- og sosialadministrasjon, rettleiing, eldreomsorg, rusomsorg og spesialpedagogikk.

Du kan søke om godkjenning som rettleiar, klinisk vernepleiar eller vernepleiar med spesialkompetanse gjennom Fellesorganisasjonen

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Vernepleier
Deltid
Alle sektorer
9 400 personer
7 263 personer
2 137 personer
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 650 kr
43 460 kr
44 390 kr
523 800 kr
521 520 kr
532 680 kr
Ca 269 kr
Ca 268 kr
Ca 274 kr
43 660 kr
43 460 kr
44 470 kr
523 920 kr
521 520 kr
533 640 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca 279 kr
44 180 kr
43 910 kr
45 210 kr
530 160 kr
526 920 kr
542 520 kr
Ca 273 kr
Ca 271 kr
Ca 279 kr
44 660 kr
44 330 kr
45 890 kr
535 920 kr
531 960 kr
550 680 kr
Vernepleier
Heltid
Alle sektorer
10 928 personer
8 089 personer
2 839 personer
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 380 kr
42 970 kr
44 490 kr
520 560 kr
515 640 kr
533 880 kr
Ca 268 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 380 kr
42 970 kr
44 500 kr
520 560 kr
515 640 kr
534 000 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 273 kr
42 920 kr
42 440 kr
44 270 kr
515 040 kr
509 280 kr
531 240 kr
Ca 265 kr
Ca 262 kr
Ca 273 kr
43 480 kr
42 930 kr
45 030 kr
521 760 kr
515 160 kr
540 360 kr
Vernepleier
Kommunal
14 534 personer
11 560 personer
2 974 personer
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 272 kr
43 070 kr
42 820 kr
44 050 kr
516 840 kr
513 840 kr
528 600 kr
Ca 266 kr
Ca 264 kr
Ca 272 kr
43 070 kr
42 820 kr
44 050 kr
516 840 kr
513 840 kr
528 600 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 271 kr
42 870 kr
42 610 kr
43 890 kr
514 440 kr
511 320 kr
526 680 kr
Ca 265 kr
Ca 263 kr
Ca 271 kr
43 300 kr
43 000 kr
44 460 kr
519 600 kr
516 000 kr
533 520 kr
Vernepleier
Deltid
Kommunal
6 835 personer
5 510 personer
1 325 personer
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 270 kr
43 200 kr
43 140 kr
43 690 kr
518 400 kr
517 680 kr
524 280 kr
Ca 267 kr
Ca 266 kr
Ca 270 kr
43 200 kr
43 140 kr
43 750 kr
518 400 kr
517 680 kr
525 000 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca 274 kr
43 650 kr
43 500 kr
44 310 kr
523 800 kr
522 000 kr
531 720 kr
Ca 269 kr
Ca 269 kr
Ca 274 kr
44 040 kr
43 840 kr
44 900 kr
528 480 kr
526 080 kr
538 800 kr
Vernepleier
Heltid
Kommunal
7 699 personer
6 050 personer
1 649 personer
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 273 kr
43 030 kr
42 660 kr
44 180 kr
516 360 kr
511 920 kr
530 160 kr
Ca 266 kr
Ca 263 kr
Ca 273 kr
43 030 kr
42 660 kr
44 180 kr
516 360 kr
511 920 kr
530 160 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
42 480 kr
42 150 kr
43 720 kr
509 760 kr
505 800 kr
524 640 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 270 kr
42 930 kr
42 560 kr
44 290 kr
515 160 kr
510 720 kr
531 480 kr
Vernepleier
Privat
2 585 personer
1 649 personer
936 personer
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 265 kr
42 380 kr
42 090 kr
42 870 kr
508 560 kr
505 080 kr
514 440 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 265 kr
42 380 kr
42 090 kr
42 870 kr
508 560 kr
505 080 kr
514 440 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 265 kr
42 340 kr
41 990 kr
42 930 kr
508 080 kr
503 880 kr
515 160 kr
Ca 261 kr
Ca 259 kr
Ca 265 kr
42 890 kr
42 510 kr
43 520 kr
514 680 kr
510 120 kr
522 240 kr
Vernepleier
Deltid
Privat
1 169 personer
803 personer
366 personer
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 258 kr
42 530 kr
42 730 kr
41 850 kr
510 360 kr
512 760 kr
502 200 kr
Ca 263 kr
Ca 264 kr
Ca 258 kr
42 530 kr
42 730 kr
41 850 kr
510 360 kr
512 760 kr
502 200 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
43 030 kr
42 980 kr
43 130 kr
516 360 kr
515 760 kr
517 560 kr
Ca 266 kr
Ca 265 kr
Ca 266 kr
43 440 kr
43 340 kr
43 650 kr
521 280 kr
520 080 kr
523 800 kr
Vernepleier
Heltid
Privat
1 416 personer
846 personer
570 personer
Ca 261 kr
Ca 258 kr
Ca 266 kr
42 320 kr
41 830 kr
43 030 kr
507 840 kr
501 960 kr
516 360 kr
Ca 261 kr
Ca 258 kr
Ca 266 kr
42 320 kr
41 830 kr
43 030 kr
507 840 kr
501 960 kr
516 360 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 265 kr
42 020 kr
41 460 kr
42 860 kr
504 240 kr
497 520 kr
514 320 kr
Ca 259 kr
Ca 256 kr
Ca 265 kr
42 630 kr
42 070 kr
43 480 kr
511 560 kr
504 840 kr
521 760 kr
Vernepleier
Statlig
3 209 personer
2 143 personer
1 066 personer
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 130 kr
45 420 kr
47 550 kr
553 560 kr
545 040 kr
570 600 kr
Ca 285 kr
Ca 280 kr
Ca 294 kr
46 390 kr
45 600 kr
47 990 kr
556 680 kr
547 200 kr
575 880 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 295 kr
46 220 kr
45 450 kr
47 760 kr
554 640 kr
545 400 kr
573 120 kr
Ca 285 kr
Ca 281 kr
Ca 295 kr
47 250 kr
46 330 kr
49 080 kr
567 000 kr
555 960 kr
588 960 kr
Vernepleier
Deltid
Statlig
1 396 personer
950 personer
446 personer
Ca 298 kr
Ca 292 kr
Ca 313 kr
48 330 kr
47 310 kr
50 780 kr
579 960 kr
567 720 kr
609 360 kr
Ca 298 kr
Ca 292 kr
Ca 313 kr
48 650 kr
47 560 kr
51 250 kr
583 800 kr
570 720 kr
615 000 kr
Ca 298 kr
Ca 293 kr
Ca 308 kr
48 230 kr
47 440 kr
49 940 kr
578 760 kr
569 280 kr
599 280 kr
Ca 298 kr
Ca 293 kr
Ca 308 kr
49 280 kr
48 470 kr
51 040 kr
591 360 kr
581 640 kr
612 480 kr
Vernepleier
Heltid
Statlig
1 813 personer
1 193 personer
620 personer
Ca 282 kr
Ca 279 kr
Ca 290 kr
45 660 kr
45 150 kr
47 060 kr
547 920 kr
541 800 kr
564 720 kr
Ca 282 kr
Ca 279 kr
Ca 290 kr
45 890 kr
45 300 kr
47 480 kr
550 680 kr
543 600 kr
569 760 kr
Ca 281 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
45 460 kr
44 660 kr
47 000 kr
545 520 kr
535 920 kr
564 000 kr
Ca 281 kr
Ca 276 kr
Ca 290 kr
46 480 kr
45 480 kr
48 390 kr
557 760 kr
545 760 kr
580 680 kr
Vernepleier
Alle sektorer
20 328 personer
15 352 personer
4 976 personer
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 275 kr
43 460 kr
43 120 kr
44 470 kr
521 520 kr
517 440 kr
533 640 kr
Ca 268 kr
Ca 266 kr
Ca 275 kr
43 460 kr
43 120 kr
44 500 kr
521 520 kr
517 440 kr
534 000 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 320 kr
42 930 kr
44 530 kr
519 840 kr
515 160 kr
534 360 kr
Ca 267 kr
Ca 265 kr
Ca 275 kr
43 850 kr
43 400 kr
45 270 kr
526 200 kr
520 800 kr
543 240 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold