Bilete
En mann stiller inn en 3d printer

Yrkesbeskrivelse

Maskiningeniør

Ein maskiningeniør designar produkt, lagar produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosessar.

Maskiningeniørar jobbar i mange ulike bransjar. Arbeidsoppgåvene varierer etter arbeidsstad. Nokon lagar skipsmotorar medan andre lagar utstyr til sjukehus.

Alle maskiningeniørar jobbar med eksisterande teknologi og bruker han til å utvikle nye produkt og tenester. Maskiningeniørar arbeider mykje med design. Målet er å gjere teknologien om meir gagnleg og tenleg.

Vanlege arbeidsoppgåver for maskiningeniørar:

 • lage teknologiske produkt og produksjonsutstyr
 • utvikle arbeidsmetodar for produksjon
 • leie produksjonen og selje produkta
 • drifte og halde ved like ymist
 • marknadsføre og drive økonomistyring

Maskiningeniørar har vore med på å lage mange av dei tekniske utstyra vi har rundt oss. Arbeidet går som oftast føre seg i team saman med andre ingeniørar og andre yrkesgrupper.

Hvor jobber maskiningeniørar ?

Ein maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter, som til dømes verkstadindustrien og prosessindustrien. Prosessindustrien inkluderer mellom anna papir-, metall- og olje- og gassproduksjon. Mange jobbar i transportsektoren, i kommunar eller hos ingeniørfirma som driv med rådgiving.

Maskiningeniørar jobbar også hos produsentar og leverandørar av utstyr, i reiarlag og oljeselskap eller hos kontrollmyndigheiter. Ein del maskiningeniørar startar si eiga verksemd.

Personlige egenskaper

Som maskiningeniør bør du vere kreativ og ha praktisk sans. Du bør også kunne samarbeide med andre. Ei interesse for realfag og teknologi kjem godt med.

Utdanning

Maskiningeniørutdanninga er ei treårig bachelorgrad. Det er også mogeleg å ta ei mastergrad.

Hva jobber maskiningeniørutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 555205 - Teknisk fagskole, linje for maskinteknikk
 • 755207 - Sivilingeniørutdanning, maskinteknikk
 • 655213 - Bachelor, ingeniørfag, maskin, treårig
 • 655205 - Høgskoleingeniørutdanning, maskin, treårig
 • 655207 - Ingeniørutdanning, maskin, toårig

Hva er de vanligste utdanningene for maskiningeniørar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Maskiningeniør i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 3114123 - KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR)
 • 3114113 - MASKININGENIØR
 • 3114133 - SENIOR MASKININGENIØR
 • 3114101 - ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114121 - AVDELINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114103 - BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114104 - BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN)
 • 3114105 - DRIFTSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114125 - INGENIØR (MASKIN)
 • 3114107 - INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114109 - KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN)
 • 3114111 - KONTROLLINGENIØR (MASKIN)
 • 3114114 - PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114122 - PROSJEKTINGENIØR (MASKIN)
 • 3114126 - SERVICEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114137 - SKIPSINGENIØR
 • 3114128 - STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114131 - UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114124 - VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN)
 • 3114120 - VERNEINGENIØR (MASKIN)
 • 3114117 - TEKNISK KONSULENT (MASKIN)
 • 3114110 - KONSTRUKTØR (MEKANIKK)
 • 2145127 - PRODUKTUTVIKLER (MASKIN- OG MARINTEKNIKK)
 • 3114106 - DRIFTSTEKNIKER (MASKIN)
 • 3114136 - DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON)
 • 3114134 - PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN)
 • 3114119 - MASKINTEKNIKER
 • 3114118 - TEKNIKER (MASKIN)
 • 3114127 - SERVICETEKNIKER (MASKIN)

Sist kvalitetsikret den 10. april 2017, av NITO