Bilete
Miljøterapeut i svømmebasseng med bruker

Yrkesbeskrivelse

Miljøterapeut

Miljøterapeutar planlegg og legg til rette kvardagen for menneske som treng behandling, oppfølging eller tilsyn.

Miljøterapeutens viktigaste oppgåve er å leggje til rette for at brukarane av omsorgstenesta meistrar eigen kvardag.

Vanlege arbeidsoppgåver for miljøterapeuten:

 • planleggje og gjennomføre helsefremmande, førebyggjande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak
 • sikre at omsorgstenesta svarar krava i lovverket, politiske vedtak og kommunale avgjersler
 • styrke det sosiale nettverket til brukarane

Respekt for enkeltmennesket er viktig i dette arbeidet. Dei daglege gjeremåla kan variere frå arbeidsstad til arbeidsstad og etter brukargruppene du arbeider med.

Miljøterapeuten har strenge krav om teieplikt.

Hvor jobber miljøterapeutar ?

Miljøterapeutar jobbar som oftast ved behandlings-, habiliterings- og rehabiliteringsinstitusjonar. Du kan og arbeide i heimebaserte tenester, i frivillige organisasjonar, NAV eller ved skolar.

Personlige egenskaper

Som miljøterapeut må du vere flink med menneske og like å vere rundt mange ulike menneske. Du må kunne samarbeide godt med andre. Det er viktig å kunne kommunisere både med klientar og andre fagfolk.

Utdanning

Det finst ikkje ei eiga miljøterapeututdanning. Miljøterapeuten er som regel ein offentleg godkjend vernepleiar, sosionom, ergoterapeut, sjukepleiar, barnevernspedagog, barnehagelærar, spesialpedagog eller anna fagleg bakgrunn.

Ein kan ta fagskuleutdanningar i miljøarbeid.

Etter- og vidareutdanning
Fleire universitet og høgskolar i Noreg tilbyr relevante fag innan helse og omsorg. Fagforbundet tilbyr eit dokumentasjonsprogram for godkjenning som klinisk spesialist. Fellesorganisasjonen har også ulike ordningar for godkjenning.

Hva jobber sosialfagutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020. Forklaring til statistikken

 • 669917 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, psykisk helsearbeid
 • 669918 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, rusproblematikk
 • 6613 - Vernepleiefag
 • 661301 - Vernepleierutdanning, treårig
 • 6621 - Sosialfag
 • 6651 - Ergoterapi

Hva er de vanligste utdanningene for miljøterapeutar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2021. Tall fra høsten 2020.

Bedrifter

Miljøterapeut i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3460118 - MILJØTERAPEUT (BEHANDLING)
 • 3460114 - MILJØTERAPEUT (VEILEDNING)
 • 3232101 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER)
 • 3232109 - MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID)
 • 5132109 - ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG)

Sist kvalitetssikret den 19. november 2021, av Fellesorganisasjonen