Yrkesbeskrivelse

Tolk

Ein tolk arbeider med munnleg omsetting av innhaldet i eit språk til eit anna.

Ein tolk arbeider for at menneske, som ikkje snakkar same språk, skal kunne forstå kvarandre. 

Det finst to typar tolk: talespråktolk og teiknspråktolk. Talespråktolk, som er skildra på denne sida, må ikkje bli forveksla med teiknspråktolk.

Å tolke er å omsette munnleg frå eit språk til eit anna, direkte i ein situasjon kor nokon kommuniserer. Tolkinga kan gjerast enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolking er når samtalepartnar tek pausar for sleppe til tolken innimellom og simultantolking er når tolken tolkar samtidig som talaren snakkar utan stans.

Som tolk er det viktig at du er godt førebudd til oppdraga dine. For eksempel må du tileigne deg kunnskap om ulike fagområde, kultur, historie og bakgrunn.

Tolkar følger ein eigen yrkesetisk standard med strenge krav til nøytralitet, objektivitet og konfidensialitet. Det er ein føresetnad at du alltid forsøker å få fram den riktige bodskapen i det talaren ønsker å seie.

Som tolk må du kunne dine arbeidsspråk på eit svært høgt nivå. Tolkar må vere førebudd på kunne tolke i krisesituasjonar og situasjonar korr det krevst spesiell fagkompetanse.

Tolk er ikkje det same som omsettar.

Hvor jobber tolkar ?

Etterspørselen etter tolkar i ulike språk varierer. Fast avsetting er veldig sjeldan i tolkeyrket og de aller fleste tolkar i Noreg arbeidar frilans .

Aktuelle arbeidsplassar for tolkeopdrag er offentleg tenesteyting, som til dømes helsevesenet og Nav, i politi- og rettsstellet og i utlendingsforvaltinga. Tolking skjer også i organisasjonar, ved besøk eller møte mellom land, ved konferansar, i tilknyting forskingssamarbeid og i privat næringsliv.

Personlige egenskaper

God språkforståing og ei evne til å arbeide raskt og presist er nødvendige eigenskapar for ein tolk. Du må ha ein særleg kompetanse innan dei språka du tolkar. Det er også viktig at tolken har forståing for dei temaa tolkinga famnar om.

Ein tolk må vere konsentrert, nøyaktig og ha evne til å huske store mengder informasjon på ein gong. Som tolk må du vere god til å halde konsentrasjonen og kunne uttrykke deg presist. 

Utdanning

Du kan bli tolk på fleire måtar. Du kan bli statsautorisert tolk eller ta tolkeutdanning. 

For å kunne kalle deg statsautorisert tolk, må du ta autorisasjonsprøve. Denne kan du ta ved OsloMET. Om du består, kan du søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bevilling som statsautorisert tolk.

Autorisasjonsordninga er den einaste offentlege godkjenningsordning for tolkar i Noreg. Språka det tilbys autorisasjonsprøve i varierer fra år til år, dette blir offentliggjort i god tid på førehand. 

Bedrifter

Tolk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2544105 - RETTSTOLK
  • 2544109 - STATSAUTORISERT TOLK
  • 2544112 - TOLK

Sist kvalitetsikret den 08. september 2017, av Norsk Tolkeforening, Norsk tolkeforening