Kvalitetssikret av TiA - Tolkene i Akademikerforbundet 03. mars 2021

Tegnspråktolk

Som tolk for døve, døvblinde eller hørselshemmede arbeider du med mennesker som trenger tolk for å kommunisere med andre.

Arbeidsoppgaver

Når personer med ulikt språk møtes, er det behov for tolk. Som for eksempel hvis en ikke-tegnspråklig lege skal informere en tegnspråklig døv pasient om noe. Da blir tegnspråktolken det språklige bindeleddet mellom de to.

Personer med hørselsnedsettelser har behov for tolk i mange situasjoner: i møter, arbeidssituasjoner, ved legebesøk, under utdanning og i ulike sosiale sammenhenger. Døve, døvblinde og hørselshemmede i Norge har rett til tolk i alle disse situasjonene, og det dekkes av folketrygden.

For å bli en god tolk er det viktig å ha gode kunnskaper i både norsk og de ulike tolkemetodene. 

Det finnes flere ulike tolkemetoder:

  • Tolkning til og fra tegnspråk
  • Tolkning fra talespråk til skriftspråk (skrivetolkning)
  • Tolkning til taktilt tegnspråk (for synshemmede tegnspråkbrukere)
  • Tolkning til tydelig tale (for ikke tegnspråklige syns- og hørselshemmede)
  • Ledsaging og beskrivelse for døvblinde/kombinert syns- og hørselshemmede, inkludert haptisk kommunikasjon

Hvilken tolkemetode som benyttes kommer an på situasjonen, hvilken type hørselshemming personen har og om hørselshemmingen er kombinert med synshemming. Noen tolkeoppdrag kan også løses via fjerntolking på skjerm.

Hvor jobber tegnspråktolker ?

Som tegnspråktolk kan du jobbe som frilanser eller være ansatt på en arbeidsplass. Jobbmulighetene varierer ut fra hvor du bor. Du kan arbeide i både offentlig og kommunal sektor, som for eksempel i tolketjenester, skoler, institusjoner eller i organisasjoner/stiftelser. Mange tolker er ansatt ved tolketjenesten, som er en del av Nav Hjelpemiddelsentral. Tolketjenesten er hovedformidleren av tolkeoppdrag i Norge. Mange tegnspråktolker jobber også som frilansere som tar oppdrag for Nav. 

Intervjuer

Portrett av tegnspråktolk Rachel Skarshaug. Hun har lyst hår i hestehale og svart høyhalset genser, og er avbildet i kontormiljø.

Tegnspråktolk

Rachel Skarshaug

– Vi pleier å si at vi tolker fra fødsel til begravelse, sier Rachel. Hun er tegnspråktolk, og kommer tett på mennesker i ulike situasjoner.
Kvinne vinker

Tegnspråktolk

Katherine Joakimsen

Som liten elsket Katherine Joakimsen tegnspråknyhetene. I dag er hun tegnspråktolk selv.

Viktige egenskaper

Som tolk jobber du med mennesker og er til stede i mange ulike situasjoner der tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk. En tegnspråktolk må like å arbeide med mennesker og med språk.

Når du jobber som tolk, jobber du også mye med å forberede deg til oppdrag. Du jobber enten alene eller med en annen tolk, og det er viktig at man er flink til å samarbeide. Det er anbefalt at du har normalt syn, normal hørsel og god bevegelighet slik at du kan ledsage døvblinde, men det er ikke et krav om normal hørsel, og flere døve tolker mellom ulike tegnspråk. 

Lønn

Utdanning

Med bachelor i tegnspråk og tolkning får du sertifisering som offentlig godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte. Som student lærer du tegnspråk, ulike kommunikasjonsmetoder for personer med døvblindhet, desaging og beskrivelse for døvblinde, skrivetolkning for hørselshemmede og en tolkeform som heter "tegn som støtte til munnavlesning" (TSS), som er en blandingsform. Studiet gir både teoretisk undervisning og praktisk trening, samt praksis ved bedrifter med både ansatte tolker og frilanstolker.

De vanligste jobbene blant tegnspråktolkutdannede

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 611903 - Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig
  • 611902 - Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig
  • 611901 - Tegnspråkutdanning, lavere nivå

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med tegnspråktolker

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2544110 - DØVETOLK

Andre yrke

 Bibliotekar og bruker ved utlånsskranke.

Bibliotekar

Bibliotekarar hjelper dei som brukar biblioteket til å finne informasjonen dei leitar etter.
Bilde av Statsminister Erna Solberg og Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sit i ein sal saman med fleire andre menneske.

Diplomat

Diplomatar arbeidar for å skape og halde oppe eit godt forhold mellom Noreg og landet ein er stasjonert i.
Filolog studerer en bok på et bibliotek

Filolog

Filologen studerer språk, litteratur og kultur med fokus på historie, særleg eldre tekstar på originalspråket.
Forfatter i ar­beid på kon­to­ret.

Forfattar

For­fat­ta­rar skriv ro­ma­nar, dikt, tea­ter­styk­ke, fag­bø­ker og lik­nan­de.
Kommunikasjonsrådgiver i møte.

Kommunikasjonsrådgjevar

Ein kommunikasjonsrådgjevar har ansvaret for å kommunisere bodskapen til bedrifta gjennom sosiale medium, nettsider, pressa og andre typar medium.
Lektor gir musikkundervisning.

Lektor

Ein lektor er ein lærar med mastergrad frå universitet eller høgskole.
Illustrasjonsbilde av logoped som forklarer ordlyd til et barn

Logoped

Ein logoped hjelper menneske som av ulike grunnar har problem med å kommunisere.
En dame sitter foran en PC, foran skjermen ligger en åpen bok med tekst

Omsetjar

Omsetjarar omset skrifter frå eit språk til eit anna.
Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.
Redaktør snakker i mobilen

Redaktør

Ein redaktør leier det redaksjonelle arbeidet i ein redaksjon, og avgjer kva dei skal publisere. Redaktøren kan også ha det faglege, etiske og rettslege ansvaret for innhaldet i mediet eller publikasjonen.
Teknisk forfattar

Teknisk forfattar

Tekniske forfattarar utarbeider bruksrettleiingar, handbøker, installasjonsrettleiing, katalogar og tekniske rapportar.
Tekstforfatter

Tekstforfattar

Ein tekstforfattar formar idear og skriv tekstar til alt frå reklameannonsar til scene og TV-program.