Bilete
tegnspråktolk gjør tegn
Lenke
Stockbyte

Yrkesbeskrivelse

Tegnspråktolk

Som tolk for døve, døvblinde eller hørselshemmede arbeider du med mennesker som trenger tolk for å kommunisere med andre.

Når personer med ulikt språk møtes, er det behov for tolk. Som for eksempel hvis en ikke-tegnspråklig lege skal informere en tegnspråklig døv pasient om noe. Da blir tegnspråktolken det språklige bindeleddet mellom de to.

Personer med hørselshemminger har behov for tolk i mange situasjoner: i møter, arbeidssituasjoner, ved legebesøk, under utdanning og i ulike sosiale sammenhenger. Døve, døvblinde og hørselshemmede i Norge har rett til tolk i alle disse situasjonene, og det dekkes av folketrygden.

For å bli en god tolk er det viktig å ha gode norskkunnskaper.

Det finnes flere ulike tolkemetoder:

  • Tolkning til og fra tegnspråk
  • Tolkning fra talespråk til skriftspråk (skrivetolkning)
  • Tolkning til taktilt tegnspråk (for synshemmede tegnspråkbrukere)
  • Tolkning til tydelig tale (for ikke tegnspråklige syns- og hørselshemmede)
  • Ledsaging og beskrivelse for døvblinde/kombinert syns- og hørselshemmede, inkludert haptisk kommunikasjon

Hvilken tolkemetode som benyttes kommer an på situasjonen, hvilken type hørselshemming personen har og om hørselshemmingen er kombinert med synshemming. Noen tolkeoppdrag kan også løses via fjerntolking på skjerm.

Hvor jobber tegnspråktolker ?

Som tegnspråktolk kan du jobbe som frilanser eller være ansatt på en arbeidsplass. Jobbmulighetene varierer ut fra hvor du bor. Du kan arbeide i både offentlig og kommunal sektor, som for eksempel i tolketjenester, skoler, institusjoner eller i organisasjoner. Mange tolker er ansatt ved tolketjenesten, som er en del av Nav Hjelpemiddelsentral. Tolketjenesten er hovedformidleren av tolkeoppdrag i Norge. Mange tegnspråktolker jobber også som frilansere som tar oppdrag for Nav. 

Personlige egenskaper

Som tolk jobber du med mennesker og er til stede i mange ulike situasjoner der tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk. En tegnspråktolk må like å arbeide med mennesker og med språk.

Når du jobber som tolk, jobber du også mye med å forberede deg til oppdrag. Du jobber enten alene eller med en annen tolk, og det er viktig at man er flink til å samarbeide. Det er anbefalt at du har normalt syn, normal hørsel og god bevegelighet slik at du kan ledsage døvblinde, men det er ikke et krav om normal hørsel, og flere døve tolker mellom ulike tegnspråk. 

Utdanning

Med bachelor i tegnspråk og tolkning får du sertifisering som offentlig godkjent tolk for døve, døvblinde og døvblitte. Som student lærer du tegnspråk, ulike kommunikasjonsmetoder for personer med døvblindhet, desaging og beskrivelse for døvblinde, skrivetolkning for hørselshemmede og en tolkeform som heter "tegn som støtte til munnavlesning" (TSS), som er en blandingsform. Studiet gir både teoretisk undervisning og praktisk trening, samt praksis ved bedrifter med både ansatte tolker og frilanstolker.

Hva jobber tegnspråktolkutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 611903 - Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig
  • 611901 - Tegnspråkutdanning, lavere nivå
  • 611902 - Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig

Bedrifter

Tegnspråktolk i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2544110 - DØVETOLK

Andre yrker

Sist kvalitetsikret den 03. mars 2021, av TiA - Tolkene i Akademikerforbundet