Kvinnelig tolk prater med lyd og bevegelser.
Yrkesskildring

Tolk

favoritt ikon

Ein tolk arbeider med munnleg omsetting av innhaldet i eit språk til eit anna.

Ein tolk arbeider for at menneske, som ikkje snakkar same språk, skal kunne forstå kvarandre. 

Det finst to typar tolk: talespråktolk og teiknspråktolk. Talespråktolk, som er skildra på denne sida, må ikkje bli forveksla med teiknspråktolk.

Å tolke er å omsette munnleg fra eit språk til eit anna, direkte i ein situasjon kor nokon kommuniserar. Tolkinga kan gjøres enten konsekutivt eller simultant. Konsekutiv tolkning er når samtalepartnar tek pausar for  slippe til tolken innimellom og simultantolking er når tolken tolkar samtidig som talaren snakkar uavbrutt.

Som tolk er det viktig at du er godt førebudd til oppdraga dine. For eksempel må du tilegne deg kunnskap om ulike fagområde, kultur, historie og bakgrunn.

Tolkar følger ein eigen yrkesetisk standard med strenge krav til nøytralitet, objektivitet og konfidensialitet. Det er ein føresetnad at du alltid forsøker å få fram den riktige bodskapen i det talaren ønsker å seie.

Som tolk må du kunne dine arbeidsspråk på eit svært høgt nivå. Tolkar må vere førebudd på kunne tolke i krisesituasjonar og situasjonar korr det krevst spesiell fagkompetanse.

Tolk er ikkje det same som omsettar.

Kvar arbeider tolkar?

Etterspørselen etter tolkar i ulike språk varierer. Fast ansetting er veldig sjeldent i tolkeyrket og de aller fleste tolkar i Noreg arbeidar frilans.

Aktuelle arbeidsplassar for tolkeopdrag er offentleg tenesteyting, som til dømes helsevesenet og Nav, i politi- og rettsstellet og i utlendingsforvaltinga. Tolking skjer også i organisasjonar, ved besøk eller møte mellom land, ved konferansar, i tilknyting forskingssamarbeid og i privat næringsliv.

Personlege eigenskapar

God språkforståing og ei evne til å arbeide raskt og presist er nødvendige eigenskapar for ein tolk. Du må ha ein særleg kompetanse innan dei språka du tolkar. Det er også viktig at tolken har forståing for dei temaa tolkinga famnar om.

Ein tolk må vere konsentrert, nøyaktig og ha evne til å huske store mengder informasjon på ein gong. Som tolk må du vere god til å halde konsentrasjonen og kunne uttrykke deg presist. 

Utdanning

Du kan bli tolk på fleire måtar. Du kan bli statsautorisert tolk eller ta tolkeutdanning. 

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

  • For å kunne kalle deg statsautorisert tolk må du ha bevilling. Ho kan du få ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det finst ikkje noko spesielt studium eller kurs som fører fram til autorisasjonsprøven. Autorisasjonsordninga er den einaste offentlege godkjenningsordninga for tolkar i Noreg. Språka det tilbydast autorisasjonsprøve i varierer frå år til år, dette blir offentleggjort i god tid på førehand. 

    Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er einaste tilbyder av tolkeutdanning på høgare utdanningsnivå i Noreg. Ved kvart inntak tilbydast utdanning innan ein lengre liste med språk. 

Kva jobbar tolkutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for tolkar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Oversettere, tolker
Deltid
Alle sektorer
2 314 personer
1 439 personer
875 personer
200 kr
204 kr
191 kr
32 480 kr
33 020 kr
30 970 kr
389 760 kr
396 240 kr
371 640 kr
200 kr
204 kr
191 kr
32 480 kr
33 020 kr
30 970 kr
389 760 kr
396 240 kr
371 640 kr
238 kr
237 kr
240 kr
38 540 kr
38 350 kr
38 830 kr
462 480 kr
460 200 kr
465 960 kr
238 kr
237 kr
240 kr
38 600 kr
38 420 kr
38 890 kr
463 200 kr
461 040 kr
466 680 kr
Oversettere, tolker
Heltid
Alle sektorer
472 personer
303 personer
169 personer
234 kr
235 kr
232 kr
37 920 kr
38 030 kr
37 580 kr
455 040 kr
456 360 kr
450 960 kr
234 kr
235 kr
232 kr
37 920 kr
38 030 kr
37 580 kr
455 040 kr
456 360 kr
450 960 kr
242 kr
242 kr
242 kr
39 150 kr
39 130 kr
39 190 kr
469 800 kr
469 560 kr
470 280 kr
242 kr
242 kr
242 kr
39 560 kr
39 500 kr
39 660 kr
474 720 kr
474 000 kr
475 920 kr
Oversettere, tolker
Deltid
Kommunal
168 personer
208 kr
33 670 kr
404 040 kr
208 kr
33 670 kr
404 040 kr
217 kr
35 150 kr
421 800 kr
217 kr
35 370 kr
424 440 kr
Oversettere, tolker
Heltid
Kommunal
129 personer
225 kr
36 530 kr
438 360 kr
225 kr
36 530 kr
438 360 kr
231 kr
37 500 kr
450 000 kr
231 kr
37 980 kr
455 760 kr
Oversettere, tolker
Deltid
Privat
2 129 personer
1 327 personer
802 personer
196 kr
198 kr
190 kr
31 690 kr
32 120 kr
30 850 kr
380 280 kr
385 440 kr
370 200 kr
196 kr
198 kr
190 kr
31 690 kr
32 120 kr
30 850 kr
380 280 kr
385 440 kr
370 200 kr
241 kr
238 kr
246 kr
39 010 kr
38 490 kr
39 780 kr
468 120 kr
461 880 kr
477 360 kr
241 kr
238 kr
246 kr
39 050 kr
38 550 kr
39 790 kr
468 600 kr
462 600 kr
477 480 kr
Oversettere, tolker
Heltid
Privat
295 personer
186 personer
109 personer
235 kr
240 kr
38 070 kr
38 820 kr
456 840 kr
465 840 kr
235 kr
240 kr
38 070 kr
38 820 kr
456 840 kr
465 840 kr
245 kr
245 kr
243 kr
39 610 kr
39 750 kr
39 370 kr
475 320 kr
477 000 kr
472 440 kr
245 kr
245 kr
243 kr
39 990 kr
40 140 kr
39 370 kr
479 880 kr
481 680 kr
472 440 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold

Andre yrker